Hlavné menu

Môžem v zariadení starostlivosti zamestnať napr. kuchárku na dohodu?

Aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ( dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov) sú pracovnoprávnym vzťahom. Ich uzatváranie zo strany zamestnávateľa však musí byť v súlade s § 223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Stravovanie poskytované v rámci rozsahu poskytovania služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je obslužnou činnosťou (§ 17 zákona o sociálnych službách). Na účely plnenia personálneho normatívu podľa § 9 ods. 4 zákona o sociálnych službách a prílohy č. 1 k tomuto zákonu sa kuchárka považuje za obslužného zamestnanca (nie odborného zamestnanca), a ak pracuje na skrátený pracovný úväzok (nie s plným fondom pracovného času) v počte zamestnancov na účely plnenia tohto personálneho normatívu sa vykazuje v prepočítanom stave podľa dĺžky pracovného úväzku vo vzťahu k plnému fondu pracovného času. Novela zákona o sociálnych službách , ktorá nadobudla účinnosť 1.januára 2018 novo upravuje pracovnoprávny vzťah, ktorý musí byť pracovným pomerom len v rámci vzniku a trvania oprávnenia poskytovať sociálnu službu na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, a to vo vzťahu k zodpovednému zástupcovi, ktorý je na základe poverenia zodpovedný za odborné poskytovanie sociálnej služby (ak osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby nie je odborne spôsobilá na poskytovanie sociálnej služby) za podmienok ustanovených § 63 zákona o sociálnych službách.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk