Hlavné menu

Môžu si zriaďovatelia zariadení pre deti do troch rokov nastaviť vzdelávacie procesy pre deti od 2-3 rokov podľa svojho uváženia, tak, ako to mohli robiť doteraz?

Účelom novely zákona o sociálnych službách nie je nahrádzať poskytovanie predškolskej výchovy a vzdelávania deťom v predškolskom veku, ktorá je realizovaná v odvetvovej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v predškolských zariadeniach (materské školy) podľa programov výchovnej práce a vzdelávacích programov schválených týmto ministerstvom.

V súlade so zákonom o sociálnych službách v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je poskytovateľ povinný poskytovať bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchovu. V súlade s § 15 ods. 2 zákona o sociálnych službách poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať vykonávanie alebo utvárať podmienky na vykonávanie aj iných činností uvedených v § 16 až 18 zákona o sociálnych službách. Touto inou činnosťou nad rozsah povinných činností v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov môže byť aj utváranie podmienok na vzdelávanie (§ 18 ods. 1 písm. a) piaty bod a § 15 ods. 3 zákona o sociálnych službách). Táto právna skutočnosť však neznamená právne postavenie poskytovateľa sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ako oprávneného „vzdelávateľa“ podľa školského zákona s viazanosťou vzdelávacími programami schválenými MŠVVŠ SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk