Hlavné menu

Potrebuje zariadenie bezbariérový vstup?

Podmienky pre stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Podľa §52 tejto vyhlášky sa zariadenia sociálnych služieb určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie musia vo funkčných priestoroch riešiť a vybaviť v súlade s potrebami týchto ľudí.

Na túto istú vyhlášku odkazuje aj vyhláška 527/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež , ktorá sa podľa zákona o sociálnych službách vzťahuje aj na zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov.

Je nutné si uvedomiť, že deti vo veku do 3 rokov nie je možné považovať za osoby plne schopné samostatného pohybu a orientácie. Z tohto dôvodu pokladáme prispôsobenie priestorov zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov podmienkam ustanoveným vyhláškou č. 532/2002 Z. z. za plne opodstatnené a dôležité, a to najmä z hľadiska bezpečnosti detí, ale aj z hľadiska zabezpečenia všeobecnej dostupnosti priestorov pre rodičov týchto detí s ťažkým zdravotným postihnutím.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk