Hlavné menu

Pre aké zariadenia vyplýva povinnosť zaregistrovať sa?

Prevádzkovatelia už existujúcich zariadení, ktoré poskytovali za odplatu službu starostlivosti o deti do troch rokov veku detí, ktorá obsahom zodpovedá sociálnej službe podľa § 32a ods. 1 písm. b), alebo § 32b službe na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, zákona č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách k 28. februáru 2017 (do nadobudnutia účinnosti tzv. „jasličkovej“ novely zákona o sociálnych službách) a poskytujú túto službu naďalej aj po 28. februári 2017, majú podľa prechodných ustanovení tohto zákona požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb do 30. júna 2018 ( § 110z ods. 1 ).

Novelou zákona o sociálnych službách vykonanou zákonom č. 331/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2018 sa novo ustanovilo, že sankciu za prevádzkovanie tzv. nepovolenej činnosti bez registrácie poskytovanej sociálnej služby na príslušnom vyššom územnom celku nemožno vzťahovať na služby či činnosti, ktoré síce z hľadiska obsahu vykonávanej činnosti zodpovedajú službe na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ale výrazne prevažujúcou cieľovou skupinou detí z hľadiska ich veku nezodpovedajú tejto sociálnej službe. To teda znamená, že ak je v zariadení prevažná väčšina detí ( viac ako 75%) starších ako tri roky, nemožno takéto zariadenie považovať za zariadenie sociálnych služieb. Ide o zariadenie poskytujúce predškolskú výchovu podľa iných právnych predpisov.

Z uvedeného vyplýva, že registračná povinnosť vyplýva pre poskytovateľov starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zariadeniach starostlivosti o deti poskytujúcich službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ktorí za odplatu vykonávajú odborné, obslužné a ďalšie činnosti alebo vykonávajú súbor týchto činností v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách pre poskytovaný druh sociálnej služby a cieľovú skupinu detí ustanovenú § 32a ods. 1 písm. b), alebo § 32b zákona o sociálnych službách.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk