Hlavné menu

Viaže sa príspevok na starostlivosť len na zaregistrované zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa?

Nie. Právne podmienky nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý je upravený zákonom č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelou zákona o sociálnych službách nezmenili. Vyplácanie príspevku na starostlivosť o dieťa rodičovi dieťaťa nie je podmienené preukázaním zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb osoby, ktorá poskytuje službu starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, vedeného príslušným vyšším územným celkom. Ak však ide o poskytovanie služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorá je z hľadiska obsahu poskytovanej služby a cieľovej skupiny, ktorej je poskytovaná, a vekovej skupiny detí, ktorým sa poskytuje, sociálnou službou podľa zákona o sociálnych službách a je vykonávaná bez zápisu do registra poskytovateľov sociálnej služby ako tzv. nepovolená činnosť, ak sa táto skutočnosť preukáže ide o možnosť uloženia pokuty v správnom konaní zo strany MPSVR SR vo výške 35 000 eur za podmienok ustanovených § 99 ods. 5 zákona o sociálnych službách.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk