Hlavné menu

Stretnutie na posúdenie a vypracovanie akčných plánov zúčastnených regiónov

Vyústením medzinárodných bilaterálnych návštev a regionálnych stretnutí na Gemeri so stakeholdermi, bolo spoločné stretnutie partnerov projektu v Brandenbursku, uskutočnené koncom mája 2019, za účelom sumarizácie a konečné dopracovanie akčných plánov.

Stretnutie prebiehalo formou workshopov, na ktorých sa identifikovali potreby a možnosti v regióne Gemer v rámci sociálnej ekonomiky, aktuálni a potenciálni stakeholderi pre akčný plán, identifikovali sa tiež rizikové faktory a takisto prebehlo vzájomné porovnanie akčných plánov. Na záver sa uskutočnila diskusia k riešeniu kľúčových problémov pri aplikácii akčného plánu. Činnosti sa jednotlivo dopĺňali a nadväzovali na seba, a to od identifikácie cieľovej skupiny a jej problémov pri začlenení sa do pracovného procesu, cez doplňujúci vzdelávací proces a rekvalifikácie, až po prechodné zamestnávanie a začlenenie na otvorený pracovný trh. A v rámci toho identifikácia kľúčových hráčov v danom regióne.

Stretnutie formou workshopov bolo veľmi prínosné, najmä čo sa týka porovnania štruktúry a prepojenia jednotlivých možných subjektov zainteresovaných v procese aplikácie sociálnej ekonomiky a pripravovaného akčného plánu. Inšpiratívne bolo najmä porovnanie akčných plánov a ich východzích bodov k uskutočneniu plnenia cieľov. Jednotlivé krajiny sú na rôznych stupňoch zapracovania sociálnej ekonomiky jednak v praxi a jednak legislatívne. Napriek tomu jednotlivé postupy a ciele boli spoločné pre konkrétne akčné plány a zároveň bolo možné porovnať rozdielnosť východísk a krokov k uskutočneniu cieľov akčných plánov, a teda vytvoriť podmienky pre zamestnávanie v najmenej rozvinutých oblastiach, s tendenciou odlivu miestneho obyvateľstva.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk