Hlavné menu

SOCENT SPAs

Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje projekt Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach. Projekt SOCENT SPA má za cieľ podporiť medziregionálnu spoluprácu medzi šiestimi verejnými/súkromnými subjektmi z Fínska (projektový region Laponsko), Nemecka (región Brandenbursko), Slovenska (projektový región Gemer) a Španielska (region Kastília a León) s cieľom zlepšiť účinnosť regionálnych politík aktívne podporovať viditeľnosť, inkubáciu a akceleráciu sociálnych podnikov v riedko osídlených oblastiach ako hnacej sily regionálnej konkurencieschopnosti a inkluzívneho rastu. Demografické trendy predstavujú podstatnú výzvu najmä v riedko osídlených oblastiach. Sociálne inovácie môžu v tomto smere fungovať ako účinné protiopatrenia zamerané na podporu zamestnanosti a konkurencie schopnosti, keďže takýto zdroj inovatívnych prístupov k riešeniu spoločenských výziev prostredníctvom mobilizácie občianskej spoločnosti v prospech ďalšieho inkluzívneho sociálno-ekonomického rozvoja môže priniesť reálnu zmenu. Sociálne podniky okrem toho, že účinne podporujú miestny rozvoj a prispievajú k vyrovnávaniu veľkých sociálno-ekonomických nerovnováh, majú aj zásadný vplyv na stabilizáciu populácie v riedko osídlených oblastiach. Aj keď miera podpory pre sociálne podniky má svoje obmedzenia, ich budúce postavenie a význam môžu ovplyvniť a podporiť politici nastavením správneho právneho rámca. A tak, s cieľom posilniť vplyv sociálnych podnikov a konkurencie schopnosť a súčasne berúc do úvahy špecifické podmienky riedko osídlených oblastí, je medziregionálna výmena poznatkov a úspešných skúseností / osvedčených postupov zásadná. Prostredníctvom seminárov, návštev na mieste a stretnutí so zainteresovanými stranami bude integrovaným spôsobom prebiehať komplexný proces učenia založený na identifikácii, analýze a transfere postupov. Na tomto základe budú následne spracované akčné plány zamerané na integráciu podporných schém sociálnych podnikov v riedko osídlených oblastiach do príslušných politík. Pre dosiahnutie stanovených cieľov kľúčovú úlohu bude zohrávať systematická komunikácia medzi všetkými aktérmi.

Hlavnými výsledkami bude lepšie povedomie politických a verejných predstaviteľov o sociálnych podnikoch ako hybnej sile inkluzívneho rastu a ich lepšia spôsobilosť definovať a riešiť potreby sociálnych podnikov v príslušných politikách a finančných nástrojoch podporujúcich tvorbu priaznivého prostredia v prospech rozvoja sociálnych podnikov. Trvanie: Január 2017 – Jún 2021 Donor: Projekt finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja – ERDF

Vzájomná výmena skúseností:


Výstupy z projektu

Aktuálne k téme sociálne poľnohospodárstvo

Banskobystrický kraj vyhlásil a zverejnil na svojich stránkach výzvu, ktorá oslovuje farmárov a poľnohospodárov v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja. Výzva môže byť zaujímavá pre farmárov a poľnohospodárov, ktorí majú záujem založiť sociálny podnik a stať sa dodávateľom organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti BBSK v rámci dodávania potravín uvedených vo výzve FARMÁR .


Partneri:

  • Generálne riaditeľstvo pre sociálnu ekonomiku a samozamestnanie – Regionálna vláda Kastílie a Leónu (Španielsko)
  • Social Impact (Nemecko)
  • NGOD Cives Mundi (Španielsko)
  • Laplandská Univerzita aplikovaných vied (Fínsko)
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Slovensko)
  • Nezisková organizácia EPIC (Slovensko)

https://www.epic-org.eu/socialne-podnikanie-v-riedko-osidlenych-oblastiach/

https://www.interregeurope.eu/socentspas/

Európska Únia pracuje na znižovaní rozdielov vo vývoji, raste a kvalite života medzi európskymi regiónmi prostredníctvom svojej politiky súdržnosti . Podporuje opatrenia, ktorých cieľom je vytvoriť inovatívnejšie, udržateľnejšie a inkluzívnejšie európske územie. Ide o politickú agendu EÚ, ktorá sa volá Stratégia Európa 2020 . Zatiaľ čo veľká väčšina finančných prostriedkov určených na znižovanie týchto rozdielov je riadená na národnej úrovni, EÚ a členské štáty veria, že regionálny rozvoj možno zlepšiť prostredníctvom spolupráce naprieč hranicami.

Program INTERREG EUROPE, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), je navrhnutý tak, aby podporoval vzdelávanie v oblasti politík medzi verejnými orgánmi s cieľom zlepšiť efektívnosť politík a programov regionálneho rozvoja . Umožňuje verejným orgánom v celej Európe vymieňať si skúsenosti a názory na spôsob fungovania verejných politík, a tým nájsť riešenia na zlepšenie svojich stratégií pre svojich vlastných občanov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk