Hlavné menu

Zmena od 1.5.2018 – sociálny podnik pracovnej integrácie

Zmeny týkajúce sa sociálnych podnikov pracovnej integrácie s účinnosťou od 1.5.2018

Dňa 01.05.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V zmysle uvedeného zákona nastávajú aj zmeny v zákone o službách zamestnanosti, novelou zákona o službách zamestnanosti sa od 1.5.2018 sociálny podnik pracovnej integrácie mení na zamestnávateľa prechodného zamestnania . Uvedené zmeny okrem iného znamenajú, že v období od 1. mája 2018 do 31. decembra 2020 ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nebude priznávať postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania; pokiaľ však bola žiadosť o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie podaná pred 1. májom 2018, ktorá nebola vybavená, považuje sa za žiadosť o priznanie postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania.
Upozornenie:
Dňom 1. januára 2021 zaniká postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania.
Uvedené zmeny znamenajú, že všetky sociálne podniky pracovnej integrácie sa stávajú od 1.5.2018 zamestnávateľmi prechodného zamestnávania. Ako takýto, podnik môže fungovať do 31.12.2020. Po tomto dátume zo zákona zamestnávatelia prechodného zamestnania zanikajú.
Do uvedeného termínu však zamestnávateľ prechodného zamestnania je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o službách zamestnanosti!

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk