Hlavné menu

Priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku - informácia

Podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov

1) Podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku

Štatút registrovaného sociálneho podniku je možné priznať žiadateľovi v súlade s ustanovením § 6 zákona, ktorý

a) spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, a ak žiada o priznanie štatútu
1. registrovaného integračného sociálneho podniku (ďalej len „integračný podnik“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 12 ods. 1 a 2,
2. registrovaného sociálneho podniku bývania (ďalej len „sociálny podnik bývania“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 13 ods. 1 až 4,
3. všeobecného registrovaného sociálneho podniku , dosahuje väčší pozitívny sociálny vplyv ako podnikateľ', ktorý obdobnú činnosť vykonáva na účel dosiahnutia zisku,

b) má zriadený poradný výbor podľa § 9 alebo uplatňuje demokratickú správu podľa § 10,

c) má základný dokument , ktorý obsahuje
1. opis hlavného cieľa žiadateľa podľa § 5 ods. 1 písm. b),
2. spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu,
3. predmet hospodárskej činnosti,
4. opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ' vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu,
5. záväzok žiadateľa využívať viac ako 50 % zisku na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b) a určenie postupov a pravidiel rozdeľovania zvyšnej časti zisku, ktoré nenarušia hlavný cieľ',
6. opis zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru podľa § 9 alebo uplatňovaním demokratickej správy podľa § 10,

d) má sídlo , ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania , ak ide o fyzickú osobu, na území Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „iný členský štát“),

e) je dôveryhodný ,

f) má vypracovaný projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku vo vzťahu
k činnosti, ktorou dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv, a vo vzťahu k hospodárskej činnosti; u žiadateľa, ktorý je novým podnikom, a u žiadateľa podľa § 7 ods. 5 poslednej vety projekt činnosti obsahuje aj kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov najmenej na tri hospodárske roky,

g) je bezúhonný ; ak ide o právnickú osobu, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,

h) ak žiada o priznanie štatútu integračného podniku, má najmenej dvoch zamestnancov
v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času
,
1. ktorí nie sú spoločníkmi obchodnej spoločnosti, ak ide o žiadateľa, ktorý je obchodnou spoločnosťou, alebo
2. ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom,

i) nemá nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

j) nemá nedoplatky na dani v Slovenskej republike, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

k) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku,

l) nemá na majetok vyhlásený konkurz , proti ktorému nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii,

m) nemal zrušený štatút registrovaného sociálneho podniku v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku.
U žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území Slovenskej republiky , splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. c), d), g), i) až l) zisťuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) z úradnej povinnosti ; to sa nevzťahuje na podmienku podľa odseku 1 písm. c) , ak ide o žiadateľa, ktorý nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Ministerstvo práce zisťuje splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. e) a m) u všetkých žiadateľov.

Základným dokumentom podľa odseku 1 písm. c)
a) občianskeho združenia, účelového zariadenia cirkvi, družstva a akciovej spoločnosti sú stanovy ,
b) neziskovej organizácie je štatút ,
c) nadácie je nadačná listina ,
d) verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina ,
e) jednoduchej spoločnosti na akcie je zakladateľská zmluva , zakladateľská listina alebo stanovy ,
f) fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom , a žiadateľa, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu , je iný dokument .
Za dôveryhodného sa na účely § 6 ods. 1 písm. e) nepovažuje ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti registrovaného sociálneho podniku čestne a svedomito plniť povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.
Za bezúhonného sa na účely § 6 ods. 1 písm. g) nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak jeho odsúdenie nebolo zahladené alebo ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

2) Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku sa začína na žiadosť . Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (ďalej len „žiadosť o štatút“) musí byť písomná, musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a určenie registrovaného sociálneho podniku podľa § 11 , o ktorého priznanie štatútu žiadateľ žiada. Žiadosť o štatút sa podáva na formulári určenom ministerstvom práce a doručuje sa spolu s prílohami na adresu :

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ing. Ingrid Ujváriová
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
Prílohou k žiadosti o štatút


Prílohou k žiadosti o štatút sú
a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu
a súhlas s ich spracovaním alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ,
b) je základný dokument , ak ide o žiadateľa, ktorý
1. nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom,
2. má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu,
c) je projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku,
d) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. d) , g) , i) až l) , ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide
o fyzickú osobu, na území iného členského štátu ; ak iný členský štát také doklady nevydáva, je možné ich nahradiť čestným vyhlásením .
Prílohou k žiadosti o štatút môže byť osvedčenie podľa § 26 ods. 7 ; ak je osvedčenie predložené spolu so žiadosťou o štatút, podmienka dôveryhodnosti žiadateľa sa považuje za splnenú, ak nie je preukázaný opak.

V konaní o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku ministerstvo práce rozhoduje na základe
a) overenia splnenia podmienok podľa § 6 ods. 1 ,
b) posúdenia predložených dokumentov,
c) prihliadnutia na osvedčenie podľa odseku 2, ak bolo predložené.

Ak žiadateľ splní podmienky podľa § 6 ods. 1 , ministerstvo práce mu prizná štatút registrovaného sociálneho podniku.

Táto skutočnosť sa vyznačí v spise a rozhodnutie sa nevyhotovuje . Štatút registrovaného sociálneho podniku sa priznáva bez časového obmedzenia . Ministerstvo práce doručí registrovanému sociálnemu podniku osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku . Z osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku musí vyplývať, ktorú spoločensky prospešnú službu registrovaný sociálny podnik poskytuje.
Žiadateľovi, ktorý je novým podnikom , ministerstvo práce prizná štatút registrovaného sociálneho podniku aj bez splnenia podmienok podľa § 6 ods. písm. a) prvého bodu až tretieho bodu , písm. b) a h) . Registrovaný sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku podľa prvej vety, je povinný preukázať ministerstvu práce splnenie podmienok podľa § 6 ods. písm. a) prvého bodu až tretieho bodu , písm. b) a h) do 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu , a podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. d) do 24 mesiacov odo dňa priznania štatútu . Podľa prvej vety sa môže postupovať, aj ak ide o iného žiadateľa, ak na tento postup existujú dôvody hodné osobitného zreteľa; pri postupe podľa prvej vety sa na žiadateľa vzťahuje povinnosť podľa druhej vety.

Registrovaný sociálny podnik je povinný spĺňať podmienky podľa § 6 ods. 1 počas trvania platnosti štatútu registrovaného sociálneho podniku ; táto povinnosť sa nevzťahuje na podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. i) a j) počas troch mesiacov odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie príslušného nedoplatku registrovanému sociálnemu podniku, a na registrovaný sociálny podnik podľa odseku 5 počas 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, ak ide o podmienky podľa § 6 ods. písm. a) prvého bodu až tretieho bodu , písm. b) a h) , a počas 24 mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, ak ide o podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. d) . Registrovaný sociálny podnik je povinný písomne oznámiť ministerstvu práce každú zmenu skutočností súvisiacich s plnením podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) do 10 dní odo dňa, keď ku zmene došlo .

Registrovaný sociálny podnik je pri svojom obchodnom mene alebo názve povinný uvádzať označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk