Hlavné menu

Stretnutie pracovnej skupiny Gemer

V rámci projektu Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach (Interreg Europe – SOCENT SPAs) sa uskutočnilo od decembra 2018 a v priebehu prvého pol roka 2019 niekoľko regionálnych stretnutí za účasti stakeholderov na Gemeri, a to v Rimavskej Sobote, Rožňave a v Banskej Bystrici.

Stretnutí sa zúčastnilo približne 20 aktérov, ktorí majú alebo môžu mať dosah na oblasť sociálnej ekonomiky. Išlo o zástupcov samospráv z regiónu Gemer, neziskových organizácií a regionálnych centier sociálnej ekonomiky.

Úvodnou témou bola prezentácia sociálnej ekonomiky, ako aj predstavenie projektu a jeho zámerov. MPSVaR predstavilo zákon o Sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a finančných nástrojoch, ako aj proces registrácie sociálnych podnikov. Zároveň boli predstavené regionálne centrá sociálnej ekonomiky a ich činnosť v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky.

Stretnutia boli zamerané na identifikáciu potrieb regiónu v kontexte sociálnej ekonomiky, vzájomná výmena skúseností v oblasti sociálneho podnikania. Aktéri diskutovali o možnostiach sociálneho podnikania, jeho nastavenia a potenciálu. Vychádzajúc aj z historického kontextu výroby a spracovania na Gemeri sa aktéri zhodli na uchopení oblasti poľnohospodárstva a tiež cestovného ruchu. Cielene by sa malo sociálne podnikanie zamerať na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných osôb v regióne. Kľúčovým by pritom malo byť sieťovanie jednotlivých aktérov v regióne, ich prepojenosť a nadväznosť v rámci ich pôsobnosti a vzájomnej spolupráce. Konkrétne aktivity a jednotlivé úlohy sa postupne zapracovávajú v dokumente Akčného plánu, na ktorého kreovaní sa podieľajú jednotliví aktéri regiónu. Akčný plán bude nosným dokumentom pre vypracovanie konceptu sociálneho podnikania na Gemeri s cieľom vytvorenia pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnané osoby a zastavenia odlivu obyvateľov z regiónu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk