Hlavné menu

Postup pri podávaní žiadostí na rok 2022

 • Pri podávaní žiadostí o finančný príspevok na rozpočtový rok 2022 obec a neverejný poskytovateľ pri určovaní štruktúry prijímateľov

  · do časti A. uvedie aktuálnu štruktúru prijímateľov na miestach, podľa stupňa ich odkázanosti, s ktorými má ku dňu podania žiadosti o FP uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s minimálnym dohodnutým časom poskytovania tejto služby tri mesiace.

  · do časti B., uvedie miesta, ktoré nie sú miestami podľa časti A., teda v čase podania žiadosti o finančný príspevok nie je uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Ide o miesta, na ktorých sa poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej zmluvy s minimálnym dohodnutým časom poskytovania tejto služby tri mesiace v období predchádzajúcich 12 mesiacov pred podaním žiadosti o FP. Ďalej do časti B. uvedie miesta, ktoré nie sú miestami podľa predošlej vety (ani miestami podľa časti A.), ale ku dňu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 (k 12.03.2020) sa na týchto miestach poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej zmluvy. Tieto miesta sa považujú za miesta s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby s trvaním nároku na FP.
 • · do časti C. uvedie počet miest, ktoré nie sú miestami podľa časti A. a B., pričom stupeň odkázanosti uvedie najnižší, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby

  V uvádzaní štruktúry prijímateľov podľa stupňa odkázanosti sa môže kombinovať časť A. , B. a C. žiadosti v súlade s § 78a ods. 6 zákona o sociálnych službách, ak má poskytovateľ miesta, ktoré sú aktuálne obsadené, mieste ktoré sú aktuálne (aj kvôli „korona kríze“ neobsadené, ale v minulosti boli obsadené) a miesta, ktoré nie sú a neboli obsadené ani v minulosti. (Žiadosti Tu )
 • obec a neverejný poskytovateľ doručuje ministerstvu písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a § 78aa zákona o sociálnych službách na rok 2022 v termíne od 1. júla 2021 do 31. augusta 2021 . S oneskorením podania žiadosti v zákonom stanovenej lehote je spojený jednoznačný následok zániku práva poskytovateľa sociálnej služby na finančný príspevok na príslušný rozpočtový rok, ak Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo závažných dôvodov nerozhodne podľa § 78c ods. 8 zákona o sociálnych službách o odpustení zmeškania termínu na podanie tejto písomnej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.
 • adresa pre zasielanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
oddelenie financovania sociálnych služieb
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

 • písomnú žiadosť je potrebné zaslať ministerstvu s podpisom štatutárneho zástupcu obce/mesta alebo neverejného poskytovateľa, ako žiadateľa o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a § 78aa, a s odtlačkom pečiatky žiadateľa
 • je potrebné použiť správny vzor žiadosti
 • žiadosť je potrebné vyplniť podľa vzoru, vzor nemeniť, nevypúšťať riadky
 • finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a v zariadeniach krízovej intervencie sa žiada samostatne za každý druh zariadenia, formu (pobytová celoročná, pobytová týždenná a ambulantná) a miesto poskytovanej sociálnej služby . Ak poskytovateľ prevádzkuje viacero druhov a foriem sociálnej služby v zariadení, podáva žiadosť za každý druh a formu poskytovanej sociálnej služby v zariadení osobitne. ! NOVÉ: poskytovatelia, ktorí majú registrovanú pobytovú týždennú formu a zároveň pobytovú celoročnú formu sociálnej služby, podávajú žiadosť o poskytnutie FP za každú formu poskytovania tejto sociálnej služby osobitne.
 • finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie sa žiada na celú kapacitu zariadenia zapísanú v registri poskytovateľov sociálnych služieb
 • finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie sa žiada na 12 mesiacov; žiadateľ, ktorý neposkytuje sociálnu službu v zariadení krízovej intervencie nepretržite v priebehu celého roku (ide napríklad o sociálnu službu v nocľahárni poskytovanú len počas šiestich mesiacov v roku), je povinný požiadať o finančný príspevok na celý rok a následne, po uzatvorení zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, písomne požiadať o pozastavenie financovania sociálnej služby na napr. 2. a 3. štvrťrok . (Dôvodom takéhoto postupu je ustanovenie § 78d ods. 3, podľa ktorého sa finančný príspevok vypláca štvrťročne (nie jednorazovo na celý kalendárny rok) na počet kalendárnych dní v danom štvrťroku , a teda v prípade, ak požadovaná a následne zazmluvnená suma bude zodpovedať len šiestim mesiacom poskytovania sociálnej služby, žiadateľ by bol podľa podmienok zmluvy o poskytnutí finančného príspevku povinný štvrťročne zúčtovať neobsadené miesta v zariadení).
 • finančný príspevok nie je možné poskytnúť na vyšší počet miest, ako je uvedené vo výpise z registra
 • finančný príspevok nie je možné poskytnúť počas roka , napr. ak dôjde k zvýšeniu kapacity zariadenia
 • akékoľvek zmeny, ktoré budú zapísané v registri poskytovateľov sociálnej služby (zmena kapacity, zmena štatutára, zmena sídla, atď.) po podaní písomnej žiadosti a pred uzatvorením zmluvy je žiadateľ o finančný príspevok povinný písomne oznámiť ministerstvu a zároveň predložiť aktuálny výpis z registra poskytovateľov
 • ak poskytovateľ finančný príspevok nevyužije na stanovený účel, bude povinný finančné prostriedky vrátiť v rámci zúčtovania

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk