Hlavné menu

Postup pri podávaní žiadosti

V záujme bezproblémového vybavovania žiadostí obcí a neverejných poskytovateľov o poskytovanie uvedených finančných príspevkov podľa § 71 ods. 6 a§ 78a zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018 uvádzame nasledovné informácie:

 • obec a neverejný poskytovateľ doručuje ministerstvu písomnú žiadosť o finančný príspevok na rok 2018 v termíne od 1. augusta 2017 do 30. septembra 2017 . S oneskorením podania žiadosti v zákonom stanovenej lehote je spojený jednoznačný následok zániku práva poskytovateľa sociálnej služby na finančný príspevok na príslušný rozpočtový rok.
 • adresa pre zasielanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku:
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  odbor rozpočtu a financovania
  Špitálska 4, 6, 8
  816 43 Bratislava
 • písomnú žiadosť je potrebné zaslať ministerstvu s podpisom a pečiatkou štatutárneho zástupcu obce/mesta alebo neverejného poskytovateľa
 • je potrebné použiť správny vzor žiadosti, t. j. v prípade predkladania žiadosti:
 • o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 (zariadenia zriadené alebo založené obcou alebo obec ako poskytovateľ sociálnych služieb v týchto zariadeniach) je obec povinná použiť vzor žiadosti uvedený v prílohe č. 7 zákona o sociálnych službách
 • o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a je neverejný poskytovateľ vybraných druhov sociálnych služieb povinný použiť žiadosť uvedenú v prílohe č. 8 zákona o sociálnych službách
 • žiadosť je potrebné vyplniť podľa predtlače, vzor nemeniť, nevypúšťať riadky
 • ak poskytovateľ poskytuje viac druhov sociálnych služieb (aj v rámci 1 zariadenia sociálnych služieb), rovnako podáva žiadosť o finančný príspevok za každý druh sociálnej služby osobitne
 • finančný príspevok sa žiada na celú kapacitu zariadenia zapísanú v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Kapacitu zariadenia preukazuje žiadateľ výpisom z registra, nie starším ako 3 mesiace, z ktorého je zrejmé aká je kapacita pre daný druh sociálnej služby, ktorú žiadateľ požaduje financovať. Ak poskytovateľ poskytuje viacero druhov sociálnych služieb v rámci jedného zariadenia (napr. zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby) musí byť z dokladu o registrácii zrejmé, aká je kapacita pre každý druh poskytovanej sociálnej služby
 • finančný príspevok nie je možné poskytnúť na vyšší počet klientov, ako je uvedené vo výpise z registra
 • finančný príspevok nie je možné poskytnúť počas roka , napr. ak dôjde k zvýšeniu kapacity zariadenia
 • ak poskytovateľ finančný príspevok nevyužije na stanovený účel, bude povinný finančné prostriedky vrátiť v rámci zúčtovania
 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti