Hlavné menu

Hmotná núdza

V súvislosti s aktuálnou situáciou sme pristúpili aj k úpravám pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi tak, aby sme v čase mimoriadnej situácie garantovali ľuďom hmotné zabezpečenie aj napriek sťaženým podmienkam na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aké zmeny nastali v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi?

  • V čase trvania mimoriadnej situácie sa nebude uplatňovať podmienka výkonu činností v rozsahu 32 hodín mesačne, tzn. dávka sa bude poskytovať v plnej výške všetkým.
  • Príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, ktorí nemôžu vykonávať aktivity zakladajúce nárok na aktivačný príspevok, sa bude poskytovať ochranný príspevok v sume 37,30 eura mesačne.
  • Aktivačný príspevok, ktorý sa poskytoval príjemcovi pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu, že vykonáva závislú činnosti, ktorá zakladá nárok na príjem minimálne vo výške minimálnej mzdy, ostáva zachovaný a výška príjmu sa v čase trvania mimoriadnej situácie nesleduje. Jedinou podmienkou je trvanie tohto právneho vzťahu.
  • U tých príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, kde by v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu malo po uplynutí troch mesiacov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti dôjsť k prehodnoteniu zdravotného stavu a posúdeniu opodstatnenosti tejto dočasnej pracovnej neschopnosti, sa toto posudzovanie v čase trvania mimoriadnej situácie nebude vykonávať.
  • Príspevok na bývanie poskytovaný domácnostiam v hmotnej núdzi, ktoré bývajú v zariadení sociálnych služieb, zostáva zachovaný aj v prípade, že služba sa neposkytuje, avšak zmluva, na základe, ktorej by sa mala poskytovať, musí trvať. V čase trvania mimoriadnej situácie sa nesleduje ani úhrada za túto službu.
  • Pri žiadostiach podaných v čase trvania mimoriadnej situácie sa nebude prihliadať na vek a hodnotu motorového vozidla.
  • U žiadateľov, ktorí pred vyhlásením mimoriadnej situácie pracovali v zahraničí alebo vykonávali samostatne zárobkovú činnosť v zahraničí na základe živnostenského oprávnenia získaného v cudzine, sa nebude skúmať uplatnenie zákonných nárokov.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk