Hlavné menu

Jasle

V súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s hrozbou vírusu COVID-19 zo dňa 23.03.2020, Hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva SR s cieľom eliminácie ohrozenia života a zdravia prijímateľov sociálnych služieb vydal opatrenie, ktorým dočasne pozastavil poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou, medzi ktorými sú aj zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - „detské jasle“. Prevádzka niektorých zariadení bola v súlade s opatreniami prijatými starostami obcí a miest uzavretá súčasne so školskými zariadeniami.

Informácia pre rodiča:

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa rodičovi bude poskytovať aj v prípade, že starostlivosť o dieťa nebude poskytovaná celý mesiac, napr. z dôvodu choroby dieťaťa, resp. mimoriadnych opatrení.

Nárok na rodičovský príspevok, ktorý poberajú aj pracujúci rodičia, nebude taktiež dotknutý.

Rodič má možnosť využiť OČR po celú dobu tejto mimoriadnej situácie. Viac informácií na https://www.socpoist.sk/.

V súlade s ustanovením §72 ods. 1 zákona o sociálnych službách prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ktorá je dohodnutá v zmluve. Podľa §72 ods. 9 druhej vety, prijímateľ sociálnej služby v čase neprítomnosti dieťaťa v zariadení starostlivosti o dieťa, neplatí úhradu za stravovanie.

Informácia pre poskytovateľov:

Dočasným prerušením poskytovania starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa nie je dotknutá registrácia poskytovateľa sociálnej služby.

Platnosť uzatvorenej zmluvy medzi poskytovateľom sociálnej služby a rodičom nie je dočasným pozastavením dotknutá - ide len o dočasné prerušenie plnenia zmluvných podmienok, pričom miesto pre dieťa v „detských jasliach“ naďalej ostáva zachované.

V prípade preradenia zamestnanca „detských jaslí“ na inú prácu (poradenstvo, administratíva), dočasné preradenie na poskytovanie inej sociálnej služby so súhlasom zamestnanca, nesmie byť plat/odmena zamestnanca nižšia, ako na pracovnej pozícii pred preradením na inú prácu.

Poskytovatelia sociálnych služieb v „detských jasliach“ sú povinní zaslať Sociálnej poisťovni zoznam detí, ktoré navštevujú zariadenie za účelom priznania OČR rodičovi: https://www.socpoist.sk/aktuality-zariadenia-socialnych-sluzieb--ako-pravnicke-osoby-posielajte-zoznamy-klientov-cez-e-schranky/48411s68494c

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ďakuje všetkým poskytovateľom sociálnej služby v „detských jasliach“ za ich zhovievavý a zároveň zodpovedný prístup v tejto mimoriadnej situácií a rodičom za pochopenie a podporu.

Zároveň dávame do pozornosti, že vláda SR schválila projekt podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenie ich následkov. Viac informácií o predmetnom projekte je možné nájsť na: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24674/1

Táto informácia sa bude priebežne dopĺňať a aktualizovať. 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk