Hlavné menu

Rodiny s deťmi

V čase v krízovej situácie predlžujeme poskytovanie rodičovského príspevku rodičom, ktorým naň zanikol nárok v mesiaci marec 2020 a neskôr, nemajú zamestnanie, do ktorého by sa vrátili a nemajú ani žiaden iný príjem. Vyplácať ho budeme do skončenia mimoriadnej situácie.

Kedy mám nárok na predĺženie rodičovského príspevku?
Nárok majú rodičia, ktorých dieťa dovŕšilo tri roky, resp. šesť rokov ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom v mesiaci marec 2020 a neskôr a nemajú príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo nie sú poberateľmi dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia alebo dávky sociálneho zabezpečenia.

Poberanie rodičovského príspevku sa predlžuje aj osobám, ktoré sa starajú o dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo ak uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osoby. Rovnako tak, k uplynutiu tejto doby musí dôjsť v čase od mesiaca marec 2020 a neskôr.

Nárok na poskytovanie tzv. predĺženého rodičovského príspevku teda nevzniká rodičom, ktorých deti dovŕšili 3 roky veku, resp. 6 rokov veku pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave v mesiaci február 2020, resp. skôr.

V akej výške a do kedy sa vypláca predĺžený rodičovský príspevok?
Rodičovský príspevok sa bude vyplácať v rovnakej sume, v akej bol poskytovaný, a to najdlhšie do konca krízovej situácie.

Ako požiadam o predĺženie rodičovského príspevku?
Rodičia si nemusia podávať nové žiadosti, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ich vyzvú, aby predložili doklady o príjmoch, ktoré majú, vrátane nároku na ošetrovné.

Mám nárok na predĺženie, ak poberám ošetrovné?
Ak rodičovi vypláca Sociálna poisťovňa ošetrovné, ale jeho výška je nižšia ako výška rodičovského príspevku, rodič má nárok na doplatenie rozdielu do výšky rodičovského príspevku. Väčšinou ide o prípady tzv. dohodárov, ktorí majú z dohôd nízke príjmy a tým pádom aj nízke ošetrovné, alebo rodičov, ktorí pracujú napr. na polovičný alebo iný krátený úväzok a tým aj nižšie príjmy a z toho vypočítané nízke ošetrovné.

Čo ak moje dieťa dovŕšilo tri roky veku, resp. 6 rokov veku pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave vo februári 2020 alebo skôr? Na čo mám nárok?
Ak nárok na rodičovský príspevok zanikol v  mesiaci február 2020 alebo skôr a rodič nemá zamestnanie, do ktorého sa vrátil, nemá ani žiadny iný príjem a finančná situácia rodiny je zlá, môže si požiadať o pomoc v hmotnej núdzi alebo si môže požiadať o  dotáciu na podporu humanitárnej pomoci.

 

Ako môžem v čase trvania mimoriadnej situácie požiadať o dávky?
V čase trvania mimoriadnej situácie je možné o všetky dávky požiadať elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu a taktiež bez následného doplnenia v listinnej podobe.

Je možné niektoré úkony v čase trvania mimoriadnej situácie nahradiť čestným vyhlásením?
Áno, je to možné. Napríklad v čase trvania mimoriadnej situácie je možné nahradiť potvrdenie lekára so špecializáciou v odbore gynekológia potrebné k uplatneniu nároku na príspevok pri narodení dieťaťa čestným vyhlásením.

Plynú mi čase trvania mimoriadnej situácie lehoty?
Lehoty, ktoré sú ustanovené v jednotlivých právnych predpisoch ako tzv. oznamovacie lehoty, v čase trvania mimoriadnej situácie neplynú. Rovnako tak neplynie ani lehota zániku nároku na štátne sociálne dávky, ktorá by mala uplynúť v čase trvania mimoriadnej situácie.

Mám dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Bude jeho zdravotný stav na účely rodičovského príspevku prehodnotený?
Nie, v čase trvania mimoriadnej situácie sa bude rodičovský príspevok vyplácať naďalej podľa pôvodného posudku až do skončenia mimoriadnej situácie.

Moje dieťa dovŕšilo tri roky a chcem nechať posúdiť jeho zdravotný stav. Dá sa to?
Áno, je to možné. K žiadosti o posúdenie zdravotného stavu môžete namiesto tzv. lekárskeho nálezu, ktorý vypisuje pediater, priložiť odborné lekárske správy.

Nastali zmeny aj v poskytovaní náhradného výživného?
V čase trvania mimoriadnej situácie je možné potvrdenie súdneho exekútora o tom, že exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom trvá aspoň dva mesiace, nahradiť čestným vyhlásením oprávnenej osoby, resp. jej zákonného zástupcu. Po skončení mimoriadnej situácie je však nevyhnutné preukázať, že návrh na vykonanie exekúcie bol podaný a že oprávnená osoba sa exekučne domáha výživného aj za obdobie, ktoré uviedla v čestnom vyhlásení.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk