Hlavné menu

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

I. vlna pandémie - neaktuálne

Usmernenie pre Centrá pre deti a rodiny, ktoré vykonávajú opatrenia pobytovou formou a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí o sociálnej kurately ambulantnou a terénnou formou
aktualizované k 13.06.2020

Vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v Slovenskej republike, osobitne vzhľadom na ukončenie núdzového stavu uplynutím 13. júna 2020 bolo ukončené určenie centier pre deti a rodiny a akreditovaných subjektov ako subjektov hospodárskej mobilizácie podľa zákona 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Centrum pre deti a rodiny a akreditovaný subjekt prestáva plniť opatrenia hospodárskej mobilizácie a povinnosti prislúchajúce subjektu hospodárskej mobilizácie v plnom rozsahu, zároveň nemôže využívať ani oprávnenia subjektu hospodárskej mobilizácie.

Vzhľadom na skutočnosť, že vyhlásená mimoriadna situácia v Slovenskej republike naďalej trvá, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov je i naďalej účinné.

Rušia sa:
- Usmernenie pre určené subjekty hospodárskej mobilizácie Centrá pre deti a rodiny, ktoré vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
- Usmernenie pre určené subjekty hospodárskej mobilizácie, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí o sociálnej kurately ambulantnou a terénnou formou.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk