Hlavné menu

Udeľovanie výnimiek z opatrení pri vstupe na územie SR

Informácia k udeľovaniu výnimiek z opatrení pri vstupe na územie SR

(Opatrenie č. OLP/ 7310/2020 zo dňa 17.9.2020)

Všetky osoby, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní boli v zahraničí, sú povinné:

 • S domácou izoláciou

Ísť do izolácie v domácom prostredí až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Nariaďuje sa, aby sa osoby najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica . Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Domáca izolácia sa nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.

V prípade, že sa tieto osoby vrátili z krajín Európskej únie a negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.

 • Bez domácej izolácie, ak sa osoby vrátia z krajín EÚ

Alternatívne sa musia tieto osoby, po vstupe na územie Slovenskej republiky, preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.

Povinnosť absolvovať karanténu sa okrem iných osôb nevzťahuje aj na :

 • Osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní, navštívili výlučne (tzv. zelené krajiny):
  • Austrálske spoločenstvo
  • Bulharská republika
  • Cyperská republika
  • Čínska ľudová republika
  • Dánske kráľovstvo
  • Estónska republika
  • Fínska republika
  • Grécka republika
  • Írska republika
  • Island
  • Japonsko
  • Kórejská republika
  • Kanada
  • Lichtenštajnské kniežatstvo
  • Litovská republika
  • Lotyšská republika
  • Maďarsko
  • Monako
  • Nemecká spolková republika
  • Nórske kráľovstvo
  • Nový Zéland
  • Poľská republika
  • Rakúska republika
  • Slovinská republika
  • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  • Švajčiarska konfederácia
  • Švédske kráľovstvo
  • Talianska republika.

 • zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu štátu.
 • cezhraničných pracovníkov – „pendlerov“ do 30 km od hraníc t. zn.

  • na osoby, ktoré majú pobyt v SR a pracujú v susednom štáte do 30 km od otvoreného hraničného priechodu SR.
  • na osoby, ktoré majú pobyt v susednom štáte do 30 km od otvoreného hraničného priechodu SR a pracujú v SR do 30 km od otvoreného hraničného priechodu SR
   • Títo cezhraniční pracovníci sú povinní sa na hraniciach preukázať potvrdením od zamestnávateľa (pracovná zmluva), OP/cestovným dokladom. Uvedené platí rovnako pre osoby žijúce s takouto osobou v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v jej sprievode. Tieto osoby sa nemusia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 • občanov SR s pobytom v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode. Tieto osoby sa nemusia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 • osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a pracujú v oblasti zdravotníctva, opatrovateľstva, ako vedecko-výskumní pracovníci, pedagogickí zamestnanci alebo sezónni pracovníci v poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví, a to vo vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu z územia Slovenskej republiky na území Českej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce.
  • Títo cezhraniční pracovníci sú povinní sa na hraniciach preukázať potvrdením od zamestnávateľa (pracovná zmluva), OP/cestovným dokladom.
 • osoby s pobytom v SR alebo v susednom štáte, ktoré poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu/SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby .
  • Tieto osoby sú povinné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka.

osoby v súvislosti s výkonom ich práva styku s maloletým dieťaťom

sú to osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom.

 • Podmienkou vstupu na územie SR je preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie SR. Informáciu zasielajte na: info@cipc.gov.sk . Tieto osoby sa nemusia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

osoby, ktorým bola udelená výnimka Úradu verejného zdravotníctva SR

V odôvodnených prípadoch môže výnimku z izolácie udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín.

Osoby svoju odôvodnenú žiadosť o výnimku podávajú na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, najmä ak ide o

 • cezhraničných pracovníkov,
 • osoby, ktoré sa potrebujú postarať o svojich príbuzných alebo blízke osoby najmä zo zdravotných dôvodov, na území iných štátov ako sú susedné štáty,
 • zlúčenie rodiny (manžel a manželka, rodič voči maloletému dieťaťu).

V odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 72 hodín udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Uvedená výnimka sa udeľuje len vo výnimočných prípadoch.

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI:

1. Osoby svoju odôvodnenú žiadosť o výnimku podávajú na adrese okv@employment.gov.sk

Žiadosť o udelenie výnimky musí obsahovať nasledovné údaje a doklady žiadateľa:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Číslo OP alebo cestovného dokladu
 • Telefonický a emailový kontakt
 • Dátum vstupu resp. periodicita vstupov na územie SR (denne, týždenne)
 • Miesto pobytu/výkonu zamestnania v zahraničí
 • Miesto pobytu/výkonu práce/starostlivosti o blízku osobu v SR
 • Odôvodnenie žiadosti: žiadatelia podrobne odôvodnia svoju žiadosť a uvedú všetky dôležité informácie: okolnosti výkonu pracovnej činnosti, nutnosť neodkladnej starostlivosti o svojich rodinných príslušníkov, rodinné dôvody súvisiace so zlúčením rodiny a pod.
 • Doklad preukazujúci dôvod na udelenie výnimky:
 • Pracovníci: potvrdenie zamestnávateľa, pracovná zmluva, výpis z obchodného registra;
 • Starostlivosť o blízke osoby: potvrdenie lekára, nemocnice, lekárska správa;
 • Zlúčenie rodiny: rodný list, sobášny list.

K údajom uvedeným vyššie je potrebné pripojiť Súhlas so spracovaním osobných údajov.  

2. Kompletnú a odôvodnenú žiadosť o udelenie výnimky zasiela minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Úrad verejného zdravotníctva SR.

3. V prípade, ak je výnimka udelená, je zasielaná na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré o udelenej výnimke informuje priamo žiadateľa len elektronicky.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

 

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk