Hlavné menu

Udeľovanie výnimiek z opatrení pri vstupe na územie SR

Informácia k udeľovaniu výnimiek z opatrení pri vstupe na územie SR (Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky č. 64/2021 z 12.2.2021)

Všetky osoby, ktoré od 17. februára 2021 od 6.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili iba krajiny Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarsku konfederáciu alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, sú povinné absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a pri bezpríznakovom priebehu izolácie, do konca 14. dňa tejto izolácie.

Osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie, ani Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarsku konfederáciu ani Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, sú povinné absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Nariaďuje sa, aby sa osoby najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica . Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/ .

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí.

Izolácia sa nariaďuje i osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.

 • zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel , ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu štátu, a to po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky .

 • zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronické komunikácie, a to po odsúhlasení Ministerstvom dopravy a výstavy Slovenskej republiky.

 • osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na/z medzinárodných letísk na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky . Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať na webe naletisko.mzv.sk a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov Európskej únie, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.

 • cezhraničných pracovníkov , ktorí majú pobyt v Slovenskej republike , a súčasne majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce. Títo cezhraniční pracovníci sú povinní sa na hraniciach preukázať potvrdením od zamestnávateľa podľa prílohy č. 1, OP/cestovným dokladom a certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 3 nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testy na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

 • cezhraničných pracovníkov – „pendlerov“ do 30 km od hraníc t. zn. N a osoby, ktoré majú pobyt v susednom štáte do 30 km od otvoreného hraničného priechodu SR a pracujú v SR do 30 km od otvoreného hraničného priechodu SR .
  • Títo cezhraniční pracovníci sú povinní sa na hraniciach preukázať potvrdením od zamestnávateľa podľa prílohy č. 1, OP/cestovným dokladom. Uvedené platí rovnako pre osoby žijúce s takouto osobou v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v jej sprievode. Tieto osoby sa musia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky tiež certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 3 nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
 • občanov SR s pobytom v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR. Tieto osoby sa musia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 3 nie staršími ako 7 dní, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
  • A. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike , a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
   • 1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území v niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a
   • 2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 1.
  • B. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska , a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
   • 1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a
   • 2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 1.
  • C. osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a sú občanmi niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, a ktoré v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie Slovenskej republiky prekonali ochorenie COVID-19 a sú schopné sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením podľa prílohy č.2.
  • D. osoby zaočkované proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní a sú schopné sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať uvedenou skutočnosťou.
 • Tieto osoby – A, B, C a D - sú povinné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica a vyznačiť pri jeho vypĺňaní skutočnosti rozhodujúce pre ich kategóriu osôb a hneď po vstupe absolvovať RT-PCR test a po obdržaní jeho negatívneho výsledku nie je potrebné absolvovať 14 dní trvajúcu izoláciu.

 • osoby s pobytom v SR alebo v susednom štáte, ktoré poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu/SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a to vrátane sprevádzajúcej osoby.
  • Tieto osoby sú povinné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka.
  • Tieto osoby sa musia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky tiež certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 3 nie staršími ako 7 dní, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

 • osoby v súvislosti s výkonom ich práva styku s maloletým dieťaťom - sú to osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom.
 • Podmienkou vstupu na územie SR je preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie SR. Informáciu zasielajte na: info@cipc.gov.sk .

 • osoby, ktorým bola udelená výnimka Úradu verejného zdravotníctva SR - v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch môže výnimku z izolácie udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín.

Osoby svoju odôvodnenú žiadosť o výnimku podávajú na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, najmä ak ide o

 • cezhraničných pracovníkov,
 • osoby, ktoré sa potrebujú postarať o svojich príbuzných alebo blízke osoby najmä zo zdravotných dôvodov, na území iných štátov ako sú susedné štáty,
 • zlúčenie rodiny (manžel a manželka, rodič voči maloletému dieťaťu).

V odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 72 hodín udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Uvedená výnimka sa udeľuje len vo výnimočných a mimoriadnych prípadoch.

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI:

1. Osoby svoju odôvodnenú žiadosť o výnimku podávajú na adrese okv@employment.gov.sk

Žiadosť o udelenie výnimky musí obsahovať nasledovné údaje a doklady žiadateľa:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Číslo OP alebo cestovného dokladu
 • Telefonický a emailový kontakt
 • Dátum vstupu resp. periodicita vstupov na územie SR (denne, týždenne)
 • Miesto pobytu/výkonu zamestnania v zahraničí
 • Miesto pobytu/výkonu práce/starostlivosti o blízku osobu v SR
 • Odôvodnenie žiadosti: žiadatelia podrobne odôvodnia svoju žiadosť a uvedú všetky dôležité informácie: okolnosti výkonu pracovnej činnosti, nutnosť neodkladnej starostlivosti o svojich rodinných príslušníkov, rodinné dôvody súvisiace so zlúčením rodiny a pod.
 • Doklad preukazujúci dôvod na udelenie výnimky:
 • Pracovníci: potvrdenie zamestnávateľa, pracovná zmluva, výpis z obchodného registra;
 • Starostlivosť o blízke osoby: potvrdenie lekára, nemocnice, lekárska správa;
 • Zlúčenie rodiny: rodný list, sobášny list.

K údajom uvedeným vyššie je potrebné pripojiť Súhlas so spracovaním osobných údajov

2. Kompletnú a odôvodnenú žiadosť o udelenie výnimky zasiela minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Úrad verejného zdravotníctva SR.

3. V prípade, ak je výnimka udelená, je zasielaná na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré o udelenej výnimke informuje priamo žiadateľa len elektronicky.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk