Hlavné menu

Udeľovanie výnimiek z opatrení pri vstupe na územie SR

Na osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili nasledovné krajiny

 • Bulharská republika
 • Cyperská republika
 • Česká republika
 • Čierna hora
 • Dánske kráľovstvo
 • Estónska republika
 • Faerské ostrovy
 • Fínska republika
 • Grécka republika
 • Chorvátska republika
 • Island
 • Lichtenštajnské kniežatstvo
 • Litovská republika
 • Lotyšská republika
 • Maďarsko
 • Maltská republika
 • Monako
 • Nemecká spolková republika
 • Nórske kráľovstvo
 • Poľská republika Rakúska republika
 • Slovinská republika
 • Švajčiarska konfederácia,


sa nevzťahuje povinnosť izolácie (karantény) alebo predkladania negatívneho testu na COVID-1 ( Opatrenie č. OLP/4739/2020 zo dňa 9.6.2020 v znení Opatrenia č. OLP/5089/2020 z 19.6.2020 )

Všetkým osobám, ktoré od 10. júna 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili akúkoľvek inú krajinu okrem vyššie uvedených, sa nariaďuje, aby pri prekročení hraníc Slovenskej republiky odovzdali negatívny výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky.

Alternatívne, po vstupe na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva . Uvedený výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený.

Následne sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Domáca izolácia sa nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Osobám, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili akúkoľvek inú krajinu okrem vyššie uvedených , a v čase 10.6.2020 o 7:00 hod. sa nachádzajú v izolácii v zariadení určenom štátom, sa umožňuje toto zariadenie opustiť a dokončiť povinnosť izolácie v domácom prostredí a to do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 . Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie, pričom doba izolácie v domácom prostredí a izolácie v štátom určenom zariadení sa v tomto prípade sčítava. Kým osoba vykonáva izoláciu v domácom prostredí, táto sa nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Osobám, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili iba niektorú z vyššie uvedených krajín , a v čase 10.6.2020 o 7:00 hod. sa nachádzajú v izolácii v zariadení určenom štátom, sa umožňuje toto zariadenie opustiť a ukončiť izoláciu .

Osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili akúkoľvek inú krajinu okrem vyššie uvedených , a v čase 10.6.2020 o 7:00 hod. sa nachádzajú v izolácii v domácom prostredí alebo v izolácii v domácom prostredí s používaním mobilnej aplikácie eKaranténa, sa nariaďuje zotrvať v izolácii v domácom prostredí a to do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 . Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Uvedeným osobám sa nariaďuje po obdržaní uvedeného negatívneho testu oznámiť toto príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý zaobstará deaktivovanie eKarantény a oznámi osobe možnosť ukončiť izoláciu v domácom prostredí. Kým osoba vykonáva izoláciu v domácom prostredí, táto sa nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili iba niektorú z vyššie uvedených krajín , a v čase 10.6.2020 o 7:00 hod. sa nachádzajú v izolácii v domácom prostredí alebo v izolácii v domácom prostredí s používaním mobilnej aplikácie eKaranténa, sa nariaďuje oznámiť toto príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý zaobstará deaktivovanie eKarantény a oznámi osobe možnosť ukončiť izoláciu v domácom prostredí . Kým osoba vykonáva izoláciu v domácom prostredí, táto sa nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

To znamená, že osobám, ktoré navštívili vyššie uvedené krajiny, sa nenariaďuje ani karanténa ani povinnosť odovzdať negatívny výsledok testu na Covid-19. Ak však osoby navštívili počas posledných 14 dní iné krajiny, ako je uvedené vyššie, nariaďuje sa pri prekročení hraníc Slovenskej republiky odovzdať negatívny výsledok testu na Covid-19 a zároveň povinná domáca karanténa.

Taktiež, že osobám, ktoré navštívili tieto krajiny a už sa nachádzajú v karanténe, sa povinná karanténa končí, ale za dodržania presne stanovených podmienok. (sú uvedené vyššie)

Osoby, ktoré navštívili počas posledných 14 dní iné krajiny, ako je uvedené vyššie, a už sa nachádzajú v karanténe, môžu túto karanténu dokončiť v domácom prostredí – za vyššie uvedených podmienok.

Všetkým vyššie uvedeným osobám, ktoré od 10. júna 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Povinnosť absolvovať karanténu sa okrem iných osôb nevzťahuje aj na :

 • cezhraničných pracovníkov „pendlerov“ do 30 km
 • sú to osoby , ktoré majú pobyt v SR a pracujú v susednom štáte do 30 km od otvoreného hraničného priechodu SR.
 • sú to osoby , ktoré majú pobyt v susednom štáte do 30 km od otvoreného hraničného priechodu SR a pracujú v SR do 30 km od otvoreného hraničného priechodu SR
 • Títo cezhraniční pracovníci sú povinní sa na hraniciach preukázať potvrdením od zamestnávateľa (pracovná zmluva), OP/cestovným dokladom. Uvedené platí rovnako pre osoby žijúce s takouto osobou v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v jej sprievode. Tieto osoby sa nemusia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín.
 • občanov SR s pobytom v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode. Tieto osoby sa nemusia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín.
 • osoby s pobytom v SR alebo v susednom štáte, ktoré poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu/SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby .

Tieto osoby sú povinné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokumentov v českom jazyku.
Povinnosť odovzdania negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín platí v prípade :

 • ak sa osoba s pobytom v SR zdrží v susednom štáte 24 hodín a viac, je povinná pri vstupe na územie SR odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.
 • osoba s pobytom v susednom štát e je povinná vždy pri vstupe na územie SR odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.
 • osoby v súvislosti s výkonom ich práva styku s maloletým dieťaťom
  • sú to osoby , ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom.
  • Podmienkou vstupu na územie SR je preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie SR. Informáciu zasielajte na: info@cipc.gov.sk . Tieto osoby sa nemusia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín.
  • Viac informácií nájdete na: https://www.cipc.gov.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva/
 • osoby, ktorým bola udelená výnimka Úradu verejného zdravotníctva SR
  • V odôvodnených prípadoch môže osobám, ktoré nespadajú pod body 4 a 5 opatrenia, udeliť výnimku zo štátnej karantény Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín. Osoby svoju odôvodnenú žiadosť o výnimku podávajú na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR , najmä ak ide o
   • cezhraničných pracovníkov,
   • osoby, ktoré sa potrebujú postarať o svojich príbuzných alebo blízke osoby najmä zo zdravotných dôvodov, na území iných štátov ako sú susedné štáty,
   • zlúčenie rodiny (manžel a manželka, rodič voči maloletému dieťaťu).
  • V odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 96 hodín udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Uvedená výnimka sa udeľuje len vo výnimočných prípadoch.

Žiadosť o udelenie výnimky musí obsahovať nasledovné údaje a doklady žiadateľa:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • číslo OP alebo cestovného dokladu
 • telefonický a emailový kontakt
 • dátum vstupu resp. periodicita vstupov na územie SR (denne, týždenne)
 • miesto pobytu/výkonu zamestnania v zahraničí
 • miesto pobytu/výkonu práce/starostlivosti o blízku osobu v SR
 • odôvodnenie žiadosti: žiadatelia podrobne odôvodnia svoju žiadosť a uvedú všetky dôležité informácie: okolnosti výkonu pracovnej činnosti, nutnosť neodkladnej starostlivosti o svojich rodinných príslušníkov, rodinné dôvody súvisiace so zlúčením rodiny a pod.
 • doklad preukazujúci dôvod na udelenie výnimky:
  • pracovníci: potvrdenie zamestnávateľa, pracovná zmluva, výpis z obchodného registra;
  • starostlivosť o blízke osoby: k žiadosti je potrebné priložiť potvrdenia lekára, z ktorého jednoznačne vyplýva nutnosť osobnej starostlivosti o príbuzného.
  • zlúčenie rodiny: rodný list, sobášny list.
 • K údajom uvedeným vyššie je potrebné pripojiť Súhlas so spracovaním osobných údajov (.docx).

Kompletnú a odôvodnenú žiadosť o udelenie výnimky zasiela minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Úrad verejného zdravotníctva SR.

Ak je výnimka udelená, je zasielaná na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré o udelenej výnimke informuje priamo žiadateľa len elektronicky.

 

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk