Hlavné menu

Výnimky

Informácia k opatreniam pri vstupe na územie SR

(Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky č. 268/2021 z 29.11.2021)

Všetky osoby, ktoré od 1. decembra 2021 vstúpia na územie Slovenskej republiky, sú povinné absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a pri bezpríznakovom priebehu izolácie, do konca 10. dňa tejto izolácie.

Laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr v piaty deň izolácie.

Izolácia sa nariaďuje i osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.

POZOR!!! - Všetky osoby ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong alebo Seychely a ktoré od 1. decembra 2021 vstúpia na územie Slovenskej republiky, musia absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testov na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr v prvý deň izolácie a následne v ôsmy deň izolácie. U detí do dvanástich rokov a dvoch mesiacov veku sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie, táto ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Povinnosť absolvovať izoláciu sa nevzťahuje na osoby:

a) plne zaočkované,

b) nad 12 rokov a dva mesiace veku a ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou z iných krajín ako:

 • Albánska republika
 • Andorrské kniežatstvo
 • Arménska republika
 • Austrálske spoločenstvo
 • Azerbajdžanská republika
 • Bieloruská republika
 • Belgické kráľovstvo
 • Bosna a Hercegovina
 • Bulharská republika
 • Čierna Hora
 • Čínska ľudová republika
 • Česká republika
 • Chorvátska republika
 • Cyperská republika
 • Dánske kráľovstvo
 • Estónska republika
 • Fínska republika
 • Francúzska republika
 • Grécka republika
 • Gruzínsko
 • Holandsko
 • Hongkong
 • Írska republika
 • Island
 • Izraelský štát
 • Japonsko
 • Jordánske hášimovské kráľovstvo
 • Kanada
 • Kórejská republika
 • Kosovo
 • Kubánska republika
 • Libanonská republika
 • Lichtenštajnské kniežatstvo
 • Litovská republika
 • Lotyšská republika
 • Luxemburské veľkovojvodstvo
 • Macau
 • Maďarsko
 • Maltská republika
 • Moldavská republika
 • Monacké kniežatstvo
 • Nemecká spolková republika
 • Nórske kráľovstvo
 • Nový Zéland
 • Poľská republika
 • Portugalská republika
 • Rakúska republika
 • Rumunsko
 • Sanmarínska republika
 • Severomacedónska republika
 • Singapurská republika
 • Slovinská republika
 • Španielske kráľovstvo
 • Spojené arabské emiráty
 • Spojené štáty americké
 • Spojené štáty mexické
 • Srbská republika
 • Švajčiarska konfederácia
 • Svätá stolica (Vatikán)
 • Švédske kráľovstvo
 • Taiwan
 • Talianska republika
 • Turecká republika
 • Ukrajina

sú zároveň povinné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Nariaďuje sa, aby sa osoby najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky alebo zamestnancovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/ .

Za plne očkovanú osobu sa považuje:

 • a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
 • c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19.

Ak sa osoba odvoláva na to, že je plne zaočkovaná, musí sa vedieť preukázať o tejto skutočnosti COVID preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, názve vakcíny a jej výrobcov, poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania, a to pri vstupe na územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky. Národný certifikát musí byť opatrený pečiatkou k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za kompletne zaočkovanú osobu.

Povinnosť absolvovať karanténu sa okrem iných osôb nevzťahuje aj na:

 • zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu Slovenskej republiky, a to po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Platí to aj pre zamestnancov ich subdodávateľov na žiadosť príslušného prevádzkovateľa prvkov kritickej infraštruktúry. Tieto osoby sa musia byť schopné sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 • expertov/špecialistov/technikov pre odstránenie krízových situácií v sektore priemysel, a to po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Tieto osoby sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 • zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronické komunikácie, a to po odsúhlasení Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Tieto osoby sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 • osoby dôležité z hľadiska udržania prevádzkyschopnosti prevádzok vykonávajúcich činnosť v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a pre osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá, a to po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Tieto osoby sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 • osoby , ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom servisných, inštalačných a revíznych služieb zdravotníckej techniky, zabezpečenia školenia zdravotníckych zamestnancov, monitorov klinických štúdií, osoby zabezpečujúce plynulý chod zdravotníckej infraštruktúry , a to po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Tieto osoby sa musia byť schopné sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 • osoby s trvalými kontraindikáciami očkovania na základe potvrdenia podľa prílohy č. 4 Vyhlášky. Tieto osoby sa musia byť schopné sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 • osoby , ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom nevyhnutných úkonov potrebných na získanie pracovného povolenia a dokladov s tým súvisiacich pre povolanie vodiča hromadnej a kamiónovej dopravy v SR a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti. Tieto osoby sa musia byť schopné sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 • osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na/z medzinárodných letísk na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať na webe naletisko.mzv.sk a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov Európskej únie, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.
 • cezhraničných pracovníkov , ktorí majú pobyt v Slovenskej republike , počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie štátov Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarsku konfederáciu alebo Ukrajinu, a súčasne majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území štátov Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo Ukrajiny, sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce a vstupujú na a opúšťajú územie susedných štátov výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1.Títo cezhraniční pracovníci sú povinní sa na hraniciach preukázať potvrdením od zamestnávateľa podľa prílohy č. 3, OP/cestovným dokladom a potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
 • cezhraničných pracovníkov , ktorí majú pobyt v štáte Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo v prihraničných oblastiach Ukrajiny do 100 km od otvoreného hraničného priechodu SR a pracujú v SR. Títo cezhraniční pracovníci sú povinní sa na hraniciach preukázať potvrdením od zamestnávateľa podľa prílohy č. 3, OP/cestovným dokladom a negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
 • občanov SR s pobytom v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR. Tieto osoby sa musia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
 • osoby s pobytom v SR alebo v susednom štáte, ktoré poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu/SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať. Tieto osoby sú povinné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka. Tieto osoby sa musia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky tiež potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
 • osoby, ktoré krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby vrátane jednej sprevádzajúcej osoby a sú schopné sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o tejto skutočnosti. Tieto osoby sa musia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky tiež potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 • osoby v súvislosti s výkonom ich práva styku s maloletým dieťaťom - sú to osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Podmienkou vstupu na územie SR je preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie SR. Informáciu zasielajte na: info@cipc.gov.sk .

Vyhláška ÚVZ SR už NEUMOŽŇUJE žiadať o výnimky z opatrení pri vstupe na územie Slovenskej republiky. Výnimky udelené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zanikli uplynutím dňa 16. mája 2021.

Link na Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_268.pdf

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk