Hlavné menu

Udeľovanie výnimiek z opatrení pri vstupe na územie SR

Informácia k udeľovaniu výnimiek z opatrení pri vstupe na územie SR (Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky č. 252/2020 z 13.11.2020)

Všetky osoby, ktoré od 16. novembra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili iba krajiny Európskej únie, sú povinné absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a pri bezpríznakovom priebehu izolácie, do konca 10. dňa tejto izolácie.

Osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie, sú povinné absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Nariaďuje sa, aby sa osoby najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica . Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí.

Izolácia sa nariaďuje i osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.

Povinnosť absolvovať izoláciu sa nevzťahuje na osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie. a ktoré sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.

Povinnosť absolvovať karanténu sa okrem iných osôb nevzťahuje aj na :

 • Osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní, navštívili výlučne (tzv. zelené krajiny):
  • Austrálske spoločenstvo
  • Čínska ľudová republika
  • Fínska republika
  • Grécka republika
  • Island
  • Japonsko
  • Kórejská republika
  • Nórske kráľovstvo
  • Nový Zéland
  • Taiwan

 • zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu štátu.
 • cezhraničných pracovníkov , ktorí majú pobyt v Slovenskej republike , a súčasne majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce. Títo cezhraniční pracovníci sú povinní sa na hraniciach preukázať potvrdením od zamestnávateľa (pracovná zmluva), OP/cestovným dokladom a nemusia sa preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

 • cezhraničných pracovníkov – „pendlerov“ do 30 km od hraníc t. zn. N a osoby, ktoré majú pobyt v susednom štáte do 30 km od otvoreného hraničného priechodu SR a pracujú v SR do 30 km od otvoreného hraničného priechodu SR . Títo cezhraniční pracovníci sú povinní sa na hraniciach preukázať potvrdením od zamestnávateľa (pracovná zmluva), OP/cestovným dokladom. Uvedené platí rovnako pre osoby žijúce s takouto osobou v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v jej sprievode. Tieto osoby sa nemusia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

 • občanov SR s pobytom v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR. Tieto osoby sa nemusia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 • osoby s pobytom v SR alebo v susednom štáte, ktoré poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu/SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a to vrátane sprevádzajúcej osoby.Tieto osoby sú povinné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka.
 • osoby v súvislosti s výkonom ich práva styku s maloletým dieťaťom - sú to osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom.
  • Podmienkou vstupu na územie SR je preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie SR. Informáciu zasielajte na: info@cipc.gov.sk . Tieto osoby sa nemusia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 • osoby, ktorým bola udelená výnimka Úradu verejného zdravotníctva SR - v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch môže výnimku z izolácie udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín.

Osoby svoju odôvodnenú žiadosť o výnimku podávajú na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, najmä ak ide o

 • cezhraničných pracovníkov,
 • osoby, ktoré sa potrebujú postarať o svojich príbuzných alebo blízke osoby najmä zo zdravotných dôvodov, na území iných štátov ako sú susedné štáty,
 • zlúčenie rodiny (manžel a manželka, rodič voči maloletému dieťaťu).

V odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 72 hodín udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Uvedená výnimka sa udeľuje len vo výnimočných prípadoch.

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI:

1. Osoby svoju odôvodnenú žiadosť o výnimku podávajú na adrese okv@employment.gov.sk

Žiadosť o udelenie výnimky musí obsahovať nasledovné údaje a doklady žiadateľa:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Číslo OP alebo cestovného dokladu
 • Telefonický a emailový kontakt
 • Dátum vstupu resp. periodicita vstupov na územie SR (denne, týždenne)
 • Miesto pobytu/výkonu zamestnania v zahraničí
 • Miesto pobytu/výkonu práce/starostlivosti o blízku osobu v SR
 • Odôvodnenie žiadosti: žiadatelia podrobne odôvodnia svoju žiadosť a uvedú všetky dôležité informácie: okolnosti výkonu pracovnej činnosti, nutnosť neodkladnej starostlivosti o svojich rodinných príslušníkov, rodinné dôvody súvisiace so zlúčením rodiny a pod.
 • Doklad preukazujúci dôvod na udelenie výnimky:
 • Pracovníci: potvrdenie zamestnávateľa, pracovná zmluva, výpis z obchodného registra;
 • Starostlivosť o blízke osoby: potvrdenie lekára, nemocnice, lekárska správa;
 • Zlúčenie rodiny: rodný list, sobášny list.

K údajom uvedeným vyššie je potrebné pripojiť Súhlas so spracovaním osobných údajov

2. Kompletnú a odôvodnenú žiadosť o udelenie výnimky zasiela minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Úrad verejného zdravotníctva SR.

3. V prípade, ak je výnimka udelená, je zasielaná na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré o udelenej výnimke informuje priamo žiadateľa len elektronicky.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk