Hlavné menu

Opatrenia pri vstupe na územie SR

Informácia k opatreniam pri vstupe na územie SR (Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky č. 195/2021 z 23.4.2021)

Všetky osoby, ktoré od 26. apríla 2021 od 6.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili iba krajiny Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarska konfederácia alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, sú povinné absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a pri bezpríznakovom priebehu izolácie, do konca 14. dňa tejto izolácie.

Osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie, ani Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarsku konfederáciu ani Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, sú povinné absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Nariaďuje sa, aby sa osoby najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica . Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/ .

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí.

Izolácia sa nariaďuje i osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.

Všetky osoby sú povinné bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámiť svoje umiestnenie do izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Povinnosť absolvovať karanténu sa okrem iných osôb nevzťahuje aj na :

 • zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel , ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu Slovenskej republiky, a to po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky . Platí to aj pre zamestnancov ich subdodávateľov na žiadosť príslušného prevádzkovateľa prvkov kritickej infraštruktúry.
 • expertov / špecialistov / technikov pre odstránenie krízových situácií v sektore priemysel , a to po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky .

 • zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronické komunikácie, a to po odsúhlasení Ministerstvom dopravy a výstavy Slovenskej republiky .

 • osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na/z medzinárodných letísk na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky . Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať na webe naletisko.mzv.sk a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov Európskej únie, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.

 • osoby , ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom servisných. inštalačných a revíznych služieb zdravotníckej techniky, zabezpečenia školenia zdravotných zamestnancov, monitorov klinických štúdií, osoby zabezpečujúce plynulý chod zdravotníckej infraštruktúry , a to po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky .

 • cezhraničných pracovníkov , ktorí majú pobyt v Slovenskej republike , počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie susedných štátov, a súčasne majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu, sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce a vstupujú na a opúšťajú územie susedných štátov výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1. Títo cezhraniční pracovníci sú povinní sa na hraniciach preukázať potvrdením od zamestnávateľa podľa prílohy č. 1, OP/cestovným dokladom a certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2 nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testy na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

 • cezhraničných pracovníkov – „pendlerov“ do 100 km od hraníc t. zn. N a osoby, ktoré majú pobyt v susednom štáte do 100 km od otvoreného hraničného priechodu SR a pracujú v SR do 100 km od otvoreného hraničného priechodu SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie susedných štátov.
  • Títo cezhraniční pracovníci sú povinní sa na hraniciach preukázať potvrdením od zamestnávateľa podľa prílohy č. 1, OP/cestovným dokladom. Uvedené platí rovnako pre osoby žijúce s takouto osobou v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v jej sprievode. Tieto osoby sa musia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky tiež certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2 nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
 • občanov SR s pobytom v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR. Tieto osoby sa musia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2 nie staršími ako 7 dní, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
  • A. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike , a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
   • 1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území v niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a
   • 2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 1,
   • 3. vstupujú na a opúšťajú územie krajiny uvedenej v bode 1 výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1.
  • B. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska , a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
   • 1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a
   • 2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 1,
   • 3. vstupujú na a opúšťajú územie krajiny uvedenej v bode 1 výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1.
  • C. osoby, ktoré disponujú dokladom o jednej zo skutočností:
   • 1. osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
   • 2. osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
   • 3. osoba 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA, alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
   • 4. osoba s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní, o uvedenom svedčí doklad podľa prílohy č. 3
 • Tieto osoby – A, B a C - sú povinné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica a vyznačiť pri jeho vypĺňaní skutočnosti rozhodujúce pre ich kategóriu osôb a hneď po vstupe absolvovať RT-PCR test a po obdržaní jeho negatívneho výsledku nie je potrebné absolvovať 14 dní trvajúcu izoláciu.

 • osoby s pobytom v SR alebo v susednom štáte, ktoré poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu/SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby.
  • Tieto osoby sú povinné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka.
  • Tieto osoby sa musia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky tiež certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2 nie staršími ako 7 dní, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

 • osoby v súvislosti s výkonom ich práva styku s maloletým dieťaťom - sú to osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom.
 • Podmienkou vstupu na územie SR je preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie SR. Informáciu zasielajte na: info@cipc.gov.sk .

Vyhláška ÚVZ SR už NEUMOŽŇUJE žiadať o výnimky z opatrení pri vstupe na územie Slovenskej republiky. Výnimky udelené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zanikajú uplynutím dňa 16. mája 2021.

Link na Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_195.pdf

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk