Hlavné menu

Nariadenie vlády SR o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie

Nariadením vlády SR č. 116/2020 Z. z. sa s účinnosťou od 8.5.2020 upravujú vybrané postupy a podmienky v rámci sociálnych služieb, s cieľom zabezpečiť kontinuitu ich poskytovania v čase mimoriadnej situácie, kedy nie je možné, aj vzhľadom na prijaté rozhodnutia Ústredného krízového štábu, opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR, objektívne plniť zo strany poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj orgánov samosprávy niektoré z podmienok pri poskytovaní sociálnej služby.

V súlade s nariadením sa po dobu mimoriadnej situácie alebo aj po dobu bezprostredne nasledujúcu:

 • umožňuje začať poskytovať sociálnu službu v zariadení podmienenom odkázanosťou novému klientovi až po absolvovaní 14-dňovej preventívnej karantény a testovania na COVID-19 v zariadení určenom obcou alebo VÚC alebo u poskytovateľa, ktorý má na to vytvorené stanovené podmienky a klientovi po ukončení hospitalizácie po absolvovaní testovania na COVID-19 neaktuálne od 15. 6.
 • neuplatňujú niektoré dôvody na výmaz z registra poskytovateľov (napr. nesplnenie oznamovacej povinnosti)
 • sa poskytuje týždennú sociálnu službu v zariadeniach aj počas víkendov a sviatkov neaktuálne od 15. 6.
 • upúšťa od „personálneho normatívu“ vo vybraných zariadeniach krízovej intervencie
 • umožňuje poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni počas celého dňa (nie len prenocovanie)
 • umožňuje poskytovanie opatrovateľskej služby v obmedzenom rozsahu aj fyzickej osobe v karanténe pre podozrenie z nákazy ochorením COVID-19 alebo ktorá má toto ochorenie (napr. nákup potravín, donáška jedla, zabezpečenie liekov)
 • umožňuje nahradiť doklady o príjme na účely určenia výšky úhrady za sociálnu službu čestným prehlásením o príjme
 • poskytuje finančný príspevok na prevádzku zo strany samosprávy v plnej výške pri ambulantnej sociálnej službe v zariadeniach podmienených odkázanosťou aj počas dočasného prerušenia ich prevádzky a pri pobytovej službe aj počas neprítomnosti prijímateľa dlhšej ako 30 dní;
 • neplynú a odpúšťajú sa zmeškané lehoty v konaniach samosprávy
 • umožňuje po zaškolení vykonávať opatrovanie aj fyzickej osobe bez splnenia kvalifikačných predpokladov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/116/20200508

Dňa 15.6.2020 nadobudla účinnosť nariadenie vlády SR č. 152/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 116/2020 Z. z.. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/152/20200615

Okrem iného sa v ňom upravuje, že od 15.6.2020

 • sa týždenná forma môže poskytovať aj počas víkendov a sviatkov (t.j. klient môže na víkendy a sviatky zariadenie opustiť)
 • do zariadení podmienených odkázanosťou už možno prijímať všetkých klientov (nielen bezodkladne odkázaných), avšak poskytovateľ môže od klienta požadovať potvrdenie o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára alebo negatívny test na Covid – 19 a môže dočasne preventívne oddeliť nového klienta od ostatných najviac na 14 dní

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk