Hlavné menu

Rada Európy

Rada Európy je medzinárodná (medzivládna) organizácia združujúca 47 členských štátov, ktorej hlavnými cieľmi sú:

  • ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie,
  • prispievanie k uvedomovaniu si a rozvoju európskej kultúrnej identity,
  • harmonizácia práva európskych krajín,
  • hľadanie riešenia problémov typu xenofóbia, menšiny, ochrana životného prostredia a podobne,
  • pomáhanie východoeurópskym krajinám pri ich modernizačných a demokratizačných reformách.


Na jej úrovni funguje zatiaľ najprepracovanejší regionálny mechanizmus na ochranu ľudských práv a základných slobôd s bohatým zdrojom judikatúry k prípadom porušovania ľudských práv a základných slobôd.

Rada Európy pokrýva široké spektrum humanitných, ekonomických, sociálnych, zdravotníckych, mediálnych, vzdelávacích, ekologických, kultúrnych, eticko-filozofických otázok a v súčasnom období predovšetkým otázok výrazne politického charakteru spätých so základmi demokratického politického systému.

Európska sociálna charta (revidovaná) Rady Európy z roku 1996 je multilaterálna medzinárodná zmluva prezidentskej povahy, ktorá zaručuje základné sociálne a ekonomické práva všetkých ľudí v ich každodennom živote. Berie do úvahy vývoj, ku ktorému došlo v Európe od prijatia pôvodnej charty v roku 1961 a zavádza nové faktory, ako napr. posilnenie princípu nediskriminácie, rodovej rovnosti, ochranu materstva a ochranu ľudí so zdravotným postihnutím. V jednom nástroji stelesňuje všetky práva zaručené Európskou sociálnou chartou z roku 1961, jej dodatkovým protokolom z roku 1988 a pridáva nové práva a zmeny prijaté zmluvnými stranami.

Oficiálna stránka Rady Európy

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk