Hlavné menu

Rada EÚ - EPSCO

Rada Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľa ( EPSCO ) sa zaoberá otázkami zamestnanosti, sociálnej ochrany, ochrany spotrebiteľa, zdravia a rovnosti príležitostí . Zasadá zvyčajne 4 krát do roka.

Rada pomáha naplniť úlohu Európskeho spoločenstva zvyšovať životnú úroveň a kvalitu života svojich občanov, najmä prostredníctvom vysoko-kvalitných pracovných miest a vysokej úrovne sociálnej ochrany, ochrany zdravia a ochrany záujmov spotrebiteľov , pričom budú zároveň zaručené rovnaké príležitostí pre všetkých jej občanov .

V týchto oblastiach Rada EPSCO zvyčajne rozhoduje kvalifikovanou väčšinou spoločne s Európskym parlamentom v rámci procedúry spolurozhodovania. Sociálne zabezpečenie je výnimka, v týchto otázkach Rada rozhoduje jednomyseľne.

Rada prijíma európske pravidlá pre harmonizáciu a koordináciu vnútroštátnych právnych predpisov, najmä pokiaľ ide o:

  • pracovné podmienky (zdravie a bezpečnosť pracovníkov, sociálne zabezpečenie, účasť zamestnancov na fungovaní spoločností),
  • posilnenie národných politík v prevencii chorôb a boji proti najzávažnejším poškodeniam zdravia a ochrany práv spotrebiteľa.


Vzhľadom na to, že zamestnanosť a politika sociálnej ochrany ostáva v právomoci členských štátov, Európske spoločenstvo sa obmedzuje na stanovenie cieľov a opatrení spoločných pre všetky členské štáty, analýzu opatrení prijatých na vnútroštátnej úrovni a prijímanie odporúčaní pre členské štáty.

V rámci Rady, ale najmä v rámci Výboru pre zamestnanosť (EMCO) a Výboru pre sociálnu ochranu (SPC), si členské štáty môžu vymieňať nápady a informácie alebo zdieľať výsledky svojich vlastných skúseností.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti