Hlavné menu

Rada EPSCO

Rada EÚ

Rada EÚ je jedným z orgánov EÚ a v rámci nej sa schádzajú ministri vlád členských štátov EÚ, aby prerokúvali, menili a prijímali právne akty EÚ a koordinovali politiky. Ministri majú právomoc zaviazať svoje vlády, aby prijali opatrenia, ktoré dohodli na svojich stretnutiach.

Rada EÚ je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím orgánom EÚ . Rada spoločne s Európskym parlamentom rokuje o legislatívnych aktoch a prijíma ich väčšinou spolu s Európskym parlamentom v rámci riadneho legislatívneho postupu, ktorý sa označuje aj ako spolurozhodovací postup . Spolurozhodovací postup sa používa v oblastiach politiky, v ktorých má EÚ výlučnú právomoc alebo spoločnú právomoc s členskými štátmi. V týchto prípadoch prijíma Rada právne predpisy na základe návrhov, ktoré jej predloží Európska komisia.

Rada EÚ prerokúva a prijíma nielen právne akty, ale aj dokumenty, ako sú závery, uznesenia, odporúčania a vyhlásenia , ktoré nemajú právne účinky. Rada využíva tieto dokumenty, aby vyjadrila politickú pozíciu k téme týkajúcej sa rôznych oblastí činnosti EÚ. V uvedených typoch dokumentov sa len stanovujú politické záväzky alebo pozície, ktoré sa nepredpokladajú v zmluvách. Nie sú preto právne záväzné. Ich schválenie predstavuje pre Slovenskú republiku politický záväzok, ktorý bude treba ďalej na vnútroštátnej úrovni rozvinúť a následne naplniť.

Ostatné orgány EÚ majú podobné možnosti, ako vyjadriť svoju pozíciu. Európska komisia napríklad uverejňuje zelené knihy so zámerom podporiť diskusiu o témach na úrovni EÚ. V zelenej knihe sa príslušné organizácie alebo jednotlivci vyzývajú k diskusii o návrhoch Komisie, ktoré sa neskôr môžu stať legislatívnymi aktmi. Európsky parlament môže vypracovať návrhy uznesení a odporúčaní o záležitostiach, ktoré patria do právomoci EÚ.

Rada EÚ je zodpovedná aj za koordinovanie politík členských štátov EÚ v rôznych oblastiach, ako je napr. politika zamestnanosti, kde Rada na základe záverov Európskej rady o situácii v oblasti zamestnanosti v EÚ vypracúva ročné usmernenia a odporúčania pre členské štáty EÚ.

Rada EÚ nemá stálych členov. Naopak, stretáva sa v 10 rôznych formáciách , a to v závislosti od prerokúvanej témy. Na zasadnutiach Rady EÚ sa zúčastňujú zástupcovia každého členského štátu na úrovni ministrov. Účastníkmi môžu teda byť ministri alebo štátni tajomníci . Majú právo prijímať záväzky pre vládu svojej krajiny a hlasovať v jej mene. Na zasadnutia Rady EÚ sa pozývajú aj európski komisári zodpovední za príslušné oblasti.

Každé z 10 formácií Rady EÚ môže prijať akt, ktorý patrí do právomoci iného zloženia. Preto sa pri žiadnom legislatívnom akte, ktorý prijala Rada EÚ, neuvádza jej zloženie.

Zasadnutiam predsedá minister členského štátu, ktorý vykonáva polročné predsedníctvo Rady EÚ .

V hlasovaní môže Rada EÚ rozhodovať jednoduchou väčšinou , kvalifikovanou väčšinou alebo jednomyseľne , v závislosti od toho, aké rozhodnutie sa má prijať.

Rada EPSCO

Do pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky patrí Rada ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (Rada EPSCO).

V rámci Rady EPSCO zasadajú ministri zodpovední za politiku v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí, zdravia a záležitosti spotrebiteľov zo všetkých členských štátov EÚ.

Zvyčajne sa konajú štyri zasadnutia Rady EPSCO za rok, v prípade naliehavých otázok však predseda môže zvolať aj mimoriadne zasadnutie.

Celkovým cieľom opatrení Európskej únie je zvyšovať životnú úroveň a kvalitu života občanov Únie, najmä prostredníctvom vysokokvalitných pracovných miest a vysokej úrovne sociálnej ochrany, ochrany zdravia a ochrany záujmov spotrebiteľov.

V oblastiach zamestnanosti a sociálnej politiky Rada zodpovedá za vypracovanie každoročných usmernení politík zamestnanosti, ktoré členské štáty zohľadňujú v rámci svojich vnútroštátnych politík. Spoločne s Európskym parlamentom ďalej prijíma legislatívne akty, ktorých cieľom je zlepšovanie pracovných podmienok, sociálneho začlenenia, rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí.

Viac informácii o fungovaní Rady EPSCO nájdete na webovom portáli Rady EÚ .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk