Hlavné menu

Agentúry a nadácie EÚ

Cieľom nadácie je prispievať k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok prostredníctvom opatrení určených na zvyšovanie a rozširovanie vedomostí, ktoré môžu podporiť tento vývoj.

Pri svojich povinnostiach nadácia zohľadňuje politiku spoločenstva v tejto oblasti. Orgánom spoločenstva Radí o zamýšľaných cieľoch a smerovaní, a to najmä poskytovaním vedeckých informácií a technických údajov.

Priority: 

 • postavenie pracujúceho človeka,
 • organizácia práce a najmä pracovného miesta,
 • problémy určitých kategórií pracovníkov,
 • dlhodobé hľadiská zlepšovania životného prostredia a
 • rozloženie ľudských činností v priestore a čase. 

Riadiaca štruktúra a štruktúra vedenia nadácie pozostáva z riadiacej rady, predsedníctva, riaditeľa a zástupcu riaditeľa. Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok má sídlo v írskom meste Dublin.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Agentúra poskytuje orgánom Európskej únie, členským štátom, sociálnym partnerom a všetkým, ktorí pôsobia v tejto oblasti, technické, vedecké a hospodárske informácie na ich využívanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Cieľom je zlepšiť pracovné prostredie, ako je ustanovené v zmluve a následných stratégiách a akčných programoch Európskej únie, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Činnosti agentúry: 

 • zhromažďovať, analyzovať a šíriť technické, vedecké a hospodárske informácie v členských štátoch s cieľom poskytovať ich orgánom Európskej únie, členským štátom a zainteresovaným stranám,
 • podnecovať a podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane informácií o vzdelávacích programoch,
 • organizovať konferencie a semináre a výmeny odborníkov z členských štátov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Agentúra spolupracuje s národnými koordinačnými strediskami, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Národný inšpektorát práce. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má sídlo v španielskom meste Bilbao.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - EU-OSHA

Všeobecným cieľom inštitútu je prispievať k presadzovaniu rodovej rovnosti a posilňovať ju vrátane uplatňovania rodového hľadiska vo všetkých politikách Spoločenstva a z nich vyplývajúcich vnútroštátnych politikách. Bojuje proti diskriminácii z dôvodu pohlavia a zvyšuje povedomie o rodovej rovnosti medzi občanmi EÚ poskytovaním technickej pomoci inštitúciám Spoločenstva, najmä Komisii, a orgánom členských štátov.

K základným úlohám inštitútu patria: 

 • zber a analýza porovnateľných údajov o otázkach rovnosti mužov a žien,
 • tvorba metodických nástrojov určených predovšetkým na pomoc pri začleňovaní otázok rodovej rovnosti do všetkých oblastí politiky,
 • uľahčovanie výmeny osvedčených postupov a podpora komunikácie medzi zainteresovanými stranami,
 • zvyšovanie povedomia verejnosti o otázkach rodovej rovnosti.


Riadiace orgány inštitútu sú: správna rada, fórum odborníkov, riaditeľ a jeho personál. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť má sídlo v litovskom meste Vilnius.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť - EIGE

Cieľom strediska je pomoc Komisii pri povzbudzovaní, podporovaní a rozvoji odborného vzdelávania a štúdia popri zamestnaní na úrovni spoločenstva. Na tento účel v rámci postupov stanovených spoločenstvom, prispieva stredisko pomocou svojich vedeckých a technických činností k zavedeniu spoločnej politiky odborného vzdelávania.

Hlavnými úlohami strediska je:

 • zostavovať vybranú dokumentáciu súvisiacu najmä so súčasnou situáciou, najnovším rozvojom a výskumom v dotknutých oblastiach a vo veciach systému odborného vzdelávania,
 • prispievať k rozvoju a koordinácii výskumu v týchto oblastiach,
 • šíriť všetku potrebnú dokumentáciu a informácie,
 • povzbudzovať a podporovať akékoľvek podnety, ktoré by pravdepodobne mohli uľahčiť spoločne dohodnutý prístup k problémom odborného vzdelávania,
 • poskytovať fórum pre všetkých dotknutých.


Činnosť strediska sa zaoberá najmä problémom aproximácie štandardov odborného vzdelávania s cieľom vzájomného uznávania osvedčení a iných dokladov potvrdzujúcich ukončenie odborného vzdelávania.

Riadiace orgány strediska sú riadiaca rada, predsedníctvo a riaditeľ. Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania má sídlo v gréckom meste Thessaloniky.

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania - CEDEFOP

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk