Hlavné menu

Európska únia

Európska únia je dnes jedinečným hospodárskym a politickým partnerstvom 27 európskych krajín.

Je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné všetkým členským štátom.

Právny poriadok vytvorený Európskou úniou je dnes už pevnou súčasťou našej politickej a spoločenskej reality. Na základe zmlúv Európskej únie sa každý rok prijímajú tisíce rozhodnutí, ktoré rozhodujúcim spôsobom spoluvytvárajú realitu ovplyvňujúcu členské štáty EÚ a jej občanov. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby boli občania Únie informovaní o právnom poriadku, ktorý ovplyvňuje aj ich každodenný život.


Významné zmeny týkajúce sa budúcnosti Európskej únie a jej inštitucionálneho usporiadania priniesla v roku 2009 tzv. Lisabonská zmluva.
Reformnou Lisabonskou zmluvou sa Európska únia a Európske spoločenstvo spojili do jedinej Európskej únie. Výraz „Spoločenstvo“ je všade nahradený pojmom „Únia“. Únia zaujíma miesto Európskeho spoločenstva a stáva sa jeho nástupkyňou. Právo Únie sa však aj naďalej utvára na základe nasledujúcich troch zmlúv:


Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti 1. decembra 2009. Po nadobudnutí jej platnosti sa stala právne záväznou Charta základných práv Európskej únie (.pdf).

Zatiaľ posledným štátom, ktorý pristúpil k Európskej únii bolo Chorvátsko. Po svojom siedmom rozšírení a pristúpením Chorvátska k Európskej únii od 1.júla 2013 mala Európska únia 28 členských štátov. Prvým štátom, ktorý Európsku úniu opustil je Veľká Británia a to k 31. januáru 2020. Od tohto dátumu má Európska únia 27 členských štátov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk