Hlavné menu

Medzinárodné organizácie

Rada Európy je medzinárodná (medzivládna) organizácia združujúca 47 členských štátov, ktorej hlavnými cieľmi sú:

  • ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie,
  • prispievanie k uvedomovaniu si a rozvoju európskej kultúrnej identity,
  • harmonizácia práva európskych krajín,
  • hľadanie riešenia problémov typu xenofóbia, menšiny, ochrana životného prostredia a podobne,
  • pomáhanie východoeurópskym krajinám pri ich modernizačných a demokratizačných reformách.


Na jej úrovni funguje zatiaľ najprepracovanejší regionálny mechanizmus na ochranu ľudských práv a základných slobôd s bohatým zdrojom judikatúry k prípadom porušovania ľudských práv a základných slobôd.

Rada Európy pokrýva široké spektrum humanitných, ekonomických, sociálnych, zdravotníckych, mediálnych, vzdelávacích, ekologických, kultúrnych, eticko-filozofických otázok a v súčasnom období predovšetkým otázok výrazne politického charakteru spätých so základmi demokratického politického systému.

Európska sociálna charta (revidovaná) Rady Európy z roku 1996 je multilaterálna medzinárodná zmluva prezidentskej povahy, ktorá zaručuje základné sociálne a ekonomické práva všetkých ľudí v ich každodennom živote. Berie do úvahy vývoj, ku ktorému došlo v Európe od prijatia pôvodnej charty v roku 1961 a zavádza nové faktory, ako napr. posilnenie princípu nediskriminácie, rodovej rovnosti, ochranu materstva a ochranu ľudí so zdravotným postihnutím. V jednom nástroji stelesňuje všetky práva zaručené Európskou sociálnou chartou z roku 1961, jej dodatkovým protokolom z roku 1988 a pridáva nové práva a zmeny prijaté zmluvnými stranami. 

Oficiálna stránka Rady Európy

Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization) je špecializovaná agentúra Organizácie spojených národov, ktorá sa usiluje o presadzovanie sociálnej spravodlivosti a medzinárodne uznávaných ľudských, pracovných a sociálnych práv. Bola založená v roku 1919 v rámci Versailleského mierového procesu a v roku 1946 bola ako prvá prijatá do systému Organizácie Spojených národov.

Organizácia sídli v  Ženeve, oficiálnymi jazykmi sú anglický a francúzsky jazyk. Ďalšími úradnými jazykmi sú aj španielsky, arabský, nemecký, ruský a čínsky jazyk. Členmi edzinárodnej organizácie práce môžu byť len štáty, v súčasnosti ich je 183.

Základné informácie o Medzinárodnej organizácii práce

Oficiálna stránka Medzinárodnej organizácie práce

Organizácia spojených národov prijala Slovenskú republiku za svojho člena dňa 19. januára 1993 ako jedeného z nástupníckych štátov Českej a Slovenskej federatívnej republiky (ČSFR). Napriek tomuto faktu patrí Slovensko (ako súčasť bývalého Československa) medzi zakladajúcich členov OSN. Od svojho prijatia do OSN v roku 1993 sa Slovenská republika aktívne zapája do všetkých kľúčových oblastí činnosti OSN.

Slovenská republika sa stala členom 54-člennej Hospodárskej a sociálnej rady OSN v rokoch 2010 – 2012, kam bola zvolená 26. októbra 2009 po prvý raz vo svojej histórii na 64. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Zvolenie do Rady predstavuje pre Slovensko novú možnosť aktívne sa zapojiť do multilaterálnych procesov v oblasti hospodárskej a sociálnej agendy OSN.

Oficiálna stránka Organizácie spojených národov

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj spolupracuje s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri vytváraní štatistík a analýz týkajúcich sa oblastí pracovného trhu, sociálnej a rodinnej politiky, pracovnej migrácie a sociálneho zabezpečenia. Táto spolupráca prináša praktické riešenia problémov týkajúcich sa agendy ministerstva.

V rámci pravidelného hodnotenia ekonomík členských štátov MPSVR SR prijíma návštevy v rámci tzv. štrukturálnej misie OECD, kde najvyšší zástupcovia MPSVR SR rokujú so zástupcami OECD v oblastiach ako sú návrhy na zlepšenie politík zamestnanosti, znižovanie úrovne nezamestnanosti, prípravy pre trh práce.

Rozhodnutím č.3/2016 ministra hospodárstva SR bolo zriadené Národné kontaktné miesto pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti.

Národné kontaktné miesto (NKM) je zriaďované s cieľom implementovať Smernice OECD pre nadnárodné podniky a v rámci Slovenskej republiky sídli na Ministerstve hospodárstva SR:

Publikácie a štúdie vydávané OECD slúžia ako významný zdroj informácií o fungovaní jednotlivých členských štátov a pri príprave správe o hodnotení situácie trhu práce na Slovensku.

Informácie venované Slovenskej republike v rámci OECD

Oficiálna stránka organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk