Hlavné menu

Stratégie Európskej únie

Stratégia Európa 2020

V roku 2010 Európska rada prijala stratégiu Európa 2020 s cieľom zvýšiť rastový potenciál Európskej únie a zabezpečiť vysokú úroveň zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. Základom stratégie sú tri vzájomne sa dopĺňajúce priority: inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

V stratégii je stanovených päť hlavných cieľov EÚ do roku 2020 (o. i. dosiahnuť 75 % mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20-64 rokov a o 20 miliónov menej ľudí ohrozených chudobou). Tie sa následne premietli do národných cieľov jednotlivých členských štátov tak, aby odrážali ich rozdielne východiskové pozície a rozmanitosť v rámci EÚ. Národné ciele pre Slovenskú republiku za oblasť zamestnanosti a sociálnej inklúzie sú:

  • zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 - 64 rokov na 72 % a znížiť mieru dlhodobej nezamestnanosti na 3 %,
  • znížiť podiel osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením na 17,2 %.

Jedným zo základných rámcov pre navrhovanie, vykonávanie a monitorovanie vnútroštátnych politík v kontexte celkovej stratégie EÚ tvoria integrované usmernenia . Predkladajú sa ako dva samostatné, avšak vnútorne prepojené, právne nástroje: odporúčanie Rady o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Únie a rozhodnutie Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov.

Prehľad rozhodnutí o usmerneniach pre politiky zamestnanosti za jednotlivé roky:


Implementácia stratégie Európa 2020 v Slovenskej republike

Kľúčovú úlohu v rámci stratégie Európa 2020 zohráva národný program reforiem , ktorý obsahuje prehľad plánovaných štrukturálnych reforiem na podporu rastu a zamestnanosti. Na základe hĺbkovej analýzy hospodárskej situácie v jednotlivých členských štátoch a zhodnotenia plánovaných reforiem Rada každoročne v júli prijíma odporúčania (Country Specific Recommendations – CSR), ktoré by mal každý členský štát aplikovať do národných politík počas nasledujúcich 12 - 18 mesiacov.

Ostatné stratégie Európskej únie

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk