Hlavné menu

Vytvorenie národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a návrh spôsobu zabezpečenia ich pravidelného monitorovania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bolo v období od 15. októbra 2007 do 14. októbra 2008 prijímateľom a realizátorom projektu „Vytvorenie národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a návrh spôsobu zabezpečenia ich pravidelného monitorovania". Projekt bol schválený a financovaný Európskou komisiou z Prechodného fondu. Projekt bol realizovaný za účasti Štatistického úradu Slovenskej republiky, v nadväznosti na využiteľnosť jeho zdrojov, predovšetkým harmonizovaného štatistického zisťovania EU SILC, a taktiež Rodinných účtov, pre výpočet národných indikátorov.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a návrh spôsobu zabezpečenia ich pravidelného monitorovania za účelom zefektívnenia monitorovacieho rámca pre posúdenie progresu v procese sociálnej inklúzie v SR. Národné indikátory majú slúžiť ako doplňujúci špecifický zdroj informácií k spoločným indikátorom EÚ a ako vhodný nástroj na meranie progresu pri plnení cieľov stanovených v strategických a akčných plánoch vlády, samospráv a ostatných zainteresovaných subjektov.

Výstupom projektu je 32 národných indikátorov, ktoré sú zamerané na monitorovanie chudoby a sociálneho vylúčenia v nadväznosti na prioritné ciele v oblasti sociálnej inklúzie. Tieto sú rozpracované v dvoch národných správach o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie s výhľadom do roku 2010, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Európskej komisie.

Prvú monitorovaciu správu k vyhodnoteniu národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia spracuje do konca roka 2009 Inštitút pre výskum práce a rodiny, príspevková organizácia MPSVR SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk