Hlavné menu

Čo je to nariadenie?

Podľa čl. 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Lisabonskej zmluvy) nariadenie má všeobecnú platnosť. Nariadenie je právny akt komunitárneho práva, ktorý sa môže označiť vnútroštátnou terminológiou ako európsky zákon. Je záväzné vo všetkých častiach a platí okamihom vstupu do platnosti bezprostredne vo všetkých členských štátoch EÚ. Všetky orgány členských štátov, správne orgány a súdy sú povinné nariadenia uplatňovať.

Najdôležitejšie nariadenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Európskej únie:

  • Nariadenie Rady (EHS) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 , o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (od 1. mája 2010 nahradilo Nariadenie Rady (EHS) č.1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva),
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009 zo 16. septembra 2009 , ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (od 1. mája 2010 nahradilo Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972 ustanovujúce postup vykonávania Nariadenia EHS č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia pre zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodiny pohybujúce sa v rámci spoločenstva),
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 988/2009 zo 16. septembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a určuje sa obsah jeho príloh,
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 2010 , ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti (nahradilo Nariadenie Rady (ES) č. 859/2003 zo 14.mája 2003, ktorým sa rozširujú ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1408/71 a nariadenia (EHS) č. 574/72 štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti)
 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk