Hlavné menu

Koordinačné právne predpisy

Koordinačné predpisy sú pravidlá medzinárodného práva sociálneho zabezpečenia, ktoré majú v úmysle zosúladiť vzájomné vzťahy systémov sociálneho zabezpečenia z dôvodu regulovania nadnárodných otázok, s cieľom ochraňovať pozície sociálneho zabezpečenia občanov.

Koordinačné predpisy zamietnu národné ustanovenia, ktoré sú s nimi v rozpore .

Napriek takýmto koordinačným predpisom sa môže stať, že občan sa dostane do takej situácie, v ktorej nebude mať nárok na určitú dávku v rámci systému stanoveného ako uplatniteľného, keďže nespĺňa podmienky tohto systému. Ďalším dôvodom môže byť, že v rámci systému stanovenom ako uplatniteľnom takáto možnosť nie je zahrnutá. Môže sa stať, že v členskom štáte by občan bol oprávnený na dávky alebo na vyššie dávky.

Koordinácia neodstraňuje takéto rozdiely medzi členskými štátmi. Harmonizácia by, naopak, zabezpečila odstránenie takýchto rozdielov.

Od 1. mája 2010 sa na území Slovenskej republiky, ako aj ostatných členských štátov, uplatňujú nové koordinačné nariadenia:

  • NARIADENIE (ES) EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

a

  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Slovenská republika po pristúpení k Európskej únii aplikovala v oblasti sociálneho zabezpečenia vo vzájomných vzťahoch s ostatnými členskými štátmi:

  • NARIADENIE RADY (EHS) Č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci spoločenstva

a

  • NARIADENIE RADY (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972 ustanovujúce postup vykonávania Nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia pre zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodiny pohybujúce sa v rámci spoločenstva.

Pôvodné nariadenia ostávajú v platnosti počas prechodného obdobia určeného novým nariadením č. 883/2004.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk