Hlavné menu

Bývanie cudzincov

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 je rámcový dokument, ktorý formuluje ciele a priority štátu pre oblasť bývania, definuje nástroje na ich dosiahnutie, a zároveň charakterizuje úlohy jednotlivých aktérov, ktorí sa na rozvoji bývania podieľajú.

V podmienkach SR je zodpovednosť za obstaranie vlastného bývania prenesená na občana. Základným poslaním štátu je vytvárať stabilné trhové prostredie umožňujúce bývať domácnostiam podľa ich príjmovej situácie. Z hľadiska podpory štátu patria cudzinci a migranti medzi znevýhodnené skupiny na trhu s bývaním a sú možnými žiadateľmi o pridelenie nájomného bytu určeného na sociálne bývanie, ktoré poskytujú obce a mestá (podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov). Taktiež zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. umožňuje za zákonom definovaných podmienok získať štátnym príslušníkom tretích krajín zvýhodnený úver na obstaranie bytu.

Zodpovedným vecným gestorom za oblasť bývania je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk