Hlavné menu

Zamestnávanie cudzincov

Zamestnávanie cudzincov (štátny príslušník tretej krajiny a občan členského štátu Európskej únie a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia a jeho rodinní príslušníci) s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Informácie ohľadom 1) zamestnávania cudzincov na Slovensku, 2) osôb, ktoré nepotrebujú povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, 3) jednotného povolenia na zamestnanie a pobyt, 4) povolenia na zamestnanie, 5) nahlasovania voľného pracovného miesta a situácie na trhu práce, 6) sezónneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín v SR je možné nájsť aj na stránke Migračného informačného centra IOM

Informácie ohľadom zamestnávania cudzincov je možné nájsť aj na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Povinnosti zamestnávateľa

Ohlasovacia povinnosť

Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinný písomne nahlásiť úradu, resp. Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (v prípade žiadosti o Modrú kartu) voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku:

 • najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o Modrú kartu,
 • najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta; najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania,
 • najmenej10 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania ak sa vyžaduje povolenie na zamestnanie; alebo najmenej 5 pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania.

Zamestnávateľ je povinný

 • písomne informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľ Modrej karty, túto povinnosť plní zamestnávateľ vo vzťahu k Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce,
 • poskytovať písomne údaje na formulári, ktorého vzor určí ústredie, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a odo dňa skončenia zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny,
 • doložiť povinné prílohy k formuláru, ktoré ustanovuje § 23b ods. 6 zákona o službách https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/

Povinnosť informujúcej organizácie, resp. zamestnávateľa zabezpečiť ubytovanie

Ktorých cudzincov môže zamestnávateľ zamestnať automaticky

Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny (z krajiny mimo EU a EHP),

 • ktorý má udelený trvalý pobyt v SR (trvalým pobytom sa rozumie „trvalý pobyt na 5 rokov, „trvalý pobyt na neobmedzený čas, alebo „dlhodobý pobyt“),
 • ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny:
  1. po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
  2. ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,
 • ktorý je žiadateľom o udelenie azylu (po 9 mesiacoch od podania žiadosti o udelenie azylu),
 • ktorému bol udelený azyl,
 • ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
 • ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky a bude mu udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
 • ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo v súvislosti s dodávkou tovaru uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
 • ktorý má udelené národné vízum a na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky.

Ďalšie kategórie zamestnancov sú upravené v § 23a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Občanov členského štátu EU a EHP môže zamestnávateľ zamestnať za rovnakých podmienok ako slovenského občana

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania.

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.

Ktorých cudzincov môže zamestnávateľ zamestnať bez nahlásenia voľného pracovného miesta

Zákonom č. 376/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, s účinnosťou od 1. januára 2019 sa zaviedla povinnosť pre zamestnávateľa nahlásiť voľné pracovné miesto na úrad, práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa nachádza, a to s cieľom jednoduchšej identifikácie zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na voľné pracovné miesta, ktoré sú nahlasované do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy. Za nesplnenie tejto povinnosti sa zaviedla pokuta do výšky 300 eur.

Ako postupovať pri zmene zamestnávateľa

Ak sa zamestnávateľ rozhodne zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý už má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania u iného zamestnávateľa, je potrebné požiadať o zmenu zamestnávateľa a dodržať tieto kroky:

 • nový zamestnávateľ nahlási voľné pracovné miesto na príslušnom úrade práce v zákonom stanovenej lehote,
 • po uplynutí stanovenej doby štátny príslušník tretej krajiny oznámi príslušnej cudzineckej polície (podľa miesta jeho pobytu v SR) zámer zmeniť zamestnávateľa a predloží prísľub na zamestnanie alebo pracovnú zmluvu,
 • cudzinecká polícia vydá na základe stanoviska úradu práce dodatočné údaje o zamestnaní,
 • štátny príslušník tretej krajiny môže začať pracovať u nového zamestnávateľa.

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s udeleným prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny

Zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny s pobytovým preukazom, kde je uvedené „zlúčenie rodiny – oprávnenie pracovať“, môže túto osobu zamestnať bez ďalších náležitostí len v prípade, že tento pobyt jej bol udelený pred viac ako 12 mesiacmi. Ak neuplynulo ešte 12 mesiacov od udelenie pobytu, tak štátny príslušník tretej krajiny alebo zamestnávateľ musí požiadať o udelenie povolenia na zamestnanie. Voľné pracovné miesto musí byť nahlásené na príslušnom úrade práce aspoň po dobu 10 pracovných dní. Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je

 • pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,
 • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny alebo doklad o požadovanom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia alebo doklad o požadovanom vzdelaní vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku,
 • kópia dokladu o pobyte preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny.

Povinnosti zamestnávateľa voči cudzineckej polícii

Zamestnávateľ je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania (s udeleným prechodným pobytom na účel zamestnania), ak vydal prísľub na zamestnanie, a skončenie pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny.

 • pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom, ubytovanie najmenej na predpokladané obdobie vyslania,
 • pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti, a ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na šesť po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5%, a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto, má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť ubytovanie najmenej na obdobie zamestnania,
 • pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti a ktorý bude zamestnaný na základe povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania.

 

Príslušným úradom pre splnenie informačnej povinnosti je úrad, v ktorého územnom obvode je miesto výkonu práce. Za porušenie povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a štátneho príslušníka tretej krajiny udelí ústredie a úrad právnickej osobe alebo fyzickej osobe pokutu do výšky 100.000 eur.  Podrobnejšie informácie o ďalších povinnostiach zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a štátneho príslušníka tretej krajiny upravuje zákon o službách zamestnanosti (§23b). Vzory formulárov, prostredníctvom ktorých si zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť sú dostupné na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk v časti služby zamestnanosti → zamestnávanie cudzincov.

Občan členského štátu Európskej únie a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia a jeho rodinní príslušníci a štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má v Slovenskej republike udelený pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie, majú rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa zákona o službách zamestnanosti ako občan Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak. Viac informácií o zamestnávaní občanov EÚ/EHP je na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

 • je držiteľom modrej karty Európskej únie,
 • má udelený prechodný pobyt na  účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a  udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, ak zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zákon neustanovuje inak,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak zákon o pobyte cudzincov neustanovuje inak, alebo
 • u ktorého sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie.

Modrá karta Európskej únie

Modrá karta Európskej únie je prechodným pobytom oprávňujúcim štátneho príslušníka tretej krajiny vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území Slovenskej republiky na účel výkonu vysokokvalifikovaného zamestnania, vycestovať z územia Slovenskej republiky a opätovne vstúpiť na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bola vydaná. Vysokokvalifikované zamestnanie je zamestnanie, na ktorého výkon sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní.Jednou zo zákonných podmienok na vydanie modrej karty Európskej únie je predloženie pracovnej zmluvy alebo prísľubu zamestnávateľa, v ktorom je pracovný pomer na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania je dohodnutý najmenej na 1 rok a mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie. Modrá karta Európskej únie sa vydáva štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na 4 roky. Ak je doba zamestnania uvedená v pracovnej zmluve kratšia ako 4 roky, modrá karta Európskej únie sa vydá na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní. Žiadosť o vydanie Modrej karty podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na zastupiteľskom úrade, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene. Pri vydávaní modrej karty Európskej únie si policajný útvar vyžiada od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Podmienky pre vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, obsahujúce súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením, upravuje zákon o službách zamestnanosti.

Prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (jednotné povolenie)

Prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (jednotné povolenie). Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa chce zamestnať  na území Slovenskej republiky, požiada o vydanie jednotného povolenia na pobyt na policajnom útvare. Jednotné povolenie oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa na území Slovenskej republiky na účel výkonu zamestnania. Pri vydávaní jednotného povolenia si policajný útvar vyžiada od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Podmienky pre vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta obsahujúce súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením upravuje zákon o službách zamestnanosti. Podmienky pre udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania a náležitosti žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania upravuje zákon o pobyte cudzincov.

Prechodný pobyt na účel zamestnania na základe povolenia na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na jeho zamietnutie. Podmienky pre udelenie povolenia na zamestnanie upravuje zákon o službách zamestnanosti. Povolenie na zamestnanie udeľuje úrad, na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu. Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok.

Povolenie na zamestnanie môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý 

 • bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,
 • má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
 • má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak zákon o pobyte cudzincov neustanovuje inak, v období do uplynutia
  12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,
 • ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

  Povolenie na zamestnanie je neprenosné; udeľuje sa na konkrétne pracovné miesto u konkrétneho zamestnávateľa. Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok.

Zamestnávanie bez povolenia na zamestnanie, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu alebo potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

Okruh osôb, štátnych príslušníkov tretích krajín, u ktorých sa pri vstupe na slovenský trh práce nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie je taxatívne určený v zákone o službách zamestnanosti.

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny v nedostatkových profesiách

V zamestnaniach s nedostatkom pracovnej sily zo zoznamu zverejnenom na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v okresoch, kde priemerná miera evidovanej nezamestnanosti je nižšia ako 5 %, pri udeľovaní jednotných povolení štátnym príslušníkom tretej krajiny sa uplatňuje zjednodušený proces. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce. Počet zamestnaných štátnych príslušníkov tretej krajiny zjednodušeným procesom je kvantitatívne obmedzený na najviac 30 % štátnych príslušníkov tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov, pričom do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

U štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na šesť po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily zo zoznamu, ktorý zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojom webovom sídle v okrese v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5 % a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto, sa na výkon zamestnania v SR nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie. Pre týchto štátnych príslušníkov tretej krajiny má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť primerané ubytovanie.

Na výkon zamestnania uvedeného v zozname zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 % môže byť štátny príslušník tretej krajiny dočasne pridelený prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania (ADZ) vykonávajúcich svoju činnosť najmenej tri roky, za uvedených podmienok:

 • do celkového počtu zamestnancov, ktorých môže zamestnávateľ prijať tzv. zrýchleným postupom v prípade nedostatkových profesií (najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa), sa započítavajú aj zamestnanci z tretej krajiny dočasne pridelení k užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce. Takéto obmedzenie sa nevzťahuje na ADZ, ktoré prijímajú do zamestnania štátnych príslušníkov tretej krajiny na účel ich dočasného pridelenia na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.
 • k žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účel prechodného pobytu na účel zamestnania sa predkladá kópia časti žiadosti o udelenie prechodného pobytu o informáciu o užívateľskom zamestnávateľovi, ak štátny príslušník tretej krajiny bude zamestnaný v ADZ na účel jeho dočasného pridelenia,
 • ADZ na požiadanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predkladá kópiu dohody o dočasnom pridelení zamestnancov, uzatvorenou medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom, ako aj kópiu dohody o dočasnom pridelení medzi ADZ a štátnym príslušníkom tretej krajiny. Nepredloženie týchto dokumentov je dôvodom pre neudelenie súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia VPM.
 • ak ADZ bola pozastavená činnosť alebo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti ADZ, alebo dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi sa skončilo pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo potvrdenie o možnosti obsadenia VPM vydané, potvrdenia o možnosti obsadenia VPM sa zruší,
 • informačné povinnosti v zmysle jednotlivých ustanovení zákona si v prípade dočasného prideľovania štátnych príslušníkov tretej krajiny plní užívateľský zamestnávateľ,
 • dočasne pridelený zamestnanec z tretej krajiny môže podať návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť ADZ, ak bol jej činnosťou poškodený.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo pre občanov z tretích krajín, ktorí sa zaujímajú o prácu na Slovensku alebo tu už pracujú, informácie o ich zákonných možnostiach vykonávania práce na Slovensku a zároveň o ich pracovno-právnych nárokoch a o sociálnom zabezpečení. Na základe informácií v letáku vie takýto zamestnanec zistiť, či u nás pracuje legálne alebo je na našom území protizákonne.

 

 

Ak ste štátny príslušník tretej krajiny s povolaním umelca, prípadne ste technický pomocný personál a prajete si pôsobiť na Slovensku, požiadavky, ktoré budete musieť spĺňať závisia od toho či máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah so zamestnávateľom v Slovenskej republike (podľa § 3 zákona č. 5/2004 Z . z. o službách zamestnanosti):

 • Ak nemáte uzatvorený pracovnprávny vzťah so zamestnávateľom v Slovenskej republike nemusíte žiadať o pracovné povolenie. Budete však pravdepodobne potrebovať iný typ povolenia na prechodný pobyt, tzv. “Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti” podľa zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov. Pre bližšie informácie o konkrétnom type pobytu, ktorý budete potrebovať, vám odporúčame kontaktovať Oddelenie cudzineckej polície alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
 • Ak máte uzatvorený pracovnprávny vzťah so zamestnávateľom v Slovenskej republike:
  • musíte požiadať o dokument s názvom „Prechodný pobyt na účel zamestnania“ na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Môžete o to požiadať buď na Veľvyslanectve SR v zahraničí alebo po príchode na Slovensko na Oddelení cudzineckej polície.

  • Ak váš pracovný pomer nepresiahne 30 dní v kalendárnom roku, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta z úradu práce nepotrebujete. Tieto informácie za vás vo vašom mene automaticky oznámi príslušný policajný útvar, kde podáte žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania.

  • Ak váš pracovnoprávny vzťah presiahne 30 dní v kalendárnom roku, musíte požiadať úrad práce o vydanie povrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk