Hlavné menu

Zamestnávanie cudzincov

Zamestnávanie cudzincov (štátny príslušník tretej krajiny a občan členského štátu Európskej únie a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia a jeho rodinní príslušníci) s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Informácie ohľadom 1) zamestnávania cudzincov na Slovensku, 2) osôb, ktoré nepotrebujú povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, 3) jednotného povolenia na zamestnanie a pobyt, 4) povolenia na zamestnanie, 5) nahlasovania voľného pracovného miesta a situácie na trhu práce, 6) sezónneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín v SR je možné nájsť aj na stránke Migračného informačného centra IOM

Informácie ohľadom zamestnávania cudzincov je možné nájsť aj na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Povinnosti zamestnávateľa

Ohlasovacia povinnosť

Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinný písomne nahlásiť úradu, resp. Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (v prípade žiadosti o Modrú kartu) voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku:

 • najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o Modrú kartu,
 • najmenej 20 dní pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
 • najmenej 15 dní pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania ak sa vyžaduje povolenie na zamestnanie.  

Zamestnávateľ je povinný

 • písomne informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľ Modrej karty, túto povinnosť plní zamestnávateľ vo vzťahu k Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce,
 • poskytovať písomne údaje na formulári, ktorého vzor určí ústredie, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a odo dňa skončenia zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny,
 • doložiť povinné prílohy k formuláru, ktoré ustanovuje § 23a ods. 6 zákona o službách https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/

Povinnosť informujúcej organizácie, resp. zamestnávateľa zabezpečiť ubytovanie

 • pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom, ubytovanie najmenej na predpokladané obdobie vyslania,
 • pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na šesť po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5%, a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto, má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť ubytovanie najmenej na obdobie zamestnania.

 

Príslušným úradom pre splnenie informačnej povinnosti je úrad, v ktorého územnom obvode je miesto výkonu práce. Za porušenie povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a štátneho príslušníka tretej krajiny udelí ústredie a úrad právnickej osobe alebo fyzickej osobe pokutu do výšky 100000 eur.  Podrobnejšie informácie o ďalších povinnostiach zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a štátneho príslušníka tretej krajiny upravuje zákon o službách zamestnanosti (§23b). Vzory formulárov, prostredníctvom ktorých si zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť sú dostupné na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk v časti služby zamestnanosti → zamestnávanie cudzincov.

Ktorých cudzincov môže zamestnávateľ zamestnať automaticky

Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny (z krajiny mimo EU a EHP),

 • ktorý má udelený trvalý pobyt v SR (trvalým pobytom sa rozumie „trvalý pobyt na 5 rokov, „trvalý pobyt na neobmedzený čas, alebo „dlhodobý pobyt“),
 • ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny:
  1. po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
  2. ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,
 • ktorý je žiadateľom o udelenie azylu (po 9 mesiacoch od podania žiadosti o udelenie azylu),
 • ktorému bol udelený azyl,
 • ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
 • ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky a bude mu udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
 • ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo v súvislosti s dodávkou tovaru uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
 • ktorý má udelené národné vízum a na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky.

Ďalšie kategórie zamestnancov sú upravené v § 23a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Občanov členského štátu EU a EHP môže zamestnávateľ zamestnať za rovnakých podmienok ako slovenského občana

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania.

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.

Ktorých cudzincov môže zamestnávateľ zamestnať bez nahlásenia voľného pracovného miesta

Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny (z krajiny mimo EU a EHP),

 • ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom a bude mu udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
 • ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti a má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania alebo na účel výskumu a vývoja,
 • ktorý bude vykonávať zamestnanie v oblasti s nedostatkom pracovnej sily za uplynulý kalendárny rok v okrese v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5%, ak zamestnávateľ zamestnáva menej ako 30% štátnych príslušníkov tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov,

V týchto prípadoch zamestnávateľ nenahlasuje voľné pracovné miesto na úrade práce, avšak môže štátnych príslušníkov tretích krajín zamestnať až po získaní prechodného pobytu na účel zamestnania.

Ako postupovať pri zmene zamestnávateľa

Ak sa zamestnávateľ rozhodne zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý už má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania u iného zamestnávateľa, je potrebné požiadať o zmenu zamestnávateľa a dodržať tieto kroky:

 • nový zamestnávateľ nahlási voľné pracovné miesto na príslušnom úrade práce, ktoré bude zverejnené po dobu najmenej 20 pracovných dní (ak nejde o nedostatkové profesie alebo prípady, kedy úrad práce neprihliada na situáciu na trhu práce – vtedy nie je potrebné nahlasovať voľné pracovné miesto),
 • po uplynutí stanovenej doby štátny príslušník tretej krajiny oznámi príslušnej cudzineckej polície (podľa miesta jeho pobytu v SR) zámer zmeniť zamestnávateľa a predloží prísľub na zamestnanie alebo pracovnú zmluvu,
 • cudzinecká polícia vydá na základe stanoviska úradu práce dodatočné údaje o zamestnaní,
 • štátny príslušník tretej krajiny môže začať pracovať u nového zamestnávateľa.

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s udeleným prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny

Zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny s pobytovým preukazom, kde je uvedené „zlúčenie rodiny – oprávnenie pracovať“, môže túto osobu zamestnať bez ďalších náležitostí len v prípade, že tento pobyt jej bol udelený pred viac ako 12 mesiacmi. Ak neuplynulo ešte 12 mesiacov od udelenie pobytu, tak štátny príslušník tretej krajiny alebo zamestnávateľ musí požiadať o vydanie povolenia na zamestnanie. Voľné pracovné miesto musí byť nahlásené na príslušnom úrade práce aspoň po dobu 15 pracovných dní. Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je

 • pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,
 • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku,
 • kópia dokladu o pobyte preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny.

Povinnosti zamestnávateľa voči cudzineckej polícii

Zamestnávateľ je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania (s udeleným prechodným pobytom na účel zamestnania), ak vydal prísľub na zamestnanie, a skončenie pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny.

Občan členského štátu Európskej únie a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia a jeho rodinní príslušníci a štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má v Slovenskej republike udelený pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie, majú rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa zákona o službách zamestnanosti ako občan Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak. Viac informácií o zamestnávaní občanov EÚ/EHP je na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

 • je držiteľom modrej karty Európskej únie,
 • má udelený prechodný pobyt na  účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a  udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, ak zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zákon neustanovuje inak,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak zákon o pobyte cudzincov neustanovuje inak, alebo
 • u ktorého sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie.

Modrá karta Európskej únie

Modrá karta Európskej únie je prechodným pobytom oprávňujúcim štátneho príslušníka tretej krajiny vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území Slovenskej republiky na účel výkonu vysokokvalifikovaného zamestnania, vycestovať z územia Slovenskej republiky a opätovne vstúpiť na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bola vydaná. Vysokokvalifikované zamestnanie je zamestnanie, na ktorého výkon sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní.Jednou zo zákonných podmienok na vydanie modrej karty Európskej únie je predloženie pracovnej zmluvy alebo prísľubu zamestnávateľa, v ktorom je pracovný pomer na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania je dohodnutý najmenej na 1 rok a mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie. Modrá karta Európskej únie sa vydáva štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na 4 roky. Ak je doba zamestnania uvedená v pracovnej zmluve kratšia ako 4 roky, modrá karta Európskej únie sa vydá na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní. Žiadosť o vydanie Modrej karty podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na zastupiteľskom úrade, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene. Pri vydávaní modrej karty Európskej únie si policajný útvar vyžiada od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Podmienky pre vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, obsahujúce súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením, upravuje zákon o službách zamestnanosti.

Prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (jednotné povolenie)

Prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (jednotné povolenie). Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa chce zamestnať  na území Slovenskej republiky, požiada o vydanie jednotného povolenia na pobyt na policajnom útvare. Jednotné povolenie oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa na území Slovenskej republiky na účel výkonu zamestnania. Pri vydávaní jednotného povolenia si policajný útvar vyžiada od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Podmienky pre vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta obsahujúce súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením upravuje zákon o službách zamestnanosti. Podmienky pre udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania a náležitosti žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania upravuje zákon o pobyte cudzincov.

Prechodný pobyt na účel zamestnania na základe povolenia na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na jeho zamietnutie. Podmienky pre udelenie povolenia na zamestnanie upravuje zákon o službách zamestnanosti. Povolenie na zamestnanie udeľuje úrad, na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu. Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok.

Povolenie na zamestnanie môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý 

 • bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,
 • má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
 • má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak zákon o pobyte cudzincov neustanovuje inak, v období do uplynutia
  12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,
 • ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

  Povolenie na zamestnanie je neprenosné; udeľuje sa na konkrétne pracovné miesto u konkrétneho zamestnávateľa. Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok.

Zamestnávanie bez povolenia na zamestnanie, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu alebo potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

Okruh osôb, štátnych príslušníkov tretích krajín, u ktorých sa pri vstupe na slovenský trh práce nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie je taxatívne určený v zákone o službách zamestnanosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo pre občanov z tretích krajín, ktorí sa zaujímajú o prácu na Slovensku alebo tu už pracujú, informácie o ich zákonných možnostiach vykonávania práce na Slovensku a zároveň o ich pracovno-právnych nárokoch a o sociálnom zabezpečení. Na základe informácií v letáku vie takýto zamestnanec zistiť, či u nás pracuje legálne alebo je na našom území protizákonne.

 

 

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti