Hlavné menu

Dokumenty

Vláda SR dňa 29. januára 2014 schválila uznesením vlády č. 45 Integračnú politiku Slovenskej republiky .

Vláda SR dňa 5. septembra 2018 zrušila uznesením vlády č. 405 povinnosť príslušným rezortom predkladať ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny správu o plnení cieľov a opatrení vyplývajúcich z Integračnej politiky Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok, ako aj povinnosť predkladať na rokovanie vlády Súhrnnú správu o plnení cieľov a opatrení vyplývajúcich z Integračnej politiky Slovenskej republiky pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vláda SR dňa 8.septembra 2021 schválila uznesením vlády SR č. 496 Migračnú politiku Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025 .

Na základe úlohy č. B.2 uznesenia vlády SR č. 496 z 8. septembra 2021 k Migračnej politike Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025, bol rozpracovaný Akčný plán migračnej politiky v podmienkach MPSVR SR s výhľadom do roku 2025 .

Vláda SR dňa 10. októbra 2018 schválila uznesením vlády č. 473 Stratégiu pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike -- ( Strategy for the Labour Mobility of Foreigners in the Slovak Republic ).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk