Hlavné menu

Základné pojmy

Cudzinec

Podľa platnej legislatívy je cudzincom každý, kto nie je štátnym občanom SR. Za cudzincov sa považujú osoby, ktoré žijú na území jedného štátu, pričom sú občanmi iného štátu.

Migrant

Osoba, ktorá dočasne alebo trvalo mení miesto svojho pobytu z jednej časti krajiny do inej (vnútroštátna migrácia) alebo z jednej krajiny do druhej (medzinárodná, resp. zahraničná migrácia). Medzinárodným migrantom je teda osoba, ktorá sa sťahuje do inej krajiny s cieľom usadiť sa tam dočasne alebo trvalo.

Podľa definície OSN ide o osobu, ktorá z akýchkoľvek dôvodov zmenila krajinu svojho trvalého resp. obvyklého pobytu a zo svojej domovskej krajiny sa presťahovala do inej krajiny na obdobie viac ako jeden rok.

Štátny príslušník tretej krajiny

Každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom Európskej únie; štátnym príslušníkom tretej krajiny sa rozumie aj osoba bez štátnej príslušnosti.

Utečenec

Slovenský právny poriadok tento pojem nepozná. Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 (Ženevský dohovor) označuje utečenca ako osobu, ktorá sa nachádza mimo svojho štátu a má oprávnené obavy pred prenasledovaním z rasových, náboženských a národnostných dôvodov alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zastávania určitých politických názorov, nemôže prijať alebo v dôsledku uvedených obáv odmieta ochranu svojho štátu; alebo osobe bez štátneho občianstva, ktorá sa nachádza mimo štátu svojho doterajšieho pobytu v dôsledku týchto udalostí a ktorá sa tam vzhľadom na uvedené obavy nemôže alebo nechce vrátiť.

Azylant

Cudzinec, ktorý splnil kritériá Dohovoru o právnom postavení utečencov (Ženevského dohovoru), čím bol uznaný za utečenca a bola mu poskytnutá medzinárodná ochrana vo forme azylu. V slovenskom právnom poriadku ide o cudzinca, ktorý splnil podmienky stanovené zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“) a ktorému Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udelilo azyl.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti