Hlavné menu

Azyl a doplnková ochrana

Migračný úrad MV SR

Migračný úrad MV SR (ďalej len „MÚ“) zodpovedá za príjem žiadateľov o azyl na území SR a zodpovedá za udelenie/neudelenie medzinárodnej ochrany v SR. MÚ spoluzodpovedá za integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou v SR.

V oblasti integrácie MÚ spolupracuje s mimovládnym sektorom, a to na zmluvnej báze medzi mimovládnou organizáciou a ministerstvom vnútra. Mimovládne organizácie zabezpečujú pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou asistenciu pri zabezpečovaní základných životných potrieb a ubytovania, výučbu slovenského jazyka, pracovné poradenstvo, psychologické a právne poradenstvo. MÚ úrad má vyčleneného pracovníka na uľahčovanie pracovnej integrácie, ktorý buduje kontakty s rôznymi zamestnávateľmi a sprostredkováva osoby s udelenou medzinárodnou ochranou danému zamestnávateľovi. V prípade potreby pracovník MÚ pomáha s prípravou životopisu, sprevádza osobu na pracovný pohovor a poskytuje zamestnávateľom objektívne informácie za účelom „búrania bariér“. MÚ zároveň zamestnáva dvoch integračných manažérov, a to pre východ a západ SR. Náplň integračných manažérov ako terénnych pracovníkov spočíva v uľahčovaní komunikácie a hľadaní spoločných prienikov medzi inštitúciami a MÚ. Uľahčujú kontakt medzi inštitúciami a samotnými osobami s udelenou medzinárodnou ochranou.

MÚ vypracoval príručku " Nový štart v Slovenskej republike " pre žiadateľov o azyl vo viacerých jazykoch. Informácie obsiahnuté v príručke sú spracované do finálnej podoby tak, aby poskytli cudzincom žiadajúcim o azyl v SR reálny obraz o našej krajine odrážajúci hodnoty krajiny ako aj isté „očakávania" občanov SR smerom k cudzincom.

Azyl

Azylové konanie začína vyhlásením cudzinca na príslušnom policajnom útvare o tom, že žiada o udelenie azylu v SR. Počas azylovej procedúry MÚ posudzuje dôvody ako aj pravdivosť informácií, pre ktoré osoba žiada o udelenie azylu v SR.

SR má tri azylové zariadenia, kde sú spravidla umiestňovaní žiadatelia o azyl po tom, ako podajú žiadosť o azyl SR:

  • Záchytný tábor Humenné – po podaní vyhlásenia so žiadosťou o azyl v SR je osoba umiestnená do záchytného tábora. V tomto zariadení prebiehajú prvotné administratívne úkony, zdravotné vyšetrenia, začína proces posudzovania žiadosti o azyl. Po ukončení potrebných úkonov je žiadateľ presunutý do pobytového tábora. Pobyt v záchytnom tábore zvyčajne nepresahuje viac ako 30 dní.
  • Pobytový tábor Rohovce – azylové zariadenie v Rohovciach je určené najmä pre žiadateľov o azyl mužov jednotlivcov.
  • Pobytový tábor Opatovská Nová Ves – azylové zariadenie určené predovšetkým pre zraniteľné skupiny žiadateľov o azyl ako sú napríklad, rodiny, ženy, osoby s vážnejšími zdravotnými ťažkosťami, staršie osoby a pod.

Azyl sa udeľuje, ak má osoba v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu, alebo je v krajine pôvodu prenasledovaná za uplatňovanie politických práv a slobôd. To znamená, že azyl je udeľovaný najmä z dôvodu individuálneho nebezpečenstva. Udelením azylu osoba získava trvalý pobyt na území SR. Osoba s udeleným azylom má na území SR trvalý pobyt. Tejto osobe sa vydáva doklad o pobyte, v ktorom je uvedený názov „azylant“ s platnosťou na 10 rokov.

- žiadateľ o azyl má prístup na pracovný trh po 9 mesiacoch od podania žiadosti o azyl.

Doplnková ochrana

sa poskytuje na dobu určitú, t.j. po dobu kým hrozba alebo vážne nebezpečenstvo v krajine pôvodu naďalej pretrváva (všeobecné nebezpečenstvo a pod.). Doplnková ochrana sa poskytuje na 1 rok s možnosťou predĺženia na ďalšie dva roky. Osobe je v SR udelený prechodný pobyt. Osoba, ktorej bola poskytnutá doplnková ochrana, má na území SR prechodný pobyt. Tejto osobe sa vydáva doklad o pobyte, kde je uvedený názov „doplnková ochrana“. Platnosť tohto dokladu o pobyte je jeden rok. Po uplynutí platnosti dokladu o pobyte policajný útvar vydá osobe, ktorej bola poskytnutá doplnková ochrana, nový doklad o pobyte s platnosťou na dva roky.

- osoba s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou nepotrebuje pracovné povolenie.

Azylant alebo osoba s poskytnutou doplnkovou ochranou je zaradená do kategórie "znevýhodnených uchádzačov na trhu práce".

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk