Hlavné menu

Vzdelávanie cudzincov

Tieto informácie slúžia pre cudzincov, ktorí majú záujem študovať na území Slovenskej republiky.

Na cudzinca, ktorý má záujem študovať na území SR, sa v závislosti od stupňa vzdelania vzťahuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách .

Podrobné informácie o možnostiach štúdia cudzincov, vrátane možností o získaní štipendií, nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Studyin , na stránke neziskovej organizácie Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), na stránke Národného štipendijného programu SR a občianskeho združenia Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).

Ďalšie informácie ohľadom vzdelávania cudzincov poskytuje priamo stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky .

Bezplatné poradenstvo v oblasti jazykového vzdelávania poskytuje Migračné informačné centrum a zodpovedným vecným gestorom za oblasť vzdelávania je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky .

Výučba Slovenského jazyka

Uznaním dokladu o vzdelaní je uznanie dokladu o vzdelaní vydaného uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu EÚ alebo tretej krajiny za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike.

Profesijné uznávanie znamená uznávanie za účelom výkonu povolania.

Je potrebné rozlišovať medzi regulovanými a neregulovanými povolaniami. 

 • regulované povolanie je povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi. Zoznam regulovaných povolaní je k nahliadnutiu tu.
 • neregulované povolanie je povolanie, ktorého výkon nie je podmienený kvalifikačnou požiadavkou.

1. Uznávanie ukončeného vzdelania na výkon neregulovaného povolania v Slovenskej republike

Princíp neregulovaného povolania spočíva v skutočnosti, že kvalifikačné požiadavky vzťahujúce sa na  výkon daného povolania neexistujú alebo sú príliš všeobecné. Z uvedeného dôvodu uznávanie nie je potrebné.

2. Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike 

Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania sa uskutočňuje v troch režimoch: 

 • systém automatického uznávania kvalifikácii,
 • systém uznávania na základe nadobudnutých práv a
 • všeobecný systém uznávania odborných kvalifikácii.

Systém automatického uznávania kvalifikácii sa uskutočňuje na základe princípu skoordinovaného vzdelávania. Ide o povolania lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka. V prípade uvedených povolaní sa členské štáty EÚ dohodli na koordinácii vzdelania, ktorá spočíva v dodržiavaní minimálnych štandardov pre odbornú prípravu stanovených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácii. Podľa tohto systému sa postupuje v prípade povolaní a kvalifikácií, ktoré boli nadobudnuté na území členského štátu po vstupe členského štátu do EÚ/EHS.

Systém uznávania na základe nadobudnutých práv sa aplikuje na okruh vyššie uvedených zdravotníckych povolaní, ak vzdelanie bolo získané pred vstupom členského štátu do EÚ/EHS, nesúhlasí názov diplomu alebo z iného, špecifického dôvodu.

Všeobecný systém uznávania odborných kvalifikácií sa aplikuje na povolania, pri ktorých nedochádza ku koordinácii vzdelania a v prípadoch všetkých kvalifikácií, ktoré boli nadobudnuté na území tretej krajiny (mimo EÚ, EHS a Švajčiarska). Tento systém je založený na domnienke porovnateľnosti, čo znamená, že pri rozhodovaní o uznaní dokladu o vzdelaní sa porovnáva rozsah a obsah vzdelania žiadateľa s rozsahom a obsahom vzdelania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike. Na základe porovnania možno následne uznať alebo neuznať doklad o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.

Osobitným režimom sa riadi uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území tretích krajín (mimo EÚ, EHS a Švajčiarska), ktorá sa uskutočňuje v dvojstupňovom procese:

 • po uznaní dokladu o vzdelaní je žiadateľ povinný vykonať doplňujúcu skúšku na strednej alebo vysokej škole, ktorá poskytuje rovnaký študijný program, aký bol absolvovaný, z dôvodu preverenia jeho skutočných vedomostí. Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v tretej krajine sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej republike na základe uznaného dokladu o vzdelaní a doplňujúcej skúšky úspešne vykonanej po uznaní dokladu o vzdelaní na uznanej vysokej škole alebo uznanej strednej škole v Slovenskej republike.
Znalosť štátneho jazyka

Žiadateľ o uznanie odbornej kvalifikácie je povinný ovládať štátny jazyk v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania.

Ak ide o výkon zdravotníckych profesií, ovládanie štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania sa vždy overí skúškou. Príslušným orgánom na účely overenia ovládania štátneho jazyka skúškou je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Pri iných regulovaných povolaniach sa overenie ovládania štátneho jazyka skúškou vykoná, ak existujú odôvodnené pochybnosti o dostatočnom rozsahu ovládania štátneho jazyka.

Žiadateľ nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo štátneho jazyka alebo štátnu jazykovú skúšku zo štátneho jazyka.

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie

O uznaní dokladu o vzdelaní (vysokoškolský alebo stredoškolský doklad) rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak. O uznaní odbornej kvalifikácie (ostatné kvalifikačné požiadavky okrem dokladu o vzdelaní, napr. odborná prax, doklad z neformálneho vzdelávania a pod.) rozhoduje orgán príslušný na uznanie odbornej kvalifikácie.

Ak je príslušným orgánom na uznanie dokladu o vzdelaní aj odbornej kvalifikácie ten istý orgán, uznanie je možné jedným rozhodnutím v jednom konaní. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR týmto spôsobom rozhoduje o uznaní dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie pre:

Konanie sa vždy začína odo dňa doručenia žiadosti príslušnému orgánu.

Každá žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 • názov regulovaného povolania, na účely ktorého žiadateľ žiada o uznanie dokladu o vzdelaní, alebo odbornej kvalifikácie, 
 • podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní sú:

 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
 • informácia alebo kópia dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku 50 EUR.

Prílohou žiadosti pre doklady o vzdelaní získané v tretej krajine (mimo EÚ, EHS a Švajčiarsko) sú aj:

 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov o vzdelaní orgánom tretej krajiny príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak (apostille alebo superlegalizácia),
 • potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada, a
 • podrobný obsah absolvovaných predmetov (sylaby predmetov).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva rozhodnutie vo veci uznania dokladu o vzdelaní sa vydáva do 2 mesiacov od prijatia kompletnej žiadosti

Prílohou žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie sú:

 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na výkon príslušného povolania v Slovenskej republike alebo osvedčená kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 • osvedčenie o charaktere a dĺžke praxe vydané príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu, ak sa vyžaduje,
 • doklady preukazujúce obsah a rozsah absolvovaného vzdelania vydané príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu, ak sa vyžadujú,doklad o zaplatení správneho poplatku 50 EUR,
 • doklady preukazujúce splnenie ďalších podmienok, ktoré sa podľa právnych predpisov upravujúcich výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike vyžadujú,
 • protokol o vykonaní doplňujúcej, ak sa vyžaduje.

Príslušný orgán rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie do 1 mesiaca od doručenia úplnej žiadosti. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie pre pedagogické, športové a zdravotnícke povolania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva v jednom konaní do 3 mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. Správny poplatok je v tom prípade 100 EUR.

3. Uznávanie ukončeného vzdelania na účely vydávania modrých kariet EÚ

Vysokokvalifikovaný štátny príslušník tretej krajiny môže mať na území Slovenskej republiky udelený prechodný pobyt na základe udelenej modrej karty EÚ.Prílohou k žiadosti o udelenie modrej karty EÚ je aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny. Pokiaľ má občan tretej krajiny v úmysle vykonávať regulované povolanie, postupuje podľa usmernení o uznávaní ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike. Pokiaľ má občan tretej krajiny v úmysle vykonávať neregulované povolanie, postupuje podľa usmernení o akademickom uznávaní dokladov o vzdelaní.

Akademické uznávanie, alebo uznávanie na účely pokračovania v štúdiu znamená uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania za účelom pokračovania v ďalšom stupni vzdelávania. Proces uznávania za účelom pokračovania v štúdiu sa delí podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a podľa toho, či má Slovenská republika s dotknutým štátom uzavretú dohodu.

Uznávanie časti štúdia

I. Uznávanie časti štúdia na základných alebo na stredných školách

Uznávanie časti štúdia na základných alebo na stredných školách sa uskutočňuje na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). O uznaní časti štúdia rozhoduje riaditeľ školy na území Slovenskej republiky. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky (vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky), môže na základe žiadosti vykonať komisionálne skúšky. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie. Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

II. Uznávanie časti štúdia na vysokých školách

Uznávanie časti štúdia na vysokých školách sa uskutočňuje podľa interných predpisov vysokej školy.

Uznávanie ukončeného vzdelania

I. Uznávanie ukončeného vzdelania na základných alebo stredných školách

O uznaní dokladu o vzdelaní, vydaného uznanou základnou alebo strednou školou v inom členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike.

Konanie o uznaní vzdelania na základných alebo stredných školách

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 • predmet žiadosti,
 • názov a adresu uznanej strednej školy alebo základnej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala,
 • rok ukončenia štúdia,
 • podpis žiadateľa (ak je žiadateľom neplnoletá osoba, žiadosť podáva jej zákonný zástupca).

Prílohou žiadosti sú:

 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
 • potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom štátu pôvodu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku 30 EUR (5 EUR v prípade štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní).

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka. Okresný úrad v sídle kraja posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti a informuje žiadateľa, ak nie je kompletná. Vo veci rozhodne do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.

II. Uznávanie ukončeného vzdelania na vysokých školách

O uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní, vydaného uznanou vysokou školou v inom členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine, na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje

 • uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní, alebo
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní,
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný vojenskou vysokou školou, alebo
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný policajnou vysokou školou.


Konanie o uznanie dokladu o vysokoškolskom vzdelaní

Konanie o uznanie dokladu o vysokoškolskom vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti vysokej škole alebo príslušnému ministerstvu.Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 • predmet žiadosti,
 • názov a adresu uznanej vysokej školy, ktorá doklad o ukončenom vzdelaní vydala,
 • rok ukončenia štúdia žiadateľa,
 • podpis žiadateľa.


Prílohou žiadosti sú:

 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva,
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku 30 EUR (5 EUR v prípade štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní).

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka. Okrem vyššie uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie rovnocennosti dokladu o vzdelaní. Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti a informuje žiadateľa, ak nie je kompletná. O uznaní dokladu o vzdelaní rozhodne do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.

Špecifické konanie automatického uznania dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

Doklad o vzdelaní vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu EÚ alebo tretej krajiny (mimo EÚ, EHS a Švajčiarska), s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania sa na účely pokračovania v štúdiu uznáva za rovnocenný automaticky.

Konanie o uznaní rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní

Konanie sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 • predmet žiadosti,
 • názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala,
 • rok ukončenia štúdia,
 • podpis žiadateľa (ak je žiadateľom neplnoletá osoba, žiadosť podáva jej zákonný zástupca).


Prílohou žiadosti sú:

 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku 30 EUR (5 EUR v prípade štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní).

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad do štátneho jazyka. Vysoká škola alebo okresný úrad v sídle kraja posúdi žiadosť do siedmich dní a informuje žiadateľa, ak nie je kompletná. Rozhodnutie vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti.

Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní

 • Česká republika
 • Maďarsko
 • Nemecká spolková republika
 • Chorvátsko
 • Poľská republika
 • Rumunsko
 • Ukrajina

Zoznam štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania

Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna and Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Bielorusko.

Podrobnosti o systéme vzdelávania v týchto štátoch je možné nájsť na webovom sídle Bolonského procesu.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk