Hlavné menu

Vstup a pobyt cudzincov

Najdôležitejším zákonom, ktorý upravuje pobyt cudzincov na Slovensku je zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Informácie ohľadom 1) vstupu a pobytu cudzincov v SR, 2) ohlasovania pobytu, 3) víz a bezvízového styku, 4) prechodného, trvalého a tolerovaného pobytu, 5) pobytu občanov Európskej únie je možné nájsť aj na stránke Migračného informačného centra IOM

Migračné informačné centrum IOM (MIC) ponúka aktuálne informácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine Informácie a pomoc - situácia na Ukrajine - Migračné informačné centrum IOM .

Migračné informačné centrum IOM (MIC) pripravilo nové informačné karty pre cudzincov s aktuálnymi informáciami a odporúčaniami, ako postupovať pri podávaní žiadosti o pobyt na Slovensku a aké povinnosti vyplývajú z jednotlivých typov prechodného a trvalého pobytu. Informačné karty sú dostupné na webovej stránke MIC .

Prechodný pobyt - Migračné informačné centrum IOM

Migračné informačné centrum IOM (MIC) spustilo užitočnú webovú aplikáciu VISA CHECK pre cudzincov z ktorejkoľvek krajiny sveta, ktorí chcú prísť na Slovensko a potrebujú vedieť, či potrebujú víza na vstup do SR. V aplikácii si tiež môžete zistiť, aký typ pobytu potrebujete na štúdium, prácu či podnikanie na Slovensku.

Slovenská republika je súčasťou schengenského priestoru, v ktorom platí voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.

Ak cudzinec vstupuje na územie Slovenskej republiky z územia tretieho štátu, je pri vstupe do schengenského priestoru podrobený hraničnej a colnej kontrole. Pokiaľ však cudzinec vstupuje na územie Slovenskej republiky cez iný štát schengenského priestoru a na vstup na Slovensko nepotrebuje víza, prípadne mu boli udelené schengenské víza, alebo ak má na Slovensku povolený prechodný alebo trvalý pobyt, môže prekračovať vnútorne štátne hranice jednotlivých členských štátov Európskej únie bez toho, aby sa podrobil hraničnej a colnej kontrole a tiež môže na Slovensko vstúpiť bez potreby vybavovať tranzitné vízum.

Bez ohľadu na to, či cudzinec je príslušníkom krajiny, ktorá má so Slovenskou republikou bezvízový styk, alebo na vstup na územie Slovenskej republiky potrebuje vízum, je povinný do troch pracovných dní od vstupu na územie Slovenskej republiky hlásiť cudzineckej polícii začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu. V prípade, že bude bývať v hoteli alebo inom ubytovacom zariadení, túto povinnosť má ubytovateľ.

Cudzinec, ktorý vstúpi na územie Slovenskej republiky sa môže na území Slovenska zdržiavať:

 • s udeleným platným vízom alebo v rámci bezvízového styku, alebo s platným povolením na pobyt udeleným iným členským štátom EÚ,
 • s udeleným prechodným pobytom,
 • s udeleným trvalým pobytom,
 • s udeleným tolerovaným pobytom.

Víza

Slovenská republika udeľuje cudzincom schengenské vízum alebo národné vízum.

Schengenské vízum

Schengenské vízum oprávňuje cudzinca na vstup na celé územie členských štátov schengenského priestoru. Za účelom jeho vydania cudzinec musí podať žiadosť. Vízum môže byť vydané na jeden vstup alebo na viac vstupov a maximálna dĺžka pobytu nesmie prekročiť 90 dní v jednom polroku (180 dní) odo dňa prvého vstupu. V niektorých prípadoch je potrebné priložiť k žiadosti o schengenské vízum formulár pozvania overený oddelením cudzineckej polície miestne príslušnej podľa miesta pobytu pozývajúcej osoby. 

Podrobnejšie informácie o požiadavkách a procese podávania žiadostí sú uvedené na stránke https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy_en.

Národné vízum

Národné vízum môže byť udelené cudzincovi, ak je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike alebo na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky, ak je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne.

Tiež rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, uvedenému v osobitnom predpise, sa udelí národné vízum, ak neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok. Za účelom jeho vydania cudzinec musí podať ziadost_o_narodne_vizum_sk (2).pdf.

Národné vízum sa udeľuje: 

 • na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok;
 • ak ide o udelenie národného víza v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike, udeľuje sa na 90 dní;
 • ak ide o udelenie národného víza rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, udeľuje sa na nevyhnutný čas.

Bezplatné právne poradenstvo v tejto oblasti poskytuje Migračné informačné centrum a zodpovedným vecným gestorom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov definuje tri druhy pobytu, a to prechodný pobyt, trvalý pobyt a tolerovaný pobyt. Cudzinec musí podať žiadosť o udelenie jedného z druhov pobytu.

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený. Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak cudzinec chce vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak tento zákon neustanovuje inak. Cudzinec, ktorý má udelený prechodný pobyt, môže počas prechodného pobytu študovať. Prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny:

 • na účel podnikania,
 • na účel zamestnania,
 • na účel štúdia,
 • na účel osobitnej činnosti,
 • na účel výskumu a vývoja,
 • na účel zlúčenia rodiny,
 • na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.


Prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty Európskej únie. Účel prechodného pobytu vykonáva štátny príslušník tretej krajiny na území Slovenskej republiky.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený. Trvalý pobyt je:

 • trvalý pobyt na päť rokov,
 • trvalý pobyt na neobmedzený čas,
 • pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie.

Tolerovaný pobyt

Tolerovaný pobyt je udelený cudzincovi, ak:

 • v jeho prípade existuje prekážka administratívneho vyhostenia,
 • jeho vycestovanie nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné,
 • je maloletou osobou nájdenou na území SR,
 • si to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života a neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok za podmienok stanovených zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov,
 • je obeťou obchodovania s ľuďmi, ak má najmenej 18 rokov; policajný útvar alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi štátneho príslušníka tretej krajiny s možnosťou a podmienkami udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú. 

Za tolerovaný pobyt sa považuje obdobie:

 • poskytovania ústavnej starostlivosti,
 • trvania karanténneho opatrenia,
 • posudzovania žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu, výkonu väzby alebo obdobie výkonu trestu odňatia slobody; to neplatí, ak sa štátny príslušník tretej krajiny oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky,
 • najviac 90 dní, počas ktorých sa štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi a má najmenej 18 rokov, rozhodne, či bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasňovaní trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi; túto lehotu možno na žiadosť osoby poverenej ministerstvom vnútra predĺžiť o 30 dní.

Policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny udelí alebo predĺži tolerovaný pobyt na dobu trvania dôvodov na jeho udelenie, najviac na 180 dní a je možné požiadať o jeho opätovné predĺženie. Tolerovaný pobyt oprávňuje na pobyt na území Slovenskej republiky a v niektorých prípadoch je možnosť pracovať. Neoprávňuje však na podnikanie ani na cesty do zahraničia.

Bezplatné právne poradenstvo v tejto oblasti poskytuje Migračné informačné centrum a zodpovedným vecným gestorom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Brožúra Migračného informačného centra IOM Vitajte na Slovensku 2019 ponúka stručný prehľad základných informácií o Slovensku. Brožúra je k dispozícii v slovenskom , anglickom a ruskom jazyku.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk