Hlavné menu

Profesijné uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií

Uznaním dokladu o vzdelaní je uznanie dokladu o vzdelaní vydaného uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu EÚ alebo tretej krajiny za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike.

Profesijné uznávanie znamená uznávanie za účelom výkonu povolania.

Je potrebné rozlišovať medzi regulovanými a neregulovanými povolaniami.

 • regulované povolanie je povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi. Zoznam regulovaných povolaní je k nahliadnutiu tu .
 • neregulované povolanie je povolanie, ktorého výkon nie je podmienený kvalifikačnou požiadavkou.


1. Uznávanie ukončeného vzdelania na výkon neregulovaného povolania v Slovenskej republike

Princíp neregulovaného povolania spočíva v skutočnosti, že kvalifikačné požiadavky vzťahujúce sa na výkon daného povolania neexistujú alebo sú príliš všeobecné. Z uvedeného dôvodu uznávanie nie je potrebné.

2. Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike

Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania sa uskutočňuje v troch režimoch:

 • systém automatického uznávania kvalifikácii,
 • systém uznávania na základe nadobudnutých práv a
 • všeobecný systém uznávania odborných kvalifikácii.

Systém automatického uznávania kvalifikácii sa uskutočňuje na základe princípu skoordinovaného vzdelávania. Ide o povolania lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka. V prípade uvedených povolaní sa členské štáty EÚ dohodli na koordinácii vzdelania, ktorá spočíva v dodržiavaní minimálnych štandardov pre odbornú prípravu stanovených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácii . Podľa tohto systému sa postupuje v prípade povolaní a kvalifikácií, ktoré boli nadobudnuté na území členského štátu po vstupe členského štátu do EÚ.

Systém uznávania na základe nadobudnutých práv sa aplikuje na okruh vyššie uvedených zdravotníckych povolaní, ak vzdelanie bolo získané pred vstupom členského štátu do EÚ, alebo sa zmenil názov diplomu alebo z iného, špecifického dôvodu.

Všeobecný systém uznávania odborných kvalifikácií sa aplikuje na povolania, pri ktorých nedochádza ku koordinácii vzdelania a v prípadoch všetkých kvalifikácií, ktoré boli nadobudnuté na území tretej krajiny (mimo EÚ). Tento systém je založený na domnienke porovnateľnosti , čo znamená, že pri rozhodovaní o uznaní dokladu o vzdelaní sa porovnáva rozsah a obsah vzdelania žiadateľa s rozsahom a obsahom vzdelania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike. Na základe tejto porovnateľnosti možno následne uznať alebo neuznať doklad o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.

Osobitným režimom sa riadi uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území tretích krajín (mimo EÚ) , ktorá sa uskutočňuje v dvojstupňovom procese:

 • po uznaní dokladu o vzdelaní je žiadateľ povinný vykonať doplňujúcu skúšku na strednej alebo vysokej škole, ktorá poskytuje rovnaký študijný program, aký bol absolvovaný z dôvodu preverenia jeho skutočných vedomostí. Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v tretej krajine sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej republike na základe uznaného dokladu o vzdelaní a doplňujúcej skúšky vykonanej po uznaní dokladu o vzdelaní na uznanej vysokej škole alebo uznanej strednej škole v Slovenskej republike.
Znalosť štátneho jazyka

Žiadateľ o uznanie odbornej kvalifikácie je povinný ovládať štátny jazyk v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania.

Ak ide o výkon zdravotníckych profesií, ovládanie štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania sa vždy overí skúškou. Príslušným orgánom na účely overenia ovládania štátneho jazyka skúškou je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Pri iných regulovaných povolaniach sa overenie ovládania štátneho jazyka skúškou vykoná, ak existujú odôvodnené pochybnosti o dostatočnom rozsahu ovládania štátneho jazyka.

Žiadateľ nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo štátneho jazyka alebo štátnu jazykovú skúšku zo štátneho jazyka.

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie

Konanie sa začína odo dňa doručenia žiadosti príslušnému orgánu.

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 • názov regulovaného povolania, na účely ktorého žiadateľ žiada o uznanie dokladu o vzdelaní,
 • podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú:

 • kópia dokladu totožnosti (obyčajná kópia),
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní (notárom alebo matrične overená kópia),
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, ak sa vyžadujú (notárom alebo matrične overená kópia),
 • informácia alebo kópia dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (obyčajná kópia),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote 99,50 EUR.

Prílohou žiadosti pre doklady o vzdelaní získané v tretej krajine (mimo EÚ) sú aj:

 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov o vzdelaní orgánom tretej krajiny príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak (apostille alebo superlegalizácia),
 • potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada, a
 • podrobný obsah absolvovaných predmetov (sylaby predmetov).


Rozhodnutie vo veci uznania dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie je vydané:

 • do 3 mesiacov od prijatia kompletnej žiadosti - uznanie odbornej kvalifikácie na výkon
  • o pedagogických,
  • o športových a
  • o zdravotníckych povolaní;
 • do 2 mesiacov od prijatia kompletnej žiadosti – uznanie dokladov o vzdelaní na výkon ostatných povolaní.


3. Uznávanie ukončeného vzdelania na účely vydávania modrých kariet EÚ

Vysokokvalifikovaný štátny príslušník tretej krajiny môže mať na území Slovenskej republiky udelený prechodný pobyt na základe udelenej modrej karty EÚ .

Prílohou k žiadosti o udelenie modrej karty EÚ je aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny.

Pokiaľ má občan tretej krajiny v úmysle vykonávať regulované povolanie, postupuje podľa usmernení o uznávaní ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike.

Pokiaľ má občan tretej krajiny v úmysle vykonávať neregulované povolanie, postupuje podľa usmernení o akademickom uznávaní dokladov o vzdelaní.

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti