Hlavné menu

Povinnosti pri zamestnávaní cudzincov

Ktorých cudzincov môže zamestnávateľ zamestnať automaticky

Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny (z krajiny mimo EU a EHP),

 • ktorý má udelený trvalý pobyt v SR (trvalým pobytom sa rozumie „trvalý pobyt na 5 rokov, „trvalý pobyt na neobmedzený čas, alebo „dlhodobý pobyt“),
 • ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny :
  1. po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
  2. ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí ,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,
 • ktorý je žiadateľom o udelenie azylu (po 9 mesiacoch od podania žiadosti o udelenie azylu),
 • ktorému bol udelený azyl ,
 • ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana ,
 • ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo v súvislosti s dodávkou tovaru uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
 • ktorý má udelené národné vízum a na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky.

Ďalšie kategórie zamestnancov sú upravené v § 23a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Občanov členského štátu EU a EHP môže zamestnávateľ zamestnať za rovnakých podmienok ako slovenského občana

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania.

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.

Ktorých cudzincov môže zamestnávateľ zamestnať bez nahlásenia voľného pracovného miesta

Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny (z krajiny mimo EU a EHP),

 • ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom a bude mu udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
 • ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky a bude mu udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
 • ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti a má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania alebo na účel výskumu a vývoja,
 • ktorý bude vykonávať zamestnanie v oblasti s nedostatkom pracovnej sily v okrese v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5%, ak zamestnávateľ zamestnáva menej ako 30% štátnych príslušníkov tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov,

V týchto prípadoch zamestnávateľ nenahlasuje voľné pracovné miesto na úrade práce, avšak môže štátnych príslušníkov tretích krajín zamestnať až po získaní prechodného pobytu na účel zamestnania.

Ako postupovať pri zmena zamestnávateľa

Ak sa zamestnávateľ rozhodne zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý už má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania u iného zamestnávateľa, je potrebné požiadať o zmenu zamestnávateľa a dodržať tieto kroky:

 • nový zamestnávateľ nahlási voľné pracovné miesto na príslušnom úrade práce, ktoré bude zverejnené po dobu najmenej 20 pracovných dní (ak nejde o nedostatkové profesie alebo prípady, kedy úrad práce neprihliada na situáciu na trhu práce – vtedy nie je potrebné nahlasovať voľné pracovné miesto),
 • po uplynutí stanovenej doby predloží štátny príslušník tretej krajiny prísľub na zamestnanie alebo pracovnú zmluvu príslušnej cudzineckej polície (podľa miesta jeho pobytu v SR),
 • cudzinecká polícia vydá na základe stanoviska úradu práce dodatočné údaje o zamestnaní,
 • štátny príslušník tretej krajiny môže začať pracovať u nového zamestnávateľa.

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s udeleným prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny

Zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny s pobytovým preukazom, kde je uvedené „zlúčenie rodiny – oprávnenie pracovať“, môže túto osobu zamestnať bez ďalších náležitostí len v prípade, že tento pobyt jej bol udelený pred viac ako 12 mesiacmi. Ak neuplynulo ešte 12 mesiacov od udelenie pobytu, tak štátny príslušník tretej krajiny alebo zamestnávateľ musí požiadať o vydanie povolenia na zamestnanie. Voľné pracovné miesto musí byť nahlásené na príslušnom úrade práce aspoň po dobu 15 pracovných dní. Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je

 • pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,
 • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku,
 • kópia dokladu o pobyte preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny.

Povinnosti zamestnávateľa voči cudzineckej polícii

Zamestnávateľ je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania (s udeleným prechodným pobytom na účel zamestnania), ak vydal prísľub na zamestnanie, a skončenie pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny.

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti