Hlavné menu

Neaktuálne výzvy


Vzdelávanie vedúcich štátnych zamestnancov zapojených do implementácie EŠIF zamerané na zvýšenie efektívnosti využitia služobného času a zlepšenie spolupráce v tíme vrátane schopnosti lepšieho zvládania služobných úloh a stresových situácií

 

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou)


1. Názov predmetu zákazky: Agentúra na zabezpečenie organizácie podujatia ESF Committee
Druh zákazky: služby
Spoločný slovník obstarávania: 55120000-7 – Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch;

2. Stručný opis zákazky:
Logistické, organizačné a kultúrne zabezpečenie 3-dňovej konferencie členov ESF Committee z členských krajín EÚ spoluorganizované rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny, Sekciou fondov EÚ.

3. Miesto poskytnutia predmetu zákazky:
Bližšie definované v špecifikácii, závisí od miesta konania jednotlivých aktivít počas podujatia ESF Committee – príloha č. 1 tejto Výzvy.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:39 359,20 EUR bez DPH

5.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 1.12.2016
S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o poskytovaní služby – Príloha č. 4 tejto Výzvy. Základné zmluvné podmienky sú uvedené v tejto Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách.

6.Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najlepší pomer ceny a kvality
1. Celková cena za celý predmet zákazky v Eur vrátane DPH – 95 %
2. Vzdialenosť v km od miesta návštevy sociálneho projektu (chránená dielňa/chránené pracovisko) po miesto realizácie večere dňa 30.11.2016 (max. 30 km) – 5 %.
Bližšia definícia kritérií a spôsob ich vyhodnotenia sú uvedené v prílohe č. 5.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za poskytnutie predmetu zákazky presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa.

7.Podmienky účasti:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.

8.Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 10.11.2016 do 10:00hod.
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému EVOSERVIS (ďalej len „IS EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/.
Uchádzač v IS EVOSERVIS vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk podľa jednotlivých kritérií a vloží dokumenty:

1. Vyplnený Návrh na plnenie kritérií - Príloha č. 2 tejto Výzvy podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním poverenou osobou (požaduje sa úradne osvedčené poverenie) vo formáte PDF,

2. Fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra na preukázanie splnenia požadovanej podmienky účasti v zmysle bodu 7. tejto Výzvy vo formáte PDF.

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 3 tejto Výzvy.
Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov, alebo váhy výrobku ako sú uvedené v opise predmetu zákazky.

9.Kontaktná osoba: peter.palak@employment.gov.sk

PRÍLOHY:
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3: Ostatné informácie
Príloha č. 4: Zmluva o poskytovaní služby
Príloha č. 5: Definícia kritérií a vyhodnotenie ponúk.

 

________________________________
Ladislav Raučina

 

riaditeľ OVO

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou)

1. Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie správy a údržby informačného systému FEAD
Druh zákazky: služby
CPV: 72267100-0 Údržba programového vybavenia (softvér), 72260000-5 Služby súvisiace
so  softvérom

2. Stručný opis zákazky – poskytnutie služieb v oblasti informatiky - Príloha č.1 tejto výzvy

3. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: sídlo verejného obstarávateľa

4.Predpokladaná hodnota zákazky: 19.785,- Eur bez DPH

5. Trvanie Rámcovej dohody alebo lehota dodania: RD na dobu určitú od 1.1.2017do 31.12.2020 alebo do vyčerpania PHZ na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa v súlade s Rámcovou dohodou o poskytovaní správy a údržby informačného systému FEAD, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.
Návrh na plnenie kritérií – Príloha č.2 tejto výzvy

7. Podmienky účasti: Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať požadovanú službu. Súčasťou jeho
ponuky bude kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského oprávnenia, fotokópia
preukazujúca splnenie požadovanej podmienky účasti.

8. Lehota, spôsob a miesto predkladania ponúk:
Dátum a čas:09.12. 2016 do 12:00 hod.
Predkladanie ponúk sa uskutoční prostredníctvom IS EVOSERVIS – viď. príloha č.3

9. Ostatné informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet
zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.

10 . Kontaktná osoba:
Ing. Peter Vozár, tel: 02/2046 2331, e-mail: peter.vozar@employment.gov.sk

v Bratislave dňa 01.12.2016

Ladislav Raučina

riaditeľ odboru verejného obstarávania


Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti