Hlavné menu

Môžu obe zariadenia spoločne využívať školskú jedáleň?

Zákon o sociálnych službách v § 32b ods.3 taxatívne vymedzuje odborné a obslužné činnosti, ktoré sa v tomto zariadení vykonávajú. Ide o poskytovanie bežných úkonov starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova. Zákon o sociálnych službách nebráni prevádzkovateľovi zariadenia zabezpečiť stravu z jedálne, ktorá je súčasťou materskej školy, ak to kapacita stravovacej prevádzky umožňuje. Strava však musí spĺňať všetky podmienky výživovej primeranosti pre túto skupinu detí. Pokiaľ by išlo o užívanie priestorov jedálne, právny vzťah k priestorom jedálne z hľadiska oprávnenosti a podmienok ich užívania musí byť v konaní o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb preukázaný, rovnako ako plnenie hygienických podmienok vo väzbe na celkový počet stravovaných osôb v týchto priestoroch.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk