Hlavné menu

Nariadenie ES č. 883/04

Rozsudky Súdneho dvora EÚ vo vzťahu k Nariadeniu ES európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

HLAVA I Všeobecné ustanovenia
Článok 1 Definície
Článok 4 Rovnosť zaobchádzania
Článok 6 Sčítanie dôb
Článok 7 Upustenie od pravidiel bydliska
Články 9 Vyhlásenia členských štátov o rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia
HLAVA II Určenie príslušnosti právnych predpisov
Článok 11 Všeobecné pravidlá
Článok 13 Vykonávanie činností v dvoch alebo viacerých členských štátoch
HLAVA III Osobitné ustanovenia súvisiace s rôznymi kategóriami dávok
Kapitola 1 Nemocenské dávky, dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve
Kapitola 2 Dávky súvisiace s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania
Kapitola 3 Podpory pri úmrtí
Kapitola 4 Dávky v invalidite
Kapitola 5 Starobné dôchodky a pozostalostné dávky
Kapitola 6 Dávky v nezamestnanosti
Kapitola 8 Rodinné dávky
Kapitola 9 Osobitné nepríspevkové peňažné dávky
HLAVA IV Správna komisia a Poradný výbor
Články 71 - 75
HLAVA V Rôzne ustanovenia
Články 76 - 86
HLAVA VI Prechodné a záverečné ustanovenia
Články 87 - 91

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk