Hlavné menu

Posudzovanie sociálnych vplyvov návrhov materiálov predkladaných do pripomienkového konania

Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého cieľom je určenie predpokladaných vplyvov materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru, ktoré predkladajú ústredné orgány štátnej správy do medzirezortného pripomienkového konania.

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov obsahuje postup a zásady pre posudzovanie v jednotlivých oblastiach vybraných vplyvov. Posudzovanie vplyvov v rámci metodiky vychádza z dostupných údajov a informácií a je vždy hodnotením prínosov, nákladov a vedľajších účinkov zmien, ktoré prináša predkladaný materiál.

Dňa 1. októbra 2015 nadobudla účinnosť Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (dalej len "Jednotná metodika"), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení uznesení vlády SR č. 55 zo 4. februára 2015 a č. 513 zo 16. septembra 2015. Uznesením vlády č. 76 z 24. februára 2016 boli schválené zmeny a doplnenia Jednotnej metodiky, ktoré nadobli účinnosť dňa 1. apríla 2016. Podľa bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 76/2016 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR úplné znenie Jednotnej metodiky (2016) .

Jednotná metodika stanovuje postup ministerstiev a ostatných orgánov verejnej moci pri posudzovaní vybraných vplyvov predkladaných materiálov

  • na rozpočet verejnej správy,
  • na podnikateľské prostredie,
  • na sociálnu oblasť,
  • na životné prostredie,
  • na informatizáciu spoločnosti,
  • na služby verejnej správy pre občana (od 1. 4. 2016)

Jednotnou metodikou sa zároveň zriadila Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá vykonáva dohľad a kontrolu nad správnosťou procesu posudzovania vybraných vplyvov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je gestorom metodiky za oblasť sociálnych vplyvov. Úlohy gestora metodiky vykonáva analytické centrum.

  • Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov ( .pdf )
  • Doložka vybraných vplyvov (2016) ( .pdf , .docx )

Materiály sa zasielajú na adresu dolozka@mhsr.sk . Ďalšie informácie k procesu posudzovania vybraných vplyvov sú zverejnené na stránke Ministerstva hospodárstva SR .

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk