Hlavné menu

Posudzovanie sociálnych vplyvov návrhov materiálov predkladaných do pripomienkového konania

Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého cieľom je určenie predpokladaných vplyvov materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru, ktoré predkladajú ústredné orgány štátnej správy do medzirezortného pripomienkového konania.

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov obsahuje postup a zásady pre posudzovanie v jednotlivých oblastiach vybraných vplyvov. Posudzovanie vplyvov v rámci metodiky vychádza z dostupných údajov a informácií a je vždy hodnotením prínosov, nákladov a vedľajších účinkov zmien, ktoré prináša predkladaný materiál.

Jednotná metodika stanovuje postup ministerstiev a ostatných orgánov verejnej moci pri posudzovaní vybraných vplyvov predkladaných materiálov

 • na rozpočet verejnej správy
 • na podnikateľské prostredie
 • na sociálnu oblasť
 • na životné prostredie
 • na informatizáciu spoločnosti
 • na služby verejnej správy pre občana (od 1. 4. 2016)
 • na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (od 1. 6. 2021)

Dohľad a kontrolu nad správnosťou procesu posudzovania vybraných vplyvov vykonáva Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky , ktorá bola zriadená k 1. októbru 2015.

Dňa 27. septembra 2023 schválila vláda Slovenskej republiky Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28786/1 , ktorý predložilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) najmä s cieľom plnenia reformy Komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (zlepšovanie podnikateľského prostredia) s názvom "ochrana pred neopodstatneným goldplatingom". Tieto zmeny a doplnenia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „jednotná metodika“) nadobudli účinnosť dňa 1. októbra 2023.

Aktualizovaná jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov s vyznačenými zmenami - NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023

Zdôvodnenie MH SR k zavedeniu princípu „one in – one out“ a „one in - two out“ v SR

Reforma Goldplating - od 1.10.2023

Ex post hodnotenie nelegislatívnych materiálov - od 31.3.2023

Reforma ex post - Ex post konzultácie

Reforma 1in2out - Virtuálny účet regulácií - účinnosť od 1.6.2021

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je gestorom metodiky za oblasť sociálnych vplyvov a vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Úlohy gestora metodiky pre analýzu sociálnych vplyvov vykonáva Inštitút sociálnej politiky (odbor analýz, prognóz a posudzovania vplyvov) a úlohy gestora metodiky pre analýzu vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu vykonáva sekcia sociálnej a rodinnej politiky.

 • Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov ( .pdf )
 • Doložka vybraných vplyvov ( .pdf , .docx ) - NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023
 • Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu ( .pdf , .docx ) - NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023
 • Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie ( .pdf , .docx ) - NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023
 • Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia ( .xlsx ) - NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023
 • Analýza sociálnych vplyvov ( .pdf , .docx )
 • Analýza vplyvov na životné prostredie ( .pdf , .docx ) - NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023
 • Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti ( .pdf , .docx ) - NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023
 • Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana ( .pdf , .docx )
 • Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu ( .pdf, .docx ) - znenie účinné od 10.6.2022

Materiály sa zasielajú na adresu dolozka@mhsr.sk . Ďalšie informácie k procesu posudzovania vybraných vplyvov

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk