Hlavné menu

Inštitút sociálnej politiky

Inštitút sociálnej politiky je prierezovou analytickou zložkou MPSVR SR a sústreďuje sa predovšetkým na:

 • posudzovanie vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy, kde plní úlohu gestora v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov,
 • monitoring a hodnotenie sociálnej oblasti a oblasti trhu práce vo väzbe na sociálno-ekonomické ukazovatele,
 • vypracovanie koncepcií, prognóz a odhadov valorizácií pre potreby vybraných prvkov rozpočtu kapitoly ministerstva,
 • koordináciu rezortného štátneho štatistického zisťovania,
 • tvorbu komplexného informačného systému sociálnej sféry a prepájanie databáz sociálneho zabezpečenia.


Viac informácií o Inštitúte sociálnej politiky nájdete v Organizačnom poriadku .

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR každoročne pripravuje a predkladá na rokovanie vlády SR Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Cieľom správy je informovať o stave a vývoji sociálnej situácie obyvateľstva na Slovensku na základe sociálno-ekonomických ukazovateľov. 

Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého cieľom je určenie predpokladaných vplyvov materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru, ktoré predkladajú ústredné orgány štátnej správy do medzirezortného pripomienkového konania.

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov obsahuje postup a zásady pre posudzovanie v jednotlivých oblastiach vybraných vplyvov. Posudzovanie vplyvov v rámci metodiky vychádza z dostupných údajov a informácií a je vždy hodnotením prínosov, nákladov a vedľajších účinkov zmien, ktoré prináša predkladaný materiál.

Dňa 1. októbra 2015 nadobudla účinnosť Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (dalej len "Jednotná metodika"), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení uznesení vlády SR č. 55 zo 4. februára 2015 a č. 513 zo 16. septembra 2015. Uznesením vlády č. 76 z 24. februára 2016 boli schválené zmeny a doplnenia Jednotnej metodiky, ktoré nadobli účinnosť dňa 1. apríla 2016. Podľa bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 76/2016 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR úplné znenie Jednotnej metodiky (2016).

 

Jednotná metodika stanovuje postup ministerstiev a ostatných orgánov verejnej moci pri posudzovaní vybraných vplyvov predkladaných materiálov 

 • na rozpočet verejnej správy, 
 • na podnikateľské prostredie,
 • na sociálnu oblasť,
 • na životné prostredie,
 • na informatizáciu spoločnosti,
 • na služby verejnej správy pre občana (od 1. 4. 2016)

Jednotnou metodikou sa zároveň zriadila Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá vykonáva dohľad a kontrolu nad správnosťou procesu posudzovania vybraných vplyvov. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je gestorom metodiky za oblasť sociálnych vplyvov. Úlohy gestora metodiky vykonáva analytické centrum.

 • Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (.PDF)
 • Doložka vybraných vplyvov (2016) (.PDF, .DOCX)
 • Vplyvy na rozpočet verejnej správy (2016) (.PDF, .DOCX)
 • Vplyvy na podnikateľské prostredie (2016) (.PDF, .DOCX)
 • Sociálne vplyvy (2016) (.PDF, .DOCX)
 • Vplyvy na životné prostredie (2016) (.PDF, .DOCX)
 • Vplyvy na informatizáciu spoločnosti (2016) (.PDF, .DOCX)
 • Vplyvy na služby verejnej správy pre občana (2016) (.PDF, .DOCX)

Materiály sa zasielajú na adresu dolozka@mhsr.sk. Ďalšie informácie k procesu posudzovania vybraných vplyvov sú zverejnené na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Výročná správa Stálej pracovnej komisie LRV na posudzovanie vybraných vplyvov za rok 2016

Rezortné štatistické výkazníctvo

Štatistický úrad Slovenskej republiky zostavuje v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. a v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami každoročne Program štátnych štatistických zisťovaní na príslušný rok

Krátkodobé a dlhodobé zisťovania, organizované MPSVR SR od roku 2010 uvádzame nižšie. 


Administratívne zdroje údajov

Administratívne zdroje sú údaje z registrov a iné súbory informácií, ktoré sú potrebné pre štátnu štatistiku, a ktoré získali, zhromaždili, spracovali alebo uchovali orgány verejnej moci alebo verejnoprávne inštitúcie a právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi alebo na základe osobitných zákonov. 

Administratívne zdroje údajov pod gesciou MPSVR SR:


Kódex postupov

Eurostat v rámci každoročného monitorovania implementácie Kódexu postupov (Code of Practice – CoP) v národných štatistických inštitúciách vyžaduje, aby vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky (v súlade s čl. 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2009 o európskej štatistike), publikovali dokument CoP na svojej internetovej stránke.

Dávame do pozornosti novú verziu Kódexu postupov nielen v slovenskom, ale aj v anglickom origináli. Zároveň uvádzame zoznam vnútroštátnych orgánov a  kontaktné osoby zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky.

Ministerstvo financií SR od januára 2014 v spolupráci s partnermi realizovaloe národný projekt zameraný na budovanie analytických kapacít .

Cieľom projektu bolo budovanie analytických kapacít pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni, a tak zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe. Cieľovou skupinou boli analytickí pracovníci MF SR a partnerov. Obsahom projektu bola účasť pracovníkov analytických útvarov a ďalších analytických pracovníkov na stážach, kurzoch, seminároch, konferenciách a ďalších podujatiach na najlepších svetových vzdelávacích inštitúciách. V rámci projektu boli identifikované podujatia, ktorých by sa mala cieľová skupina v rámci projektu zúčastniť.

Projekt bol realizovaný ako multicieľový prostredníctvom dvoch zrkadlových národných projektov - ITMS 271300330031 27140130200 . Bol spolufinancovaný cez Európsky sociálny fond s rozpočtom 607 tisic eur do konca roku 2015. Predkladateľom projektu boloMF SR, ostatné verejné organizácie boli v projekte zapojené ako partneri - MPSVR SR, MZ SR, MŠVVŠ SR, MŽP SR, MDVRR SR, MV SR a RRZ. Trvanie projektu bolo plánované do decembra 2015.

Podrobnosti a aktuálne informácie nájdete TU .

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

"Priestor na vašu príležitosť"

 

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti