Hlavné menu

Aktuality

25.11.2013

Platy zamestnancov vo verejnej a štátnej službe sa zvýšia

Zástupcovia zamestnancov vo verejnej a štátnej službe podpísali 25.11.2013 so zástupcami zamestnávateľov dve kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2014. Po mimoriadne ťažkých a zložitých rokovaniach našli signatári zhodu a dohodli sa na zvýšení platov.

Galéria

Viac

25.11.2013

Branislav Ondruš odovzdal ekonomických Oscarov

Štátny tajomník Branislav Ondruš sa v Leviciach zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní cien víťazom 4. ročníka súťaže „O firmu regiónu“. V rámci sympózia Ekonomického klubu Pohronia, ktorý je organizátorom súťaže, si zástupcovia víťazných firiem prevzali z jeho rúk plastiku Strom prosperity - tzv. ekonomického Oscara.

Galéria

Viac

21.11.2013

Reakcia MPSVR SR na mediálne vyjadrenia k anuitnej novele

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odmieta tvrdenia niektorých opozičných poslancov, že nami navrhnuté podmienky vyplácania doživotných dôchodkov sú netransparentné. Všetky úpravy v návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení vzišli zo spoločných rokovaní zástupcov všetkých odborne zainteresovaných strán.

Viac

 
21.11.2013

Ministerstvo má projekt roka

Informačný systém Riadenie sociálnych dávok, ktorý pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorila spoločnosť Softec, sa stal Projektom roka 2013. Slávnostné vyhodnotenie 1. ročníka tejto súťaže sa uskutočnilo na siedmej výročnej konferencii eFocus Projektový manažment: „To najlepšie z projektového riadenia“. Projekt roka 2013 vyhlásili Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter

Galéria

Viac

15.11.2013

Fond sociálneho rozvoja ocenili za zlepšenie výkonnosti

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013 si z rúk ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského, predsedu ÚNMS SR Jozefa Mihoka a predsedu hodnotiteľskej komisie Michala Ľacha prevzali generálna riaditeľka Fondu sociálneho rozvoja Alena Bašistová a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Burian.

Galéria

Viac

15.11.2013

Minister ocenil detské domovy

Odovzdaním ceny ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyvrcholila 12. novembra t. r. medzinárodná konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane. Každoročne ju organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar. Od roku 2005 je podujatie spojené s oceňovaním tých, ktorí pracujú v detských domovoch a takmer všetok svoj čas venujú výchove detí a starostlivosti o ne.

Galéria

Viac

 
14.11.2013

Odbornosť a konsenzus sú základom stability dôchodkového systému

MPSVR SR prináša významnú novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, tzv. anuitnú novelu o vyplácaní dôchodkov z 2. piliera. Jej kľúčovým cieľom je poskytnúť sporiteľom v 2. pilieri, popri dôchodku z 1. piliera, pravidelný mesačný príjem v starobe až do konca života.

Viac

11.11.2013

Medzinárodná konferencia o únosoch detí

Na konferencii o medzinárodných únosoch detí v Smoleniciach vystúpil aj sudca celosvetového formátu Lord Thorpe. Vo svojej prednáške poukázal na precedens, ktorý Slovenská republika dosiahla pred rokom v prípade detí Bórových.

Galéria

Viac

05.11.2013

Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných je výhodnejšie

Od 1. novembra sa výrazne znižujú zamestnávateľom odvody pri zamestnaní osoby evidovanej na úrade práce viac ako jeden rok. Táto adresná odvodová úľava je súčasťou novely zákona o sociálnom poistení.

Viac

 
25.10.2013

Ministerstvo vykonáva dohľad v Seniorcentre v Bratislave

MPSVR SR vykonáva v Seniorcentre na Podjavorinskej ulici v Bratislave dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb v súlade s § 98 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Viac

23.10.2013

Minister Ján Richter sa stretol s dôchodcami

Celoslovenské stretnutie seniorov, ktoré sa tento rok konalo 22. októbra v kongresovej sále hotela Sorea Regia pri príležitosti Medzinárodného dňa starších, zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku. Pozornosť bola venovaná problémom skôr narodenej generácie a oceneniu jej znalostí a skúsenosti.

Galéria

Viac

15.10.2013

Výmena preukazov ŤZP

Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“.

Viac

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk