Hlavné menu

Aktuality

08.01.2021

Zber štatistických údajov o osobách podporených v rámci projektu „Prvá pomoc“

V zmysle nariadenia EÚ, žiadame, aby zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi) poskytli do 31. marca 2021 štatistické údaje o všetkých zamestnancoch, ktorých uviedli v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Vzťahuje sa to aj na SZČO, ktoré nemajú uzatvorený pracovný pomer so žiadnou fyzickou osobou, uvádzajú tak štatistické údaje o sebe.

Viac

05.01.2021

Návrh slovenského „kurzarbeitu“ posiela ministerstvo na pripomienkovanie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh nového zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý posiela do medzirezortného pripomienkového konania. Slovenská podoba tzv. „kurzarbeit“ pomôže zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO v krízových časoch obdobne ako im v súčasnosti pomáha „prvá pomoc“. Nový nástroj pomoci navrhuje rezort spustiť od začiatku budúceho roka.

Viac

04.01.2021

Národná autorita vypracuje štandardy slovenského Braillovho písma

Už 20 rokov patrí 4. január spomienke na tvorcu systému na písanie a čítanie pre nevidiace a slabozraké osoby. Svetová slepecká únia vyhlásila v roku 2001 dátum narodenia Louisa Brailla za Svetový Braillov deň. Práve jeho písmo uľahčuje ľuďom so zrakovým zdravotným postihnutím komunikovať a získavať informácie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pomáha nevidiacim a slabozrakým zvládať ich sťaženú situáciu rôznymi nástrojmi.

Viac

 
31.12.2020

Zariadeniam sociálnych služieb posielame ďalšie milióny ochranných pomôcok

Ochranu klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb (ZSS) považujeme od vypuknutia pandémie za našu prioritu, preto v pomoci poskytovateľom sociálnych služieb nezaháľame ani počas sviatkov.  V posledných dvoch týždňoch sme na vyššie územné celky doručili ochranné pomôcky pre  zariadenia sociálnych služieb v objeme viac ako 4,4 milióna kusov za takmer 2,5 mil. eur.

Viac

29.12.2020

Rezort práce predložil do medzirezortného pripomienkového konania dva strategické materiály

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dva strategické dokumenty – Návrh Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. Ich cieľom je dosiahnuť rovnosť žien a mužov bez všetkých foriem diskriminácie, násilia a akýchkoľvek škodlivých praktík voči ženám a dievčatám.

Viac

21.12.2020

Nekonečné dáta a hovory zadarmo ako vianočný darček pre klientov ZSS a CDR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s operátorom 4-ka pripravilo pre klientov zariadení sociálnych služieb (ZSS) a centier pre deti a rodiny (CDR) špeciálny vianočný darček. Štátne CDR majú zadarmo pevnú linku do konca koronakrízy, neštátne CDR a všetky ZSS dostali SIM kartu s nekonečným paušálom a dátami do konca januára 2021.

Viac

 
18.12.2020

V novembri si našlo prácu viac ako 13 tisíc nezamestnaných

Napriek prebiehajúcej druhej vlne pandémie sa v novembri podarilo nájsť zamestnanie 13 100 nezamestnaným. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa mierne zvýšila o 0,03 percentuálneho bodu, čo v súčasnej krízovej situácii potvrdzuje stabilitu trhu práce a účinnosť opatrení na ochranu či vytvorenie pracovných miest, nakoľko odborníci očakávali výrazný nárast nezamestnanosti už od septembra prílevom absolventov. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidujú aj naďalej viac ako 70 000 voľných pracovných miest.

Viac

18.12.2020

O klientov v ZSS a CDR sa starajú aj študenti vysokých škôl

Študenti partnerských vysokých škôl, ktoré sa zapojili do Memoranda, pomáhajú v týchto dňoch zmierňovať dopady nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Starajú sa o seniorov, pomáhajú deťom v detských domovoch.

Viac

16.12.2020

Údaje za október naznačujú pozitívne efekty „Prvej pomoci+“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo k 30. novembru 2020 na udržanie zamestnanosti už bezmála 658 miliónov eur. Rozšírením okruhu žiadateľov a zvýšením vyplácaných súm pomoci cez jednotlivé nástroje „Prvej pomoci+“ štát pružne reaguje na potrebu predchádzať negatívnym hospodárskym dopadom pandémie minimálne do konca marca 2021. Pozitívne efekty „Prvej pomoci+“ sa prejavili najmä zvýšením priemernej výšky pomoci na jedno pracovné miesto oproti predchádzajúcim mesiacom.

Viac

 
16.12.2020

Klienti zariadení sociálnych služieb môžu byť na Vianoce so svojimi blízkymi

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR (MPSVR SR) vypracovalo v súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva SR odporúčanie pre poskytovateľov sociálnych služieb k Vianociam. Vďaka tomu si klienti zariadení sociálnych služieb (ZSS) môžu čaro najkrajších sviatkov v roku vychutnať so svojimi blízkymi.

Viac

14.12.2020

Minister Krajniak navrhne na vláde odloženie splatnosti odvodov do 30. júna 2021

S cieľom odľahčiť zamestnávateľov a živnostníkov, ktorým výrazne klesli príjmy oproti minulému roku, minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak navrhne na vláde schváliť odloženie odvodov do Sociálnej poisťovne až do 30. júna 2021.

Viac

03.12.2020

Seminár k aktuálnym a budúcim výzvam na trhu práce

Ako zmenila pandémia situáciu na slovenskom trhu práce? Aké majú možnosti absolventi v tomto novom prostredí a aké výzvy čakajú v najbližších rokoch trh práce? Aj na tieto otázky ponúknu odpovede odborníci na seminári „Aktuálne a budúce výzvy na trhu práce“, ktorý sa uskutoční v piatok, 4. decembra 2020, o 14:30 formou video konferencie.

Viac

 

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk