Hlavné menu


Dohľad v domove dôchodcov v Bratislave

V súvislosti s opakovanými medializovanými informáciami o vysokom počte úmrtí prijímateľov v Domove dôchodcov na Pažítkovej ulici č. 2 v Bratislave vykonali zamestnanci MPSVR SR v tomto zariadení dohľad. Počas decembra 2016 a januára 2017 v zariadení zomrelo 20 prijímateľov sociálnej služby, z toho 12 v posledný minuloročný mesiac a 8 prijímateľov počas prvého mesiaca tohto roka.

Zosnulí boli vyššieho veku /80 – 97 roční/, až na jednu 64-ročnú klientku, ktorá však mala vážne pretrvávajúce zdravotné problémy.

Odborníci z MPSVR SR preverovali v rámci svojich kompetencii dodržiavanie zákona o sociálnych službách a všeobecne záväzných právnych predpisov pri poskytovaní sociálnej služby v rozsahu odbornej činnosti – poskytovania pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, najmä pomoc pri stravovaní, pitnom režime a vykonávaní osobnej hygieny v zariadení pre seniorov za obdobie od 01. 12. 2016 do 31. 01. 2017.

Podľa predložených písomných dokumentov týkajúcich sa poskytovania odbornej činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (bilančný list príjmu tekutín, vykonávanie osobnej hygieny, polohovanie, kúpanie) v spomínanom období nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Ošetrovateľská starostlivosť o prijímateľov bola zabezpečovaná prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti /ADOS/ v rozsahu § 22 zákona o sociálnych službách. Zdravotná sestra z ADOS bola prítomná v zariadení pre seniorov denne 4 hodiny. V januári 2017 zdravotné sestry z ADOS vykonávali ošetrovateľskú starostlivosť vo zvýšenej miere – niektoré dni od 7,00 – 15,30 hod., prípadne od 19,00 – 7,00 hod.

DD Pažítková v súvislosti so zvýšeným výskytom respiračných ochorení zaviedol preventívne opatrenia - v priestoroch zariadenia sú zabezpečené moderné technológie na prevenciu respiračných a nozokomiálnych ochorení – mobilné gremicídne žiariče a prístroje na čistenie vzduchu, zamestnanci pri kontakte s prijímateľom používajú rúška na tvár a venujú zvýšenú pozornosť upratovaniu priestorov spomínaného zariadenia.

V rámci prevencie hlavná sestra v jesennom období informovala o možnosti očkovania proti chrípke. O očkovanie vraj prejavilo záujem len cca 60% prijímateľov.

Podľa vyjadrenia riaditeľky, v súvislosti so zvýšeným počtom úmrtí, vykonal 26. 01. 2017 regionálny úrad verejného zdravotníctva štátny zdravotný dozor v časti prevádzkovej hygieny a prevádzky spoločného stravovania. Výsledkom bol „Záznam o výkone štátneho zdravotného dozoru v zariadení sociálnych služieb“, ktorého súčasťou bolo konštatovanie, že v rámci štátneho zdravotného dozoru neboli zistené závažné hygienické nedostatky.

Výkon dohľadu nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb podľa § 22 zákona o sociálnych službách patrí do pôsobnosti úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Preto táto oblasť nebola predmetom výkonu tohto dohľadu. Podľa informácie riaditeľky DD Pažítková vo veci začal konať vecne príslušný úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý si vyžiadal podklady súvisiace s lekárskou a ošetrovateľskou starostlivosťou.