Hlavné menu


Kalkulačka peňažného príspevku na opatrovanie

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje na zabezpečenie pomoci osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Inštitút sociálnej politiky vytvoril v súlade s platnou legislatívou jednoduchý nástroj na orientačný výpočet peňažného príspevku na opatrovanie v podobe online kalkulačky.

Pomocou kalkulačky si dokážete overiť, či má opatrovateľ starajúci sa o blízku osobu s ŤZP nárok na priznanie peňažného príspevku vrátane jeho predpokladanej výšky. Nárok na peňažný príspevok a jeho výška sa určí na základe niekoľkých údajov o opatrovateľovi a jednej alebo dvoch opatrovaných osobách podľa ich skutočnej životnej situácie. Výšku peňažného príspevku je možné vypočítať nielen pre aktuálne obdobie, ale aj spätne od júla 2020. 

 


 Kalkulačka peňažného príspevku na opatrovanie
 Opatrovateľ
i Možnosť "áno" ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá podľa § 40 ods. 8 zákona č. 447/2008 Z. z.:
  • starobný dôchodok,
  • predčasný starobný dôchodok,
  • invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • výsluhový dôchodok,
  • invalidný výsluhový dôchodok.
Prípadne podľa § 40 ods. 9 zákona č. 447/2008 Z. z. poberá súbežne aj iné dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo iné dôchodky starobného dôchodkového sporenia.
i Pod zamestnaním sa rozumie činnosť podľa § 41 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (§ 40 ods. 13 zákona č. 447/2008 Z. z.

i Podľa § 18 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. sa za príjem zo zamestnania nepovažuje preplatok na dani z príjmov, preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie, vrátené poistné (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) zaplatené bez právneho dôvodu, príspevok na rekreáciu a príspevok za ubytovanie odídenca.
 Opatrované osoby osoba 1 osoba 2
 Nezaopatrené dieťa
i Pod nezaopatreným dieťaťom sa rozumie dieťa podľa § 3 zákona č. 600/2003 Z. z.
 Mesačný čistý príjem opatrovanej osoby s ŤZP a spoločne posudzovaných osôb vydelený ich počtom
i Pod príjmom na účely poskytnutia peňažného príspevku sa rozumie príjem podľa § 18 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. (napr. príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky nemocenského poistenia, dávka v nezamestnanosti, dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia, dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, príjem z prenájmu a ďalšie). Okruhy spoločne posudzovaných osôb bližšie definuje § 18 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. (napr. manžel alebo manželka osoby s ŤZP alebo rodičia, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa žijúce s nimi v domácnosti).
 Poberanie dôchodku pre bezvládnosť
i Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť bola dávka dôchodkového zabezpečenia, ktorá sa podľa § 70 zákona č. 100/1988 Zb. v  znení účinnom do 31. decembra 2000 priznávala k dôchodku.
 Rozsah opatrovateľskej služby (ak sa poskytuje) v hodinách za mesiac
i Peňažný príspevok sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje podľa § 40 ods. 20 zákona č. 447/2008 Z. z.:
  • opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
  • týždenná pobytová sociálna služba,
  • celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste alebo v zariadení núdzového bývania).
 Poberanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu
i Osobná asistencia podľa § 20 zákona č. 447/2008 Z. z..
Poznámky:
Po zmene hodnôt použite vždy na prepočet nárokov tlačidlo "Vypočítaj". Na obnovenie pôvodných hôdnot stlačte tlačidlo "Reset". Oddeľovač desatinných miest je bodka. Výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie, ani neurčuje jeho záväznú výšku.
Inštitút sociálnej politiky © 2023