Hlavné menu


Rozpočet na rok 2011

(v eurách)

   

Schválený rozpočet (SR)

Upravený rozpočcet (UR)

Skutočnosť 31.12.2011

Plnenie v % k UR

I.

PRÍJMY KAPITOLY

A. Záväzný ukazovateľ

20 248 932

16 748 932

16 940 998

101,1

B. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie (ďalej len "EÚ")

136 229 652

177 315 592

207 026 336

116,8

II.

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM

2 009 192 040

2 072 695 080

2 026 331 581

97,8

A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ a mimorozp. pr.

1 872 962 388

1 883 162 694

1 870 646 099

99,3

z toho:

A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)

1 848 892 950

1 847 120 730

1 841 319 964

99,7

A.2. prostriedky na spolufinancovanie

24 069 438

35 361 327

28 664 594

81,1

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

96 259 247

97 622 342

97 620 726

100,0

(ďalej len „OOV“), kód zdroja 111

z toho:

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu

3 870 380

4 420 675

4 420 661

100,0

Počet zamestnancov RO podla prílohy c. 1 k UV SR c. 667/2010

11 979 osôb

12 212 osôb

12 136 osôb

99,4

z toho: aparát ústredného orgánu

395 osôb

393 osôb

387 osôb

98,5

A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie)

3 088 325

3 199 073

3 178 634

99,4

z toho: kód zdroja 111

3 088 325

2 518 436

2 517 093

99,9

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

136 229 652

189 532 386

154 659 927

81,6

C. Účelové prostriedky

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho poistenia, vianočný príspevok dôchodcom

1 390 148 594

1 348 498 594

1 343 483 559

99,6

- štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa

231 517 695

237 167 695

237 167 695

100,0

- individuálna štátna pomoc

11 730 852

7 798 064

7 684 501

98,5

D. Rozpočet kapitoly podla programov

Kód

Názov programu

07C

Sociálna inklúzia

1 722 022 547

1 706 004 521

1 659 526 356

97,3

07E

Tvorba a implementácia politík

131 992 315

134 286 753

134 354 369

100,1

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom

06G04

Aktívna polit. trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR

28 551 924

62 704 396

63 065 674

100,6

06G15

Podpora rastu zamestnanosti

103 149 353

134 323 983

134 321 460

100,0

06G16

Podpora zamestnanosti, soc. inklúzie a budovania kapacít v BSK

3 236 075

3 124 905

2 877 222

92,1

06G17

Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy

14 858 198

9 584 501

9 584 501

100,0

06G18

Technická pomoc

4 916 072

6 414 177

6 350 392

99,0

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

06H09

Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)

45 189

45 189

44 953

99,5

09706

Príspevky SR do MO - MPSVR SR (gestor MZV SR)

420 367

440 298

440 297

100,0

0A909

Elektron. VS a rozvoj elektr. sl. na centr. úrovni MF SR - MPSVR SR

0

15 756 226

15 756 226

100,0

0AT04

Hodnotenie a štúdie - MPSVR SR (gestor Úrad vlády SR)

0

10 131

10 131

100,0