Hlavné menu


Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce

 

logo operacneho programu

 

Názov a sídlo prijímateľa:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Názov projektu:

Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce

Miesto realizácie projektu:

celé územie Slovenskej republiky

Výška poskytnutého NFP:

1 389 649,00 EUR

Začiatok projektu:

21.05.2019

Koniec projektu:

31.01.2021

Kód projektu:

314010T334

 

Opis projektu

Ambíciou projektu je predstaviť nové, technologicky inovatívne riešenie agendy výkonu inšpekcie práce v Slovenskej republike. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako správca všetkých informačných systémov rezortu, prostredníctvom realizácie národného projektu optimalizuje procesy Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce (ďalej len „NIP a IP“). 

Realizáciou aktivít bude zabezpečená zvýšená efektivita činností NIP a IP, zlepšia sa analytické kapacity na podporu plánovania a riadenia inšpekcie práce, bude optimalizovaná spolupráca a koordinácia s inými orgánmi verejnej správy, bude zavedený systém riadenia a hodnotenia v rámci informačných technológií, skráti sa priemerná doba vybavovania podania v rozhodovacej činnosti, zlepšia sa analytické a metodické kapacity a v neposlednom rade sa zvýši úroveň odborných vedomostí zamestnancov v oblasti inšpekcie práce a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Cieľom národného projektu je:

 • zlepšenie kvality verejných služieb a riadenia ľudských zdrojov, 
 • zmenšenie dopadov politického cyklu na personálne rozhodnutia, 
 • optimalizácia vnútorných procesov a presmerovanie zdrojov k základným činnostiam verejnej správy na úrovni ústrednej štátnej správy (napr. prostredníctvom nezávislých funkčných preskúmaní) v súlade s komplexnou stratégiou Reformy verejnej správy, 
 • posilnenie analytických kapacít pre rozvoj politík.

 

V rámci národného projektu budú vypracované podklady a podnety na elektronizáciu, ktoré budú premietnuté do implementácie projektu Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce, ktorý bude realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“).


Národný projekt bude realizovaný prostredníctvom aktivít:

 • Návrh  procesov - pri ktorom bude realizované mapovanie a analýza administratívnych procesov výkonu agendy inšpekcie práce na NIP a IP.
 • Metodická podpora pri zavádzaní procesov – po zvolení optimálneho scenára transformácie procesov bude spracovaný podrobný procesný model budúceho stavu procesov, ktorý bude podkladom pre architektúru informačného systému v rámci elektronizácie služieb NIP a IP.
 • Zavedenie systému riadenia - na základe štandardu ITIL a TOGAF bude vypracovaná špecializovaná Metodika riadenia kvality procesov a riadenia informačných technológií, ktorá bude prispôsobená pre účely a prácu NIP a IP. 
 • Školenia - účelom realizovania aktivity je vytvorenie ľudských kapacít, na strane prijímateľa, pre udržanie výsledkov a výstupov projektu, ako aj spracovanie školiacich materiálov pre ďalšie použitie v rámci organizácie.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk. • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku