Hlavné menu


Vrátenie príspevku

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento príspevok alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak:

  • sa vykonanie úprav alebo vyúčtovanie neuskutočnili v stanovených lehotách,
  • sa úpravy neuskutočnili v rozsahu uvedenom v komplexnom posudku,
  • zmení trvalý pobyt alebo nevyužíva byt, rodinný dom alebo garáž, na úpravu ktorých jej bol poskytnutý peňažný príspevok pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia príspevku.


Ak osoba s ŤZP zomrie pred začatím stavebných prác, uplatňuje sa pohľadávka v konaní o dedičstve v plnej výške poskytnutého peňažného príspevku, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je byt, rodinný dom alebo garáž predmetom konania o dedičstve.