Hlavné menu


Výplata príspevku

Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Peňažný príspevok sa:

  • prizná a vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
  • poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
  • vypláca mesačne pozadu.


Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa vypláca v eurách

  • v hotovosti alebo
  • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal
    • na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
    • na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal, určí.