Hlavné menu


Terénna sociálna práca pokračuje tretím národným projektom

Terénna sociálna práca sa stala pre mnohých ľudí nevyhnutnou pomocou, ktorou rezort práce pomáha už takmer 15 rokov pri riešení problémov a náročných životných situácií ľudí v sociálne vylúčených spoločenstvách. Rezort práce prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR realizuje v poradí už tretí národný projekt zameraný na terénnu sociálnu prácu.

Mnohí ľudia, ktorí sa ocitnú v núdzi, často ani netušia, kam sa môžu obrátiť, kde požiadať o pomoc, na čo majú nárok a najmä ako nájsť cestu späť k dôstojnejšiemu a plnohodnotnému životu. Aj s týmto im pomáhajú všetci, ktorí sa zapájajú do národných projektov orientovaných na pomoc sociálne vylúčeným skupinám. Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce tak pokračuje v profesionalizácii výkonu terénnej sociálnej práce na Slovensku, a to nielen pokračujúcimi vzdelávaniami a supervíziou terénnych sociálnych pracovníkov a ich metodickým vedením, ale aj skvalitnením poskytovaných intervencií v oblasti bývania, zamestnania a financií vytvorením a podporou nových odborných pozícií zameraných na tieto témy. Do národného projektu sa zapojili obce a mestá, občianske združenia, neziskové a cirkevné organizácie, ktoré sa venujú terénnej sociálnej práci. Výsledkom je viac ako 200 úspešne zapojených subjektov.

„Snaha a výsledky, ktoré terénni sociálni pracovníci každodenne pri svojej práci dosahujú, neustále dokazujú, že ich činnosť je nevyhnutná. Udržujú ľudí v komunitách na takej úrovni sociálnych zručností, že majú kontakt so životom majority a jej požiadavkami napríklad pre trh práce. Preto plánujeme aj naďalej podávať pomocnú ruku pri riešení problémov sociálne vylúčených osôb, aby sme dopomohli k ich smerovaniu k dôstojnému životu a k možnostiam rozvíjania vlastného potenciálu,“ zdôrazňuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce je opäť financovaný z Európskeho sociálneho fondu a bude sa realizovať do marca 2023. V rámci projektu rezort plánuje finančne podporiť 250 terénnych sociálnych pracovníkov, 200 terénnych pracovníkov a 50 odborníkov. Rovnako tak budú podporené aj nové pozície odborných pracovníkov, ktoré by sa mali v obciach viac zamerať v oblasti bývania na aktívne vyhľadávanie cenovo dostupných nájomných bytov, oslovovanie potenciálnych nájomcov, podnecovanie legalizácie stavieb a vysporiadania pozemkov, či iniciovanie programov tzv. housing first - v prvom rade bývanie. V oblasti financií projekt očakáva profesionalizáciu práce pri oddlžovaní ľudí, s ktorými pracujú terénni sociálni pracovníci, poradenstvo a prevenciu pred nevýhodnými spotrebiteľskými úvermi, pri exekučných konaniach, či osobných bankrotoch. V oblasti zamestnanosti budú odborní pracovníci aktívne vyhľadávať a kontaktovať potenciálnych zamestnávateľov, motivovať ich v prospech zamestnávania osôb z marginalizovaných rómskych komunít, ako aj z radov ľudí bez domova, v prípade potreby ich sprevádzať v prvých týždňoch pracovného procesu a celkovo scitlivovať zamestnávateľov vo vzťahu k ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rezort práce podporuje terénnu sociálnu prácu už od roku 2005, pričom od roku 2012 vo forme národných projektov, ktoré sa vyznačujú nižšou administratívnou náročnosťou a najmä metodickou a koordinačnou podporou pre zapojené subjekty, predovšetkým obce. V rámci predošlého národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I bolo podporených 234 subjektov, ktoré prostredníctvom 514 pracovníkov odborným prístupom pomohli až 48 812 osobám v nepriaznivej sociálnej situácii. Najväčšie zastúpenie zapojených subjektov bolo v Prešovskom samosprávnom kraji - 75, následne v Banskobystrickom samosprávnom kraji to bolo 65 a Košickom samosprávnom kraji zasa 40. Od roku 2017 sa do projektu terénnej sociálnej práce zapájajú aj organizácie, ktoré sa systematicky venujú sociálnej práci s ľuďmi bez domova vo vybraných mestách SR.