Hlavné menu


Dobrovoľné nemocenské poistenie

Dobrovoľne sa môže poistiť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, ak nie je povinne nemocensky poistená a

  • nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a
  • je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená.


Viac informácií o dobrovoľnom nemocenskom poistení